Ženy a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Muži a ženy nie sú z biologického hľadiska rovnakí (rozdiely v pohlaví) a to isté platí aj o práci, ktorú vykonávajú, o ich pracovných podmienkach a zaobchádzaní zo strany spoločnosti (rodové rozdiely).

Takéto rozdiely môžu ovplyvniť riziká, ktorým čelia muži a ženy v práci, a spôsob ich vyhodnotenia a kontroly. Z tohto dôvodu vykonáva agentúra EU-OSHA výskum a zvyšuje informovanosť o otázkach BOZP, ktorým čelia ženy v práci.

Rozdiely, ktoré môžu mať vplyv na BOZP

Existuje niekoľko rozdielov, ktoré ovplyvňujú riziká, ktorým čelia muži a ženy. Ženy:

  • pracujú v osobitných odvetviach a vykonávajú špecifický druh práce
  • nesú dvojitú zodpovednosť, a to v práci aj doma
  • nie sú dostatočne zastúpené na úrovni vedúcich a manažérov
  • z fyzickej stránky sa odlišujú od mužov, aj keď medzi ženami často existuje viac rozdielov než medzi mužmi a ženami, napríklad pokiaľ ide o fyzickú silu
  • vykonávajú prácu, o ktorej sa veľakrát nesprávne predpokladá, že je bezpečná a jednoduchá

Tieto rozdiely často nie sú zohľadnené v postupoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Pracovná záťaž a riziká súvisiace so stresom, ktorým čelia ženy, sa okrem toho často podceňujú. Cieľom agentúry EU-OSHA je poukázať na tieto rozdiely a prispieť k zlepšeniu BOZP v oblastiach, ktoré majú najnepriaznivejší vplyv na ženy.

Čo môžu urobiť zamestnávatelia

Prístup k BOZP zohľadňujúci rodové hľadisko znamená uznať a vziať do úvahy rozdiely medzi zamestnancami a zamestnankyňami.

Zamestnávatelia:

  • sa môžu zamerať sa zjednodušenie a zaistenie bezpečnosti pri práci pre všetkých
  • môžu zahrnúť rodovú problematiku do hodnotenia rizika
  • sa môžu zamerať na skutočne vykonanú prácu a vyhnúť sa predpokladom o tom, kto a prečo je ohrozený
  • môžu ponúknuť pružný pracovný čas
  • môžu zapájať ženy do rozhodovania o BOZP

Tento prístup je prínosom nielen pre ženy, ale aj pre všetkých zamestnancov.

Prečítajte si informačné letáky agentúry EU-OSHA pre zamestnávateľov o rodových otázkach a hodnotení rizika.

Úloha agentúry EU-OSHA

Hlavným cieľom je pomôcť zabezpečiť, aby sa pri prijímaní politík a rozhodnutí na pracovisku a na úrovni EÚ zohľadňovali rodové otázky. Agentúra EU-OSHA aktívne skúma rodovo podmienené riziká a trendy. Patrí sem výskum zameraný na odvetvia, v ktorých pracujú ženy, ako sú upratovanie, a na riziká, ktorým čelia najmä ženy. Rodové hľadisko začleňujeme – alebo zahŕňame – aj do ostatných oblastí výskumu.

Poskytujeme nástroje a poradenstvo, ktoré zamestnávateľom pomôžu stanoviť a vykonať hodnotenie rizika zohľadňujúce rodové hľadisko.

Pozrite si aj výskum agentúry EU-OSHA v oblasti nových rizík a trendov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia žien v práci a objavte príručky osvedčených postupov a nástroje na hodnotenie rizika.