REACH – nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok.

Informácie o rizikách, ktoré predstavujú látky a o tom, ako by sa s nimi malo manipulovať, musia poskytovať výrobcovia a dodávatelia v rámci dodávateľského reťazca.

Podľa nariadenia REACH sú spoločnosti alebo jednotlivci, ktorí používajú chemickú látku, či už samostatne alebo v zmesi, v rámci svojej priemyselnej alebo odbornej činnosti takisto povinní odovzdávať informácie výrobcom a dodávateľom chemikálií alebo Európskej chemickej agentúre (ECHA). Tieto spoločnosti sa nazývajú následní užívatelia. Následní užívatelia musia zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní bezpečného používania chemikálií zavedením bezpečného používania na vlastnom mieste a oznamovať relevantné informácie svojim dodávateľom, ako aj ich zákazníkom.

Toto nariadenie je tiež priamo spojené s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), ktorým sa stanovujú výstražné a bezpečnostné upozornenia a piktogramy, ktoré sú dôležitým zdrojom informácií na ochranu pracoviska.

Odkazy na právne predpisy týkajúce sa pracovísk

Podľa právny predpisov týkajúcich sa pracovísk je povinnosťou zamestnávateľa vykonať hodnotenie rizík a zabezpečiť, aby boli zamestnanci chránení a aby im boli poskytnuté informácie, pokyny a odborná príprava o bezpečnom používaní chemických látok na pracovisku na základe informácií získaných z etikiet a karty bezpečnostných údajov. Zamestnávateľ má tiež právo požadovať od dodávateľa ďalšie informácie.

REACH priebežne zhromažďuje údaje o rizikách pre zdravie a bezpečnosť vyplývajúcich z používania chemických látok. Registrujúci (výrobca alebo dovozca), ktorý musí tieto údaje poskytnúť agentúre ECHA, musí tieto informácie oznámiť aj následnému užívateľovi tak, že poskytne rozšírenú kartu bezpečnostných údajov s expozičnými scenármi obsahujúcimi prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizík pre bezpečné používanie s cieľom uľahčiť odbornú prípravu zamestnancov a postup hodnotenia rizík. Registrujúci má zároveň právo na informácie od následných užívateľov o relevantnosti navrhovaných opatrení manažmentu rizík, najmä ak sú nevhodné.

Registrácia

Podľa nariadenia REACH sa vyžaduje registrácia všetkých chemických látok, ktoré sa vyrábajú v EÚ alebo sa do EÚ dovážajú v množstvách viac ako 1 tona ročne.

Hlavné body
Väčšina spoločností používa chemické látky, niekedy dokonca bez toho, aby si to uvedomovali, a preto si treba overiť svoje povinnosti, ak v rámci svojich priemyselných alebo profesionálnych aktivít používate chemické látky, napríklad farby, lepidlá alebo čistiace prostriedky. Z nariadenia REACH pre vás môžu vyplývať určité povinnosti. Ak vaša spoločnosť používa chemické látky na pracovisku, overte si u svojho zamestnávateľa, či:

  • chemické látky, ktoré používate, boli zaregistrované alebo či sa plánujú zaregistrovať. Tieto informácie nájdete na webovom sídle agentúry ECHA,
  • všetky vaše použitia sú kryté aktualizovanými kartami bezpečnostných údajov,
  • sú opatrenia manažmentu rizík opísané v karte bezpečnostných údajov a v hodnotení rizík boli zohľadnené expozičné scenáre s cieľom zaistiť bezpečné používanie chemickej látky,
  • sa uskutočnili konzultácie so zamestnancami alebo ich zástupcami a boli informovaní o hodnotení rizík na pracovisku.

Zdroj: ECHA, ETUI

Výrobcovia a dovozcovia predkladajú informácie agentúre ECHA o nebezpečných vlastnostiach látky, o klasifikácii a označovaní, a o hodnotení potenciálneho rizika, ktoré tieto látky predstavujú. Je potrebné, aby spolupracovali s ostatnými spoločnosťami, ktoré registrujú tú istú látku. Chýbajúce údaje by sa mali vytvoriť a mali by sa aktualizovať karty bezpečnostných údajov.

Sekcia agentúry ECHA Informácie o chemických látkach poskytuje prístup k centralizovaným databázam otvoreným pre verejnosť a pre orgány (ECHA, Európska komisia, príslušné orgány a kontrolné orgány členských štátov).

Registračné termíny

Nariadenie REACH nadobudlo účinnosť 1. júna 2007 s cieľom zefektívniť a zdokonaliť predchádzajúci legislatívny rámec týkajúci sa chemických látok v EÚ.

Stanovuje tri fázy registrácie, ktoré končia 30. novembra 2010, 30. mája 201330. mája 2018.

Prečítajte si viac o spoločných kampaniach Európskych odborových zväzov a agentúry ECHA o povinnostiach zamestnávateľov podľa nariadenia REACH: 2010; 2012; 2013; 2015.

Hodnotenie

Agentúra ECHA a členské štáty vyhodnotia informácie predložené spoločnosťami s cieľom preskúmať kvalitu registračných dokumentácií a návrhov na testovanie, a objasniť, či daná látka predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Pre vybraný počet látok vykoná určený členský štát podrobnejšie hodnotenie. Chemické látky, ktoré už podliehajú úprave inými právnymi predpismi, ako sú lieky alebo rádioaktívne látky, sú čiastočne alebo úplne vyňaté z požiadaviek nariadenia REACH.

Viac informácií o hodnotení chemických látok (ECHA)

Autorizácia a obmedzenia

Podľa nariadenia REACH možno nebezpečné látky zakázať, ak ich riziká nie je možné riadiť. Môže sa takisto rozhodnúť, že sa obmedzí ich používanie alebo budú podrobené predchádzajúcej autorizácii.

Členský štát alebo agentúra ECHA môže na žiadosť Európskej komisie navrhnúť obmedzenia. Dva vedecké výbory hodnotia a agentúra ECHA predkladá ich stanoviská Európskej komisii, ktorá navrhuje nové obmedzenie alebo revíziu existujúceho obmedzenia, ktoré sa má prijať.

Členský štát alebo agentúra ECHA môžu (na žiadosť Komisie) navrhnúť identifikáciu látky ako látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy (SVHC). Ak je SVHC zaradená do autorizačného zoznamu, spoločnosti môžu poslať agentúre ECHA žiadosť o autorizáciu na určené použitia, ale nesmú ju používať iným spôsobom. Karcinogény, reprotoxické látky a mutagény, ako aj respiračné senzibilizátory sú kvalifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, ale môžu byť navrhnuté aj iné látky.

Z dlhodobého hľadiska by sa najnebezpečnejšie látky mali nahradiť menej nebezpečnými látkami. Nahradenie a vylúčenie je takisto prvým opatrením, ktoré sa má použiť pri ochrane zamestnancov. Ubezpečte sa, že vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch skontrolujete požiadavky na osobitné opatrenia, ktoré treba prijať, vrátane zákazov a obmedzení používania.

Podpora

Nariadením REACH sa taktiež zriadila agentúra ECHA, ktorá má ústredné postavenie z hľadiska koordinácie a vykonávania celého postupu.

Národné asistenčné pracoviská podporujú agentúru a poskytujú usmernenia a informácie. Často zabezpečujú koordináciu s vnútroštátnymi orgánmi BOZP.