Tlačové stredisko

Čo je nové?

Používanie systémov riadenia pracovníkov založeného na umelej inteligencii môže pomôcť pri navrhovaní zdravých a bezpečných pracovných miest a...

Digitalizácia sa stáva čoraz významnejšia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako to potvrdzuje Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a...

Na nedávnom podujatí agentúry EU-OSHA zameranom na výmenu osvedčených postupov sa pozornosť venovala súčasným výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany...

Čoraz viac podnikov zavádza systémy riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a produktivitu alebo...

V dvoch správach sa poukazuje na vysoký výskyt poškodení podporno-pohybovej sústavy u detí a mládeže a zdôrazňuje sa význam včasnej prevencie – pred...