You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
12/07/2016

Chce vaša organizácia o svojej činnosti v oblasti podnikovej zodpovednosti a opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci informovať širšiu verejnosť a vytvoriť sieť s rovnako zmýšľajúcimi medzinárodnými skupinami?

Chce vaša mediálna organizácia posilniť svoje dobré meno, vytvoriť sieť a zviditeľniť sa?

Ak áno, prihláste sa teraz a staňte sa partnerom kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Tlačové správy

28/06/2016 - 01:45

Európskym mikropodnikom a malým podnikom (MSP) z rôznych dôvodov hrozí najväčšie riziko pracovných úrazov a zlého zdravotného stavu v porovnaní s väčšími podnikmi. Agentúra EU-OSHA preto v záujme zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v týchto podnikoch začala projekt zameraný na identifikovanie faktorov úspešnosti politík, stratégií a praktických riešení. Výsledky prvej fázy tohto projektu boli uverejnené a uskutočnil sa seminár pre zainteresované strany, na ktorom mohli o týchto zisteniach diskutovať.

21/06/2016 - 01:45

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) potvrdila prvú vlnu oficiálnych a mediálnych partnerov kampane, ktorí sa pridali k jej celoeurópskej kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016/17. Sieť oficiálnych partnerov kampane tvoria európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie, ktoré zastupujú rôzne oblasti, a to vrátane zväzov zamestnávateľov, odborových zväzov, technologických platforiem, mimovládnych a nadnárodných organizácií.