foresight cover

Общ преглед — прогнозно проучване относно кръговата икономика и нейното въздействие върху безопасността и здравето при работа

Keywords:

Фаза 1: Макроикономически сценарии

Преходът към кръгова икономика е от съществено значение за целта на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. при едновременно осигуряване на устойчив растеж и качествени работни места.

В проучвателния проект на EU-OSHA е анализиран начинът, по който различните сектори могат да бъдат засегнати от усилията за въвеждане на кръгова икономика до 2040 г. и възможните последствия от това за безопасността и здравето при работа.

Настоящият доклад — фаза 1 от проекта — включва четири сценария за бъдещето като отправна точка за обсъждане на потенциалните рискове и възможности. Поставен е специален акцент върху ефектите от цифровизацията (основен двигател на прехода към кръгова икономика) и въздействието върху сектора на отпадъците, което ще има решаваща роля във всяка бъдеща кръгова икономика.

Работата върху сценариите ще продължи във фаза 2 от проекта, която ще бъде насочена към разпространението и приспособяването на сценариите чрез диалог със заинтересованите страни и провеждането на семинари.

Изтегляне in: de | en | fr | pt |