Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov na ekologických pracovných miest

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

EÚ usilovne pracuje na dosiahnutí rovnováhy medzi oblasťou hospodárskeho rastu a potrebou ochrany životného prostredia, a sama stanovila ambiciózne ciele zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti, podporu energie z obnoviteľných zdrojov a zníženie odpadu.

V dôsledku toho vzniklo veľké množstvo ekologických pracovných miest, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia alebo k jeho návratu do pôvodného stavu. Ak majú byť skutočne udržateľné, musíme zabezpečiť, aby tieto pracovné miesta poskytovali bezpečné, zdravé a primerané pracovné podmienky. Ekologické pracovné miesta musia byť vhodné pre zamestnancov, ako aj pre životné prostredie.

Čo sú to ekologické pracovné miesta?

Ekologické pracovné miesta zahŕňajú širokú škálu rôznych pracovných miest v rôznych odvetviach, ako aj rôznu pracovnú silu. Existuje mnoho rôznych vymedzení tohto pojmu, napríklad vymedzenia uvedené v rámci Programu OSN pre životné prostredie, Európskej komisie alebo Eurostatu. Ekologické pracovné miesta však možno chápať ako pozície, ktoré istým spôsobom prispievajú k zachovaniu alebo obnove životného prostredia. Môžu sem patriť pracovné miesta, ktoré pomáhajú chrániť ekosystémy a biodiverzitu, znižovať spotrebu energie a surovín, alebo znižovať odpad a znečistenie. V rámci agentúry EU-OSHA je naším cieľom zvyšovať informovanosť o potrebe dobrej bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) na týchto pracovných miestach. Ekologické pracovné miesta musia poskytovať bezpečné, zdravé a primerané pracovné podmienky, ktoré prispejú k skutočne inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu a ktoré budú v súlade s cieľmi Stratégia Európskej komisie Európa 2020.

Akým spôsobom sa rozvíja ekologické hospodárstvo?

Stratégia Európskej komisie Európa 2020 poukazuje na potrebu udržateľného rastu na základe nízkouhlíkového hospodárstva s efektívnym využitím zdrojov. EÚ si na tento účel stanovila ciele v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov, zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energií z hľadiska splnenia energetických potrieb Európy a zvýšenia energetickej efektívnosti. Dosiahnutie týchto cieľov povedie k rýchlemu rastu ekologického hospodárstva – napríklad sa očakáva, že ciele zamerané na zvýšenie energie získanej z obnoviteľných zdrojov a na energetickú efektívnosť o 20 % povedú v porovnaní s úrovňou v roku 1990 k vzniku viac ako 1 milióna nových pracovných miest v EÚ. Slnečná energia, veterná energia, technológia spracovania biomasy a recyklácia odpadu patria medzi tie oblasti ekologického hospodárstva, v ktorých dochádza k najrýchlejšiemu rastu.

Prečo je dôležité zohľadňovať BOZP v rámci ekologických pracovných miest?

Slovo ekologický zvyčajne spájame s bezpečnosťou, ale to, čo je dobré pre životné prostredie, nemusí byť dobré pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov zamestnaných na ekologických pracovných miestach. V niektorých prípadoch sme zaznamenali nové právne predpisy a technológie, ktoré boli zamerané na ochranu životného prostredia a v dôsledku ktorých boli zamestnanci vystavení väčšiemu riziku. Napríklad zníženie množstva odpadu vyvážaného na skládky malo za následok vyššiu mieru úrazov a chorôb zamestnancov, ktorí tento odpad spracúvali.

Nové technológie alebo pracovné postupy súvisiace s ekologickými pracovnými miestami môžu viesť k novým nebezpečenstvám, v dôsledku čoho je v záujme ich riešenia potrebné nadobudnúť novú kombináciu zručností: pôvodné znalosti o BOZP nie je možné na ne jednoducho previesť. Napríklad nainštalovanie slnečného ohrievača vody je kombináciou zručností pokrývača, inštalatéra a elektrikára.

Rýchlosť, akou sa ekologické hospodárstvo bude pravdepodobne rozvíjať, by mohla viesť k nedostatku zručností, na základe čoho by boli do týchto procesov zapojení neskúsení zamestnanci, ktorí na tento účel neboli vyškolení a ktorých bezpečnosť a ochrana zdravia sú v dôsledku toho ohrozené. Z hľadiska zručností môže dôjsť aj k väčšej polarizácii pracovnej sily, na základe čoho budú musieť menej kvalifikovaní zamestnanci akceptovať horšie pracovné podmienky. V neposlednom rade by tak v dôsledku hospodárskeho a politického tlaku nemuseli byť zohľadnené obavy súvisiace s BOZP.

Ak majú byť ekologické pracovné miesta skutočne udržateľné, musíme sa uistiť, že budú zamerané v prospech bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, ako aj životného prostredia. V oblasti ekologického hospodárstva, takisto ako aj v iných oblastiach zohráva BOZP dôležitú úlohu z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity. V tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti musíme zabezpečiť, aby to, čo je dobré pre životné prostredie, bolo dobré aj pre zamestnancov.

Čo robí agentúra EU-OSHA preto, aby zabránila vzniku nových a vznikajúcich rizík súvisiacich s BOZP v rámci ekologických pracovných miest?

Z dôvodu očakávania rýchlej miery rastu ekologického hospodárstva je dôležité, aby sme predvídali všetky nové alebo vznikajúce riziká súvisiace s BOZP, ktoré sa týkajú ekologických pracovných miest, ešte skôr než vzniknú. Agentúra EU-OSHA preto vypracovala podrobnú prognostickú štúdiu, v ktorej sa zamerala na pravdepodobnosť rozvoja práce v oblasti ekologických pracovných miest do roku 2020 a na budúce výzvy pre BOZP, ktoré to môže priniesť. V tejto štúdii sa určilo množstvo možných budúcich scenárov z hľadiska rozvoja v oblasti ekologických technológií v rámci odlišných hospodárskych a sociálnych podmienok. Jej cieľom je zamerať pozornosť na potenciálne riziká BOZP v tejto oblasti a poskytnúť najmä politickým činiteľom v EÚ nástroj, ktorý im pomôže vytvárať pracoviská zajtrajška a zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia európskych zamestnancov.

Viac informácií nájdete tu:

Prognostická správa o BOZP v rámci ekologických pracovných miest

Zhrnutie správy a scenárov

Animácie zobrazujúce nové a vznikajúce riziká BOZP v scenároch

Praktické informácie o BOZP v rámci ekologických pracovných miest

Agentúra EU-OSHA tiež hlbšie preskúmala otázky súvisiace s BOZP v špecifických ekologických technologických oblastiach vytýčených v prognostickej štúdii, ako je využívanie solárnej energie v malom rozsahu, ekologické stavby alebo veterná energia.

Viac informácií sa nachádza na adrese:

Kontrolné zoznamy takisto pomáhajú určiť možné ohrozenia bezpečnosti a zdravia zamestnancov súvisiace s týmito ekologickými technológiami a poskytujú preventívne opatrenia. Tieto kontrolné zoznamy možno použiť na podporu procesu posúdenia rizík na pracoviskách: