Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch

Occupational safety and health in micro and small enterprises

Mikropodniky a malé podniky (MMP) sú hlavnými hnacími silami ekonomického rastu, inovácií, zamestnanosti a sociálnej integrácie a sú oporným pilierom hospodárstva EÚ.

V mikropodnikoch a malých podnikoch sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) často riadené nedostatočne a zamestnanci sú vystavení väčšiemu riziku vzniku úrazov na pracovisku, ako aj chorôb z povolania. Uvedená problematika zaujíma popredné miesto vo vnútroštátnych stratégiách BOZP, v strategickom rámci Európskej komisie a v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv.

Rozsiahly projekt agentúry EU-OSHA s názvom Zlepšovanie BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch (2014 − 2018) sa zameriava na identifikovanie hlavných faktorov úspechu vo vzťahu k politikám, stratégiám a praktickým riešeniam na zlepšenie BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe.

Čo naznačujú výskumy o BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch?

V rámci prvej fázy projektu sa identifikoval rozsah problémov, ktorým MMP čelia v Európe, ako aj niektoré faktory, ktoré prispievajú k slabému riadeniu BOZP v týchto podnikoch. V prehľade literatúry s názvom Súvislosti a opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ sa poukazuje na „všeobecný a mnohostranný nedostatok zdrojov“, v dôsledku čoho významná časť MMP uplatňuje „nenáročné stratégie“ (tzv. low road). Hlavnými charakteristickými znakmi takýchto podnikov sú slabé ekonomické postavenie, obavy o ekonomické prežitie, chýbajúce investície do BOZP, obmedzené znalosti, informovanosť a kompetencie majiteľov-manažérov a postoje a priority, ktoré nepodporujú BOZP.

Z perspektívy pracovného miesta

Postoje a postupy týkajúce sa BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch sa skúmali v rámci 360 hĺbkových rozhovorov so zamestnancami a majiteľmi-manažérmi. Medzi často pozorované postoje patrili napr. silne reaktívny prístup k BOZP, presvedčenie, že „spoločný záujem“ je dostatočným opatrením pre BOZP a presvedčenie, že „riziko je súčasťou práce“. Našli sa však aj príklady dobrej praxe.

Prečítajte si správu s názvom Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: z pohľadu pracovného miesta).

Existujú príklady dobrej praxe, z ktorých môžeme čerpať?

Úspešné politiky, stratégie a nástroje v oblasti BOZP, ktoré sa zameriavajú na riešenie tejto problematiky v MMP, sú doložené rôznymi príkladmi z celej Európy. V správe s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ od stratégií až po prax – opis dobrých príkladov je podrobne opísaných viac ako 40 takýchto prípadových štúdií.

Tieto dobré príklady sa ďalej analyzovali, aby bolo možné určiť, „čo funguje, pre koho a v akých podmienkach“ a skúmal sa aj ich široký potenciál v oblasti pozitívneho vplyvu a ich prenosnosti.

Prečítajte si správu s názvom Od stratégie po prax: politiky, stratégie, programy a činnosti podporujúce BOZP v mikro- a malých podnikoch, v ktorej sa tiež odhaľujú skúsenosti sprostredkovateľov v oblasti BOZP spolupracujúcich s mikropodnikmi a malými podnikmi.

Ako môžeme zaistiť, aby politiky a intervencie v oblasti BOZP oslovili MMP?

Celkové zistenia v rámci projektu sa analyzovali s cieľom poskytnúť odporúčania založené na dôkazoch, a tak vyvinúť efektívnejšie politické programy a intervencie zamerané na zlepšenie úrovne BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch. V správe s názvom Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project (Bezpečnosť a ochrana zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ: záverečná správa z 3-ročného projektu SESAME) sa poukazuje na význam:

  • zapojenia všetkých hlavných regulačných subjektov;
  • posilnenia regulačných inšpekcií;
  • poskytnutia vhodných, ľahko použiteľných a prenosných riešení;
  • lepšej integrácie BOZP do vzdelávacích systémov pre konkrétne odvetvia;
  • zapojenia odborov a organizácií zamestnávateľov do rozvoja politík, ktoré oslovia mikropodniky a malé podniky;
  • lepšieho usporiadania v rámci dodávateľského reťazca.

Agentúra EU-OSHA pomáha MMP hodnotiť riziká na pracovisku

Správne hodnotenie rizík je kľúčom k zdravým pracoviskám. Vykonanie hodnotenia rizík však môže byť pomerne náročné, predovšetkým v prípade mikropodnikov a malých podnikov, ktorým môžu chýbať prostriedky alebo odborné znalosti o tom, ako to urobiť efektívne.

Cieľom Interaktívneho hodnotenia rizika online (OiRA), platformy agentúry EU-OSHA, je prekonať tieto prekážky. Platforma OiRA je prvou iniciatívou na úrovni EÚ, ktorej cieľom je povzbudzovať MMP (prevažne prostredníctvom členských štátov a sociálnych partnerov na úrovni EÚ a úrovni členských štátov), aby hodnotenia svojich rizík vykonávali.

Viac informácií o hodnotení rizík na pracovisku v MMP nájdete v tomto súvisiacom článku na portáli OSHwiki.