Riadenie BOZP v kontexte starnúcej pracovnej sily

Image
Ageing and OSH. Older worker at the workplace

Starší zamestnanci tvoria čoraz väčší podiel pracovnej sily. Keďže ľudia pracujú dlhšie, riadenie BOZP pre starnúcu pracovnú silu sa stalo prioritou.

Od konca 90. rokov patrí k dôležitým cieľom vnútroštátnych a európskych politík zvýšenie miery zamestnanosti a predĺženie pracovného života ľudí. V roku 2018 sa miera zamestnanosti v 27 štátoch EÚ u ľudí vo veku 55 až 64 rokov v porovnaní s rokom 2005 zvýšila zo 40,5 % na 58,5 %. Stále ide o údaj, ktorý je oveľa nižší ako miera zamestnanosti ľudí vo veku od 20 do 64 rokov, ktorá v roku 2018 dosiahla úroveň 72,6 %.

Nástroj na vizualizáciu údajov Barometer BOZP ponúka niektoré kľúčové údaje o starších pracovníkoch a pracovnej sile: mediánový vek, mieru zamestnanosti rôznych vekových skupín, celkový počet a pohlavie.

Bežné zmeny súvisiace s vekom môžu byť pozitívne aj negatívne

Mnohé faktory, napríklad rozvaha, strategické myslenie, holistické vnímanie a schopnosť uvažovania, sa s rastúcim vekom zlepšujú alebo len objavujú. S vekom rastú aj pracovné skúsenosti a odborné znalosti.

V dôsledku prirodzeného procesu starnutia však dochádza k úbytku niektorých funkčných schopností, najmä fyzických a zmyslových. Možné zmeny funkčných schopností sa musia zohľadniť v hodnotení rizík (pozri ďalej) a práca a pracovné prostredie sa majú upraviť tak, aby zohľadňovali tieto skutočnosti.

Zmeny funkčných schopností podmienené vekom nie sú jednotné z dôvodu individuálnych rozdielov v životnom štýle, stravovaní, telesnej kondícii, genetickej predispozícii na choroby, úrovni vzdelania, práci a ostatných faktoroch.

Starší zamestnanci netvoria homogénnu skupinu; medzi jednotlivcami v tej istej vekovej skupine môžu byť značné rozdiely.

Starnutie a práca

Pokles výkonnosti súvisiaci s vekom sa týka najmä na fyzických a zmyslových schopností, ktoré sú najviac relevantné pre namáhavú fyzickú prácu. Prechod od ťažobného a výrobného priemyslu k službám a znalostnému priemyslu, ako aj vyššia miera automatizácie a mechanizácie úloh a využívanie zariadení s vlastným pohonom znížili potrebu namáhavej fyzickej práce.

V tomto novom kontexte sa v čoraz väčšej miere cenia mnohé schopnosti a zručnosti starších ľudí, napríklad dobrá schopnosť nadväzovať vzťahy, zákaznícky servis a svedomitosť.

Mnohé zmeny súvisiace s vekom sú okrem toho v niektorých povolaniach relevantnejšie ako v ostatných. Napríklad zmeny rovnováhy majú nepriaznivé účinky pre hasičov a záchranárov, ktorí pracujú v extrémnych podmienkach, nosia ťažké vybavenie a zdvíhajú a prenášajú ľudí. Znížená schopnosť odhadnúť vzdialenosti a rýchlosť pohybujúcich sa predmetov má dôsledky pre nočnú jazdu, nie však pre úradníkov.

Hodnotenie rizika podľa veku

Vek je len jedným z aspektov rôznorodej pracovnej sily. Hodnotenie rizika na základe veku znamená zohľadniť pri hodnotení rizík charakteristiky rôznych vekových skupín súvisiace s vekom vrátane potenciálnych zmien funkčných schopností a zdravotného stavu.

Medzi riziká týkajúce sa starších zamestnancov patria najmä:

 • fyzicky náročné pracovné zaťaženie
 • riziká spojené s prácou na zmeny
 • horúce, chladné alebo hlučné pracovné prostredie

Keďže interindividuálne rozdiely sa vekom zväčšujú, predpoklady by nemali byť založené iba na základe veku. Pri hodnotení rizika by sa mali zohľadňovať pracovné nároky so zreteľom na schopnosti a zdravotný stav jednotlivca.

Tu sa nachádza viac informácií o súčasných dostupných nástrojoch interaktívneho hodnotenia rizika online (OiRA), hodnoteniach rizika podľa veku a bezpečnosti pre každého.

Podpora pracovnej schopnosti a podpora ochrany zdravia na pracovisku

Pracovná schopnosť je rovnováha medzi prácou a individuálnymi zdrojmi. Ak sú práca a individuálne zdroje v súlade, pracovná schopnosť je dobrá. Na tento súlad majú vplyv tieto kľúčové faktory:

 • zdravie a funkčné schopnosti
 • vzdelávanie a spôsobilosť
 • hodnoty, postoje a motivácia
 • pracovné prostredie a komunita
 • obsah, nároky a organizácia práce

Pracovnú schopnosť možno zmerať pomocou indexu pracovnej schopnosti. Z koncepcie pracovnej schopnosti vyplýva, že opatrenia na pracovisku určené na podporu pracovnej schopnosti by mali zahŕňať všetky tieto faktory.

Zdravie ľudí v neskoršom veku je podmienené ich predchádzajúcou životosprávou. Úbytok funkčných schopností možno spomaliť a zmierniť zdravým životným štýlom, napríklad pravidelným cvičením a zdravou stravou. Pracovisko zohráva kľúčovú úlohu v podpore zdravej životosprávy a činností, ktoré zabraňujú fyzickému úpadku, a tak prispieva k udržaniu pracovnej schopnosti. Podpora zdravia na pracovisku zahŕňa množstvo tém vrátane stravovania a výživy, konzumácie alkoholu, odvykania od fajčenia a dostatku pohybu, oddychu a spánku.

Prispôsobenie práce a pracovného prostredia

Dobre navrhnuté pracoviská sú prínosom pre všetky vekové skupiny vrátane starších zamestnancov. Ako sa mení pracovná schopnosť, musí sa meniť aj práca, ktorú možno kompenzovať napríklad:

 • zmenou koncepcie pracovného miesta alebo striedaním práce
 • častejšími krátkymi prestávkami
 • lepšou organizáciou práce na zmeny, napr. rýchle striedavé zmeny (2 – 3 dni)
 • dobrým osvetlením a regulácicou hluku
 • dobrým ergonomickým dizajnom zariadení

politikami týkajúcimi sa návratu do zamestnania

Dlhodobé ochorenie môže vyvolať poruchy duševného zdravia, sociálne vylúčenie a predčasný odchod z pracovného trhu. Zjednodušenie návratu zamestnancov po chorobe je kľúčom k podpore starnúcej pracovnej sily. Príklady iniciatív zameraných na podporu návratu do práce v krajinách Európy zahŕňajú zavedenie potvrdenia o práceschopnosti namiesto potvrdenia o práceneschopnosti v Spojenom kráľovstve a intervenčný projekt Návrat do práce v Dánsku.

Prečítajte si správu agentúry EU-OSHA Návrat do práce a dočítajte sa viac v informačnom letáku.