Rehabilitácia a návrat do práce

Európska pracovná sila starne: vek odchodu do dôchodku sa v mnohých členských štátoch zvyšuje a mnohí zamestnanci budú pravdepodobne musieť pracovať dlhšie obdobie. To tiež znamená, že viac zamestnancov ochorie, a preto na zachovanie udržateľnosti pracovných miest budú potrebné vhodné politiky zamerané na návrat do práce.

Návrat do práce po strednodobej až dlhodobej práceneschopnosti je zložitý proces. Zahŕňa dodržanie viacerých krokov a kombinované opatrenia z rôznych profesií, ktoré nemusia nutne spolu fungovať. Systémy pre návrat do práce by sa mali zameriavať hlavne na pracovisko. Z tohto dôvodu agentúra EU-OSHA zadala vypracovanie výskumnej práce týkajúcej sa politík a systémov rehabilitácie a návratu do práce, v rámci ktorej sa sústreďujú osvedčené postupy z celej Európy.

V Európe sa každoročne diagnostikuje 1,6 milióna nových prípadov rakoviny u ľudí v produktívnom veku. Podľa výskumnej práce prezentovanej na seminári agentúry EU-OSHA o rakovine súvisiacej s prácou, aj keď sú zavedené opatrenia v oblasti muskuloskeletálnych porúch a zdravotných problémov súvisiacich so stresom, existuje však menej opatrení zameraných na reintegráciu a na návrat do práce pre pracovníkov postihnutých rakovinou vrátane rakoviny súvisiacej s prácou.

Do práce sa vracia stále viac zamestnancov, ktorí prežili rakovinu. Dôležité je umožniť ich rehabilitáciu, podporiť pohodu tejto zraniteľnej skupiny a tiež minimalizovať sprievodné spoločenské a hospodárske dôsledky. Agentúra EU-OSHA skúmala túto problematiku a uverejnila prieskumy rehabilitácie a návratu do práce po rakovine a odporúčania pre podniky.

Rehabilitácia a návrat do práce po liečbe rakoviny: Prehľad literatúry

Politiky a postupy týkajúce sa rehabilitácie a návratu do práce po rakovine – súčasné prístupy: materiály zo seminára

9 prípadových štúdií týkajúcich sa programov rehabilitácie/návratu do práce