Strategický rámec EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027

Image

strategickom rámci EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027, ktorý vytvorila Európska komisia, sú definované kľúčové priority a opatrenia na zlepšenie zdravia a bezpečnosti zamestnancov, riešenie rýchlych zmien v hospodárstve, demografii a pracovných režimoch.

Strategické priority

Zapojením inštitúcií EÚ, členských štátov, sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán zaujíma tento strategický rámec trojstranný prístup a zameriava sa na tri kľúčové priority:

  1. predvídanie a riadenie zmien v kontexte zelenej, digitálnej a demografickej transformácie,
  2. zlepšovanie predchádzania úrazom a ochoreniam spojeným s prácou a snaha o dosiahnutie „vízie nulovej nehodovosti“ v súvislosti s úmrtiami spojenými s prácou,
  3. zvyšovanie pripravenosti reagovať na súčasné a budúce zdravotné krízy.

Vykonávanie rámca – kľúčová úloha agentúry EU-OSHA

Úspech rámca závisí od jeho vykonávania na úrovni EÚ, vnútroštátnej úrovni, úrovni odvetví a podnikov, pričom kľúčom k nemu je účinné posilňovanie postavenia, sociálny dialóg, financovanie, zvyšovanie informovanostizískavanie údajov. Vďaka svojej rozsiahlej sieti partnerov má agentúra EU-OSHA dobré postavenie na uľahčovanie činnosti, spolupráce a výmeny, ako aj dosahovanie ambícií rámca.

Cieľom výhľadových štúdií a prehľadových projektov agentúry EU-OSHA je predvídať riziká a identifikovať priority, poskytovať informácie potrebné na vytvorenie postupu a politiky zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v oblastiach, ako sú digitalizácia, zelené pracovné miestastres a psychosociálne riziká. Agentúra EU-OSHA poskytuje aj jednoducho použiteľné zdroje s cieľom pomôcť pracoviskám zaviesť predchádzanie do praxe, pričom vytvára množstvo usmernení na zachovanie bezpečnosti zamestnancov počas pandémie, či už sú vystavení rizikám v prvej línii alebo si zvykajú na prácu z domu. Jej zapojenie do plánu opatrení proti karcinogénom a jej kampane s názvom Zdravé pracoviská sú dôkazom snahy agentúry podporovať kultúru predchádzania v celej Európe a mimo nej ako základný kameň politiky EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zistite viac o strategickom rámci EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027.