Rakovina súvisiaca s prácou

K najväčším zdravotným problémom, ktorým čelia pracoviská v celej Európe a v podstate na celom svete, je rakovina súvisiaca so zamestnaním. V roku 2015 zodpovedá približne za 53 % všetkých úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ a iných rozvinutých krajinách. Podľa plánu opatrení proti karcinogénom z roku 2016 sa každý rok objaví približne 120 000 prípadov rakoviny súvisiacej so zamestnaním v dôsledku expozície karcinogénom pri práci v EÚ, ktoré každoročne vedú približne k 80 000 úmrtiam.

Žiarenie, stres, ako aj ďalšie faktory súvisiace s organizáciou a podmienkami práce sa však tiež spájajú s rakovinou súvisiacou s prácou. Okrem toho z nových dôkazov vyplýva, že rakovinu môže zapríčiniť aj expozícia pri práci endokrinným disruptorom (napr. niektoré pesticídy) alebo nanomateriálom.

Tieto znepokojivé štatistické údaje urýchlili prijatie opatrení. V roku 2017 sa Európska komisia zaviazala chrániť zamestnancov pred rakovinou súvisiacou s prácou prostredníctvom iniciatívy zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Sčasti sa to dosiahlo revíziou smernice o karcinogénoch a mutagénoch na účely stanovenia expozičných limitov pre bežné rakovinotvorné chemikálie na európskych pracoviskách.

Pozrite si náš projekt: Prieskum expozície zamestnancov rizikovým faktorom vzniku rakoviny v Európe