You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?

Tlačové správy

24/10/2016 - 07:00

Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – 24. októbra – 28. októbra 2016 – kľúčová časť kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie sa začína dnes. Prostredníctvom viac ako stovky podujatí, ktoré sa tento týždeň konajú po celej Európe, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a jej sieť partnerov zdôrazňujú, že je dôležité zaistiť bezpečné a dobré zdravotné podmienky  počas celého pracovného života.

28/06/2016 - 01:45

Európskym mikropodnikom a malým podnikom (MSP) z rôznych dôvodov hrozí najväčšie riziko pracovných úrazov a zlého zdravotného stavu v porovnaní s väčšími podnikmi. Agentúra EU-OSHA preto v záujme zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v týchto podnikoch začala projekt zameraný na identifikovanie faktorov úspešnosti politík, stratégií a praktických riešení. Výsledky prvej fázy tohto projektu boli uverejnené a uskutočnil sa seminár pre zainteresované strany, na ktorom mohli o týchto zisteniach diskutovať.