Vznikajúce riziká

Práca a pracoviská sa neustále menia zavádzaním nových technológií, látok a pracovných procesov, zmien štruktúry pracovnej sily a trhu práce a nových foriem zamestnania a pracovnej organizácie. To môže viesť k vzniku nových rizík a výziev pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Tie sa musia predpokladať a riešiť s cieľom zaistiť bezpečnosť a zdravie na pracoviskách v budúcnosti.

Jedným z hlavným cieľov EU-OSHA je určiť a poskytnúť dôveryhodné, vysokokvalitné údaje o týchto nových a vznikajúcich rizikách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré spĺňajú potreby tvorcov politík a výskumníkov a umožňujú im prijímať včasné a účinné opatrenia.

V tejto súvislosti Európske stredisko pre monitorovanie rizík EU-OSHA zhromažďuje a skúma údaje, využíva výskum a odborné konzultácie, trendy a hlavné faktory, ktoré majú vplyv na pracoviská a bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Vytvára dokumenty na rokovanie, správy, súhrny a vizualizácie zamerané na tvorcov politík, sociálnych partnerov, výskumníkov a sprostredkovateľov práce na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom poskytnúť im informácie a nástroje nevyhnutné na účinné riešenie zistených nových a vznikajúcich výziev.

Konečným cieľom je zvýšiť informovanosť o spôsobe, akým všetky druhy zmien – technické, spoločenské, politické a hospodárske – môžu ovplyvniť bezpečnosť a zdravie európskych zamestnancov, ako aj podporiť včasnú prevenciu budúcich výziev bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zaistiť bezpečné a zdravé pracoviská zajtrajška.

Určenie vznikajúcich rizík

Prognóza

EU-OSHA vykonávala rad prognostických projektov zameraných na hodnotenie možných účinkov nových technológií, nových spôsobov pracovných a spoločenských zmien v oblasti bezpečnosti a zdravia zamestnancov. Cieľom projektu nie je len určiť nové riziká pri ich vzniku, ale aj predpokladať zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a zdravie pracoviska.

Prognostické projekty EU-OSHA vychádzajú z mnohých metód vrátane prehľadov literatúry, konzultácií s odborníkmi a budovania scenárov. EU-OSHA organizuje semináre na zhromažďovanie znalostí, pomoc pri propagovaní výsledkov a stimulovaní diskusie.

Tento program práce je plánovaný na informovanie tvorby politiky a pomoc pri stanovení priorít pre opatrenia a výskum. Prognostické štúdie môžu mať značný vplyv na politiku, napríklad môžu pomáhať tvorcom politík prichádzať na inovatívne riešenia a podporujú dlhodobý strategický prístup.

Medzi témy, ktorým sa v sérii hodnotení venovala pozornosť, patria zelené pracovné miestaIKT/digitalizácia. Predmetom špecifických publikácií pre jednotlivé odvetvia, ktoré sa týkajú budúcnosti poľnohospodárstva a lesníctva, sú okrem toho nové a vznikajúce príležitosti a riziká. 

Odborné dokumenty na rokovanie

EU-OSHA uverejňuje odborné dokumenty na preskúmanie, aby vyvolala diskusiu o budúcnosti práce a vznikajúcich otázkach v oblasti bezpečnosti a zdravia na pracovisku medzi odborníkmi a tvorcami politík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci EÚ. Dosiahnuté závery z týchto dokumentov často naznačujú oblasti ďalšieho výskumu alebo opatrení.

Témy, ktoré sú už obsiahnuté v sériách preskúmaní, zahŕňajú crowdsourcing, robotiku, drogy na posilnenie výkonu, 3D tlač, monitorovacie technológie a odvetvie elektronického maloobchodu.

Preskúmať všetky odborné dokumenty na rokovanie o vznikajúcich rizikách