Kódex dobrej správnej praxe

Riadiaca rada agentúry EU-OSHA prijala 20. marca 2012 Kódex dobrej správnej praxe európskeho ombudsmana, v ktorom sa stanovujú pravidlá, ktoré všetci zamestnanci musia dodržiavať v rámci styku s verejnosťou.

Verejnosť je pri kontakte s verejným orgánom oprávnená očakávať dobrú správu vecí verejných. To znamená dodržiavať právne predpisy a postupy, najmä základné práva občanov, a vysoko kvalitné služby.

Aký je kódex dobrej správnej praxe?

V  Kódexe dobrej správnej praxe Európskeho ombudsmana sa stanovujú základné zásady dobrej správy. Kódex informuje zamestnancov o pravidlách, ktoré musia dodržiavať vo vzťahu k verejnosti.

Verejnosť na základe tohto kódexu presne vie, ako agentúra funguje a aké práva má pri kontakte s agentúrou.

Hlavným cieľom je zvýšiť transparentnosť správy, zabezpečiť lepšiu kvalitu poskytovaných služieb a priblížiť správu verejnosti.

Viac informácií o Kódexe dobrej správnej praxe sa nachádza na  webovej lokalite  európskeho ombudsmana.