Участие на работещите лица в превенцията на мускулно-скелетни рискове на работното място

Keywords:

Свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС) оказват отрицателно въздействие върху здравето на милиони работещи в Европа, както и върху производителността и разходите на предприятията във всички сектори. Работещите лица имат важна роля за справяне с тези сериозни безпокойства.

В доклада са предложени методи за активно ангажиране на работещите в превенцията на МСС. Поместени са практически примери и случаи от практиката на работни места, където работещите са участвали за успешно справяне с МСС. Описани са също факторите и условията, необходими за ефективното участие на работещите.

Докладът съдържа съвети и насоки за организациите, включително малките предприятия, и авторите на политики относно това как да се управляват рисковете и да се прилагат основани на участие мерки за намеса във връзка с МСС.

Изтегляне in: en