You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
01/09/2016
OSHwiki connecting community

Webová platforma OSHwiki predstavuje ideálny spôsob na online výmenu odborných poznatkov a spoluprácu v rámci komunity zaoberajúcej sa bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP).

Články uvedené na platforme OSHwiki píšu akreditovaní odborníci a akademickí pracovníci pôsobiaci v oblasti BOZP, každý má však bezplatný prístup k OSHwiki, kde si môže prečítať rôzne informatívne články. Táto platforma navyše podporuje všetky jazyky a niektoré články už boli napísané a preložené komunitou OSHwiki aj do iných jazykov ako angličtina.

Tlačové správy

28/06/2016 - 01:45

Európskym mikropodnikom a malým podnikom (MSP) z rôznych dôvodov hrozí najväčšie riziko pracovných úrazov a zlého zdravotného stavu v porovnaní s väčšími podnikmi. Agentúra EU-OSHA preto v záujme zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v týchto podnikoch začala projekt zameraný na identifikovanie faktorov úspešnosti politík, stratégií a praktických riešení. Výsledky prvej fázy tohto projektu boli uverejnené a uskutočnil sa seminár pre zainteresované strany, na ktorom mohli o týchto zisteniach diskutovať.

21/06/2016 - 01:45

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) potvrdila prvú vlnu oficiálnych a mediálnych partnerov kampane, ktorí sa pridali k jej celoeurópskej kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016/17. Sieť oficiálnych partnerov kampane tvoria európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie, ktoré zastupujú rôzne oblasti, a to vrátane zväzov zamestnávateľov, odborových zväzov, technologických platforiem, mimovládnych a nadnárodných organizácií.