Tlačové stredisko

Čo je nové?

Technológie, napríklad roboty, ktoré pomáhajú pri zdvíhaní a presúvaní pacientov, a systémy založené na umelej inteligencii, ktoré pomáhajú klinickým...

SuCo-Construction-and-Agri-Food

Séria publikácií o tom, ako môžu odberateľské a dodávateľské vzťahy v stavebníctve a agropotravinárskom odvetví zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia...

ENSHPO

Odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v novom diskusnom dokumente poukazujú na silné a slabé stránky služieb prevencie v...

Zainteresované strany vyjadrili celkovo výraznú spokojnosť s prácou agentúry EU-OSHA, pričom 87 % opýtaných uviedlo, že sú spokojní alebo veľmi...

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s našimi národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov...