Жените и застаряващата работна сила: последици за безопасността и здравето при работа — преглед на проучванията

Keywords:

В този доклад се разглежда връзката между пола и възрастта в контекста на безопасността и здравето при работа. Разглежда се необходимостта да се вземат предвид дължащите се на възрастта промени, разликите, свързани с биологичния пол, напр. менопаузата, за която липсват изследвания, и разликите, свързани със социалния пол, включително вертикална сегрегация (йерархични разлики) и хоризонтална сегрегация (различни доминиращи сектори), които излагат жените на рискове, различни от тези при мъжете. Когато тези различия продължават през целия трудов живот, се налага заключението, че в оценката на риска трябва да се включат полът и застаряването, като се приеме подход, основан на жизнения цикъл.

Изтегляне in: en