You are here

Spojené kráľovstvo

V Spojenom kráľovstve spravuje kontaktné miesto agentúry výkonný výbor Health and Safety Executive (HSE) s podporou severoírskeho HSE Northern Ireland (HSENI), sociálnych partnerov a ďalších organizácií.Dlhoročná tradícia regulácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo Veľkej Británii siaha až do 19. storočia. Základy súčasného systému bezpečnosti a ochrany zdravia boli položené v Zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci atď. z roku 1974. Podstatou právneho predpisu je jednoduchá, ale trvalá zásada – najlepšie kontrolujú riziká tí, čo ich spôsobujú. Systém preveril čas a Veľká Británia má jednu z najlepších kombinovaných štatistík bezpečnosti a ochrany zdravia na svete. Stratégia HSE zohľadňuje poznatok, že meniaci sa svet prináša systému bezpečnosti a ochrany zdravia ako celku nové problémy, a naznačuje ich riešenie.Vo všeobecnosti HSE presadzuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia na priemyselných pracoviskách a vyše 400 orgánov miestnej správy ho presadzuje na pracoviskách obchodu. Železničný úrad Office of Rail Regulation (ORR) presadzuje zákon vo vzťahu k železniciam. Ďalšie informácie je možné nájsť na www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdf.Podobné úpravy platia v Severnom Írsku.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Spojené kráľovstvo
Contact person:
Hefin DAVIES