Vedenie a participácia zamestnancov

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Silné, účinné a viditeľné vedenie je dôležité pre dobrú bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku. Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia sú na druhej strane dôležité pre úspech podniku.

Ochrana zamestnancov pred úrazmi a ochoreniami nie je len právnou a etickou povinnosťou, ale aj znamením, že firma bude rásť a prosperovať.

Zmiernenie rizika zhora nadol

Vedenie podniku – vrcholový manažment, riaditelia a/alebo rada – je v pozícii predchádzať nehodám a chorobám na pracovisku. Môžné spôsoby sú:

 • zaviazať sa k účinnej stratégii riadenia BOZP a informovať o nej
 • vypracovať rozsiahle systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia
 • monitorovať výkonnosť týchto systémov
 • príkladne dodržiavať všetky bezpečnostné postupy
 • motivovať zamestnancov, aby sa zúčastňovali na zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia

niesť zodpovednosť za chybné vedenie.

Neúčinné alebo neexistujúce vedenie v oblasti BOZP môže viesť k nehodám, alebo dokonca smrteľným úrazom, ako aj zlému duševnému a fyzickému zdraviu zamestnancov. Môže poškodiť povesť spoločnosti. Chybné vedenie môže viesť k značným finančným nákladom, napríklad v dôsledku práceneschopnosti, premrhaného času a odškodného.

Na druhej strane, pomocou správneho vedenia v oblasti BOZP sa:

 • predchádza nehodám a ochoreniam
 • zvyšuje produktivita a účinnosť
 • zlepšuje morálka zamestnancov
 • pomáha podnikom získať nové zákazky a prilákať zamestnancov s vysokou kvalitou

Prevzatie vedenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

Existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete prijať, aby ste zabezpečili, že vaša organizácia využíva výhody z dobrého vedenia v oblasti BOZP. Tu je niekoľko praktických tipov vychádzajúcich z príručky, ktorú vypracoval britský Vládny úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosti:

 • Pravidelne vypracúvajte hodnotenia rizika a konajte na základe ich výsledkov.
 • Vždy zvážte dôsledky prijímania nových zamestnancov, zavádzania nových postupov alebo pracovných metód na zdravie a bezpečnosť.
 • Viditeľné vedenie je účinné vedenie. Ubezpečte sa, že vedúci pracovníci pravidelne navštevujú dielne vašej organizácie a rozprávajú sa so zamestnancami o problémoch a riešeniach v oblasti BOZP.
 • Preukážte svoj záväzok tým, že sa uistíte, že problematika bezpečnosti a ochrany zdravia bude vždy jedným z bodov programu na zasadnutiach rady.
 • Všetkým vedúcim pracovníkom poskytnite školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a zvýšte tak informovanosť o hodnote BOZP.

Spolupráca – zapojenie zamestnancov

Jedným z kľúčov k dobrému vedeniu v oblasti BOZP je zapojenie zamestnancov. Zamestnávatelia sú zo zákona povinní viesť so zamestnancami konzultácie o otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Prekročenie rámca minimálnych požiadaviek však má svoje výhody. Riadenie BOZP bude s väčšou pravdepodobnosťou úspešné, ak podnieti aktívnu účasť zamestnancov a vytvorí dialóg medzi zamestnancami a vedením.

V roku 2012 spustila agentúra EU-OSHA na túto tému dvojročnú kampaň s názvom kampaň Zdravé pracoviská 2012 – 2013: Spolupráca pri prevencii rizík.

Táto kampaň bola ukončená hodnotiacim podujatím, na ktorom si partneri kampane vymenili príklady osvedčených postupov vrátane seminárov na témy, ako je „Školenie pre oblasť vedenia“ a „Kultúra organizácie v oblasti bezpečnosti a zdravia“. Prečítajte si zhrnutie tohto podujatia.