Rakovina súvisiaca s prácou

Na základe článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bola prijatá široká škála opatrení Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Európske smernice sú právne záväzné a musia byť transponované do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov.

Žiarenie, stres, ako aj ďalšie faktory súvisiace s organizáciou a podmienkami práce sa však tiež spájajú s rakovinou súvisiacou s prácou. Okrem toho z nových dôkazov vyplýva, že rakovinu môže zapríčiniť aj expozícia pri práci endokrinným disruptorom (napr. niektoré pesticídy) alebo nanomateriálom.

Tieto znepokojivé štatistické údaje urýchlili prijatie opatrení. V roku 2017 sa Európska komisia zaviazala chrániť zamestnancov pred rakovinou súvisiacou s prácou prostredníctvom iniciatívy zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Sčasti sa to dosiahlo revíziou smernice o karcinogénoch a mutagénoch na účely stanovenia expozičných limitov pre bežné rakovinotvorné chemikálie na európskych pracoviskách.

Pozrite si náš projekt: Prieskum expozície zamestnancov rizikovým faktorom vzniku rakoviny v Európe