You are here

Tlačové stredisko

Tlačové správy

23/06/2015 - 13:30

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes uvedie v Európskom parlamente v Bruseli hlavné zistenia druhého Európskeho prieskumu nových a vznikajúcich rizík v podnikoch (ESENER-2). Výsledky prieskumu – v ktorom sa zhromaždili odpovede z takmer 50 000 pracovísk v 36 krajinách vrátane všetkých 28 členských štátov EÚ – poskytujú podrobný prehľad spôsobov riadenia rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na európskych pracoviskách.

18/06/2015 - 02:00

Vo svojej výročnej správe za rok 2014 uvádza Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dôležité udalosti roka, ktorými propagovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), aby sa zlepšili pracovné podmienky v Európe. Online nástroj OiRA na hodnotenie rizík pomáha malým podnikom dodržiavať požiadavky BOZP a platforma OSHwiki poskytuje obci BOZP nový spôsob vytvárania sietí online.