Rakovina súvisiaca s prácou

K najvýznamnejším zdravotným problémom, ktorým čelia pracoviská v celej Európe a v podstate po celom svete, je rakovina súvisiaca s prácou. Zodpovedá približne za 53 % všetkých úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ a iných rozvinutých krajinách. Podľa plánu opatrení proti karcinogénom sa každý rok objaví približne 120 000 prípadov rakoviny súvisiacej s prácou v dôsledku expozície karcinogénom pri práci v EÚ, ktoré každoročne vedú približne k 80 000 úmrtiam.

Žiarenie, stres, ako aj ďalšie faktory súvisiace s organizáciou a podmienkami práce sa však tiež spájajú s rakovinou súvisiacou s prácou. Okrem toho z nových dôkazov vyplýva, že rakovinu môže zapríčiniť aj expozícia pri práci endokrinným disruptorom (napr. niektoré pesticídy) alebo nanomateriálom.

Tieto alarmujúce štatistické údaje urýchlili prijatie opatrení. V novej iniciatíve zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa Európska komisia zaviazala k ochrane zamestnancov pred rakovinou súvisiacou s prácou. Toto sa bude dať dosiahnuť sčasti revíziou smernice o karcinogénoch a mutagénoch na účely stanovenia expozičných limitov expozície pre rakovinotvorné chemikálie na európskych pracoviskách.