Mladí ľudia a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Zo štatistík vyplýva, že v prípade 18 až 24-ročných existuje väčšia pravdepodobnosť vážneho úrazu v práci ako u starších dospelých osôb. Môžu byť vystavení zlým pracovným podmienkam, ktoré majú za následok vznik chorôb z povolania, či už v mladom veku alebo neskôr.

Mladí ľudia nemusia mať ako nováčikovia na pracovisku dostatok skúseností, a často nie sú fyzicky ani psychicky zrelí. Nemusia brať dostatočne vážne riziká, ktorým čelia. Ostatné faktory, ktoré väčšmi ohrozujú mladých ľudí, zahŕňajú:

  • nedostatočné zručnosti a odborná príprava
  • neinformovanosť o svojich právach a povinnostiach ich zamestnávateľa
  • nedostatočná sebadôvera, pokiaľ ide o vyjadrenie názoru
  • zamestnávatelia, ktorí neuznávajú dodatočnú ochranu, ktorú mladí zamestnanci potrebujú

Agentúra EU-OSHA vypracúva štatistikymonitoruje riziká pre mladých ľudí a podporuje výmenu osvedčených postupov v záujme ich ochrany na pracovisku.

Práva a povinnosti zamestnávateľov

Je povinnosťou zamestnávateľov chrániť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, pričom osobitnú pozornosť by mali venovať mladým zamestnancom. Predtým ako mladí ľudia začnú pracovať, musia zamestnávatelia vykonať hodnotenie rizika a zaviesť opatrenia na ich ochranu.

Mladým zamestnancom by mala byť pridelená vhodná práca a poskytnutá primeraná odborná príprava a dohľad. Zamestnávatelia by mali podporovať silnú kultúru bezpečnosti a zapájať mladých zamestnancov do záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti. Pre mladých zamestnancov mladších ako 18 rokov platia osobitné pravidlá.

V smernici Rady 94/33/ES sú stanovené zákonné povinnosti pre zamestnávateľov. Tieto povinnosti sú stanovené v predpisoch každého členského štátu. Národné organizácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia sú dobrým zdrojom poradenstva.

Prečítajte si informačný leták pre zamestnávateľov.

Práva a povinnosti mladých zamestnancov

Mladí ľudia majú právo klásť otázky, vyjadriť obavy a odmietnuť vykonávať nebezpečnú prácu.

Zároveň sú povinní riadiť sa politikami v oblasti BOZP a dohliadať na vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť kolegov.

Ak ste mladý zamestnanec a máte problém, najdôležitejšie je povedať to niekomu. Ak môžete, porozprávajte sa so svojím nadriadeným. Ak nemôžete, porozprávajte sa so svojím zástupcom pre bezpečnosť, zamestnancami zodpovednými za ochranu zdravia pri práci alebo rodičom, zákonným zástupcom alebo spoľahlivým kolegom. Národné organizácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia sú dobrým zdrojom poradenstva.

  • Pýtajte sa, ak si nie ste niečím istí.
  • Poznajte svoje práva a to, kde hľadať pomoc.
  • Oboznámte sa s rizikami a postupmi v prípade núdze.
  • Nevykonávajte úlohy bez toho, aby ste absolvovali odbornú prípravu, a riaďte sa postupmi.

Prečítajte si informačný leták pre mladých zamestnancov.

Pomoc pre vychovávateľov a rodičov

Vychovávatelia zohrávajú dôležitú úlohu. Ak dokážu zaujať správny postoj voči prevencii rizika u mladých ľudí v skorom veku, pomôžu im získať schopnosť chrániť sa počas celého života.

Agentúra EU-OSHA, ktorá používa čoraz populárnejšiu postavičku Napo, navrhla sériu vzdelávacích nástrojov pre učiteľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú zamerané na predstavenie tém týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia deťom v základných školách výchovným, ale zároveň zábavným a nápaditým spôsobom pomocou videoklipov s postavičkou Napo a tvorivých činností.

Vychovávatelia, ktorí sa zúčastňujú na organizovaní odbornej prípravy alebo pracovných stáží, by mali spolu s príslušnými zamestnávateľmi skontrolovať opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Zistite viac o začlenení zdravia a bezpečnosti do vzdelávania.

Rodičia môžu mladých ľudí podporiť tak, že sa uistia, či chápu svoje práva a povinnosti. Rodičia môžu pomôcť aj tak, že s nimi budú hovoriť o práci a škole, ako aj o ich bezpečnosti a ochrane zdravia.

Prečítajte si informačný leták pre rodičov.