You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
12/08/2018

Pracujete s nebezpečnými látkami alebo riadite ľudí, ktorí s nimi pracujú? Potrebujete viac informácií o tom, ako posudzovať a riadiť riziká? Ak áno, pozrite si komplexnú novú databázu agentúry EU-OSHA obsahujúcu praktické nástroje a usmernenia o nebezpečných látkach s odkazmi na kľúčové zdroje a audiovizuálne nástroje z členských štátov, EÚ a z krajín mimo EÚ. Databáza obsahuje niekoľko nových prípadových štúdií vytvorených pre súčasnú kampaň Zdravé pracoviská, ktoré poskytujú príklady osvedčených postupov z reálneho života pri manipulácii s nebezpečnými látkami.

Tlačové správy

26/06/2018 - 01:30

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) predstavila oficiálnych a mediálnych partnerov kampane, ktorí sa budú podieľať na celoeurópskej kampani venovanej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v rokoch 2018 – 2019 nazvanej Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Podpora týchto partnerov je kľúčom k úspechu kampane, pričom partneri kampane môžu na druhej strane využívať širokú škálu výhod a príležitostí.

19/06/2018 - 01:30

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje 19. júna konferenciu na vysokej úrovni v Bruseli, ktorá sa zameriava na možnosti zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v malých podnikoch v Európe. Konferencia vychádza zo zistení projektu EU-OSHA, v rámci ktorého sa skúmala BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch.