You are here

Bezpečnosť a zdravie v mikropodnikoch a malých podnikoch

Safety and health in micro and small enterprises

V marci 2013 tvorili malé a stredné podniky 99,8 % zo všetkých podnikov EÚ v nefinančnom sektore. Predstavuje to 21,6 milióna podnikov EÚ

Malé a stredné podniky tvoria tri kategórie – mikropodniky, malé podniky a stredné podniky. V odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 sú vymedzené takto:

 • Stredný podnik zamestnáva menej ako 250 osôb a má buď ročný obrat nepresahujúci 50 mil. EUR, alebo ročnú bilančnú sumu neprevyšujúcu 43 mil. EUR.
 • Malý podnik zamestnáva menej ako 50 osôb a ročný obrat alebo celková bilančná suma nepresahuje 10 mil. EUR.
 • Mikropodnik zamestnáva menej ako 10 osôb a ročný obrat alebo celková bilančná suma nepresahuje 2 mil. EUR.

Malé a stredné podniky zamestnávajú v celej EÚ priemerne 4,22 osôb, preto sa prevažná časť (92,4 %) podnikov v EÚ klasifikuje ako mikropodniky. Tieto mikropodniky predstavujú 67,4 % všetkých pracovných miest v Európe, takže ich význam pre európske hospodárstvo je obrovský.

Akým problémom čelia mikropodniky a malé podniky?

Dôkazy ukazujú, že zamestnanci menších podnikov sú vystavení väčším rizikám než zamestnanci väčších podnikov a že menšie podniky majú väčšie problémy pri kontrolovaní rizík. V rôznych štúdiách vrátane európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER) agentúry EU-OSHA sa ukazuje, že problémy so zvládaním BOZP sú významné najmä vtedy, keď sa podniky stanú menšími. 

Pomerne slabé riadenie BOZP možno pripísať špecifickým charakteristikám typickým pre malé podniky, ako sú štrukturálne a organizačné znaky práce a zamestnávania, ekonomická pozícia a obchodné vzťahy, obchodná diverzita a flexibilita, vzdialenosť od regulačného dosahu, postoje a kompetencie vlastníkov a zamestnancov v takýchto malých podnikoch alebo ich krátka životnosť. Tieto vlastnosti komplikujú mikropodnikom a malým podnikom vytvorenie a udržanie bezpečného a zdravého pracovného prostredia. 

Medzi niektoré ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na riadenie BOZP v týchto podnikoch v porovnaní s väčšími, patria:

 • Ťažkosti pri regulovaní, keďže sú obvykle heterogénne, geograficky roztrúsené, ako aj nedostatočne súdržná reprezentácia. Rozpočtové obmedzenia, čo znamená, že často je nedostatok prostriedkov na zavádzanie iniciatív a intervencií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ako napr. platba za poradenstvo, informácie, nástroje a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
 • Menej prostriedkov bráni zavádzaniu činností na prevenciu.
 • K dispozícii je menej času a energie na „nepodstatné“ úlohy, za ktoré sa riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia niekedy považujú. Dobrá BOZP sa nepovažuje za prioritu.
 • Hodnotenia rizík môžu byť nákladné a nejasné na vyhotovenie, najmä ak má podnik nedostatok prostriedkov alebo odborných znalostí na ich účinné vykonanie.
 • Pre organizácie propagujúce alebo presadzujúce dobrú bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku môže byť problematické priamo sa dostať k mikropodnikom a malým podnikom.

 

O faktoroch, ktoré motivujú menšie podniky investovať do BOZP, si prečítajte nasledujúci článok na portáli OSHwiki.  

Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia je dobrou správou pre malé a stredné podniky

Menej ako polovica mikropodnikov a malých start-upov prežije viac ako 5 rokov a len malá časť sa vyvinie do ústrednej skupiny vysoko výkonných firiem, ktoré riadia priemyselné inovácie a výkonnosť. Jednou štúdiou bolo zistené, že v nových mikropodnikoch a malých podnikoch v USA, ktoré neuspeli v priebehu jedného alebo dvoch rokov, sa zaznamenala dvakrát vyššia priemerná úrazovosť na pracovisku než v podnikoch, ktoré prežili viac ako päť rokov. 

Náklady na nehody sú pre menšie podniky obzvlášť dôležité, pretože predstavujú 82 % celkových pracovných úrazov a 90 % všetkých smrteľných nehôd

Vplyv vážneho incidentu v oblasti BOZP by mohol byť pre malý podnik katastrofický:

 • Pre mikropodnik a malý podnik je oveľa ťažšie zotaviť sa z akéhokoľvek incidentu v oblasti BOZP.
 • Relatívny vplyv je väčší než na porovnateľne veľké väčšie podniky.
 • Kľúčových zamestnancov nemožno ľahko alebo rýchlo nahradiť.
 • Krátkodobé prerušenie podnikania môže viesť k strate klientov a dôležitých zmlúv.
 • Vážny incident môže viesť k zatvoreniu podniku z dôvodu priamych nákladov súvisiacich s incidentom alebo k strate zmlúv či zákazníkov.
 • Aj malé incidenty a prípady ochorenia môžu zdvojnásobiť úroveň práceneschopnosti.

Podobné štatistiky ukazujú, že dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia je základom pre úspešné a dlhodobé prežitie týchto mikropodnikov a malých podnikov. Prieskumom ESENER agentúry EU-OSHA sa dokázalo, že aj veľmi malé podniky môžu vykazovať vysoké úrovne postupov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia v niektorých krajinách a odvetviach. Z toho vyplýva, že ak sa dokáže vytvoriť povzbudzujúce prostredie, mohlo by sa podstatne zlepšiť riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch. 

Účinné riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia nie je podstatné len pre zlepšovanie pohody zamestnancov, ale zaisťuje tiež, že podniky a ekonomiky budú dlhodobo prosperovať vďaka minimalizovaniu výrobných strát spôsobených úrazmi alebo chorobami.

Prečítajte si správu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a hospodárska výkonnosť v malých a stredných podnikoch: prehľad 

EU-OSHA pomáha mikropodnikom a malým podnikom hodnotiť ich riziká na pracovisku

Správne hodnotenie rizík je kľúčom k zdravým pracoviskám. Vykonanie hodnotenia rizík však môže byť pomerne náročné, predovšetkým v prípade mikropodnikov a malých podnikov, ktorým môžu chýbať prostriedky alebo odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia o tom, ako to urobiť efektívne.

Cieľom interaktívneho online nástroja agentúry EU-OSHA na hodnotenie rizík (OiRA) je toto prekonať, a to v rámci prvej iniciatívy na úrovni EÚ na podporu európskych mikropodnikov a malých podnikov (predovšetkým prostredníctvom členských štátov a sociálnych partnerov na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov), aby hodnotili svoje riziká.

Platforma OiRA umožňuje vytvárať ľahko použiteľné a bezplatné online nástroje, ktoré môžu pomôcť mikropodnikom a malým organizáciám zaviesť postupný proces hodnotenia rizík – počnúc od určenia a vyhodnotenia rizík na pracovisku cez rozhodovanie o preventívnych opatreniach a ich uskutočňovanie, až po monitorovanie a podávanie správ. Nástroj používajú odvetvoví sociálni partneri (organizácie zamestnávateľov a zamestnancov) a vnútroštátne orgány (ministerstvá, inšpektoráty práce, inštitúcie BOZP atď.) na tvorbu nástrojov na hodnotenie rizík špecifických pre jednotlivé odvetvia, pričom sa zameriavajú na malé podniky.

Viac informácií o nástroji OiRA nájdete na webovej lokalite projektu a v príslušnom článku na portáli OSHwiki.

MMP: Získanie hlbšieho prehľadu

Vzhľadom na dôležitosť mikropodnikov a malých podnikov (MMP) v spoločnosti a ekonomike EÚ a vzhľadom na výzvy, ktorým tieto podniky čelia v súvislosti s riadením v oblasti BOZP, agentúra EÚ-OSHA realizuje trojročný projekt (2014 – 2017), ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe. Vypracovaním projektu bola poverená skupina výskumných pracovníkov tvoriaca konzorcium „SESAME“ (Safe Small and Micro Enterprises – Bezpečné malé podniky a mikropodniky):

Cieľom tohto projektu je zlepšiť riadenie v oblasti BOZP v MMP v Európe prostredníctvom dosiahnutia týchto cieľov:

 • poskytovanie podpory pre politické odporúčania na základe dôkazov,
 • identifikácia správnych postupov v celej Európe a umožnenie vývoja nových a existujúcich nástrojov,
 • rozšírenie vedomostnej základne o faktoroch správnej BOZP v MMP.

Projekt je rozdelený do štyroch fáz:

1. fáze (2014 – 2015) sa posudzuje aktuálny stav v oblasti BOZP v MMP. Zistenia sú predložené vo forme správy ‘Kontexty a opatrenia pre BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v EÚ’.

2. fáze (2015 – 2016) sa berie do úvahy pohľad z pracoviska, a to prostredníctvom osobných pohovorov s vlastníkmi/manažérmi a zamestnancami v MMP, predložený vo forme analytickej správy a národných správ.

3. fáze (2016 – 2017) sa zisťuje, vďaka čomu sú politiky a správne postupy účinné, a skúma sa úloha sprostredkovateľov. V súpise sa uvádzajú identifikované správne postupy a v analytickej správe a v národných správach sú uvedení výsledky tejto fázy.

Vo 4. fáze (2017) sa realizuje záverečná analýza, ktorá prináša zrozumiteľný a na dôkazoch založený opis projektu. Správa zjednocuje prvky všetkých predchádzajúcich fáz, výsledky sa všeobecne šíria, pričom na záverečnej konferencii dochádza k diskusii medzi zainteresovanými stranami.