Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu

Image

COVID-19: Zdroje pre pracovisko

Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Prekonanie tejto výzvy bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre telepracujúcich z domu, ako aj pre tých, ktorí sa vracajú na svoje obvyklé pracoviská. Táto časť obsahuje súbor usmerňovacích dokumentov, materiálu na zvyšovanie informovanosti a ďalších odkazov na túto tému.

Na pracoviskách, kde môžu byť pracovníci vystavení vírusu, ktorý patrí do kategórie biologických faktorov, musia zamestnávatelia vykonávať posúdenie rizík pracoviska a stanoviť primerané opatrenia. Usmernenie uvedené na tejto stránke je zamerané na podporu zamestnávateľov pri plnení týchto povinností. Minimálne právne požiadavky sú stanovené v smernici o biologických faktoroch. Ďalšie informácie na túto tému sa nachádzajú v našej časti webového sídla venovanej nebezpečným látkam (podčasť biologické faktory).

Usmernenia EÚ

Čo môžu pracoviská urobiť v praxi, aby prispeli k zvládnutiu pandémie a ochrane zamestnancov? Kľúčové sú vedomosti a informovanosť – každý musí byť dobre informovaný o tom, ako sa vírus šíri, o symptómoch infekcie a tom, ako minimalizovať expozíciu. Naše usmernenie pomáha organizáciám poskytovať pracovníkom informácie, ktoré potrebujú, a zaviesť opatrenia na predchádzanie infekcii.

Postkovidový syndróm a jeho vplyv na pracujúcich a pracoviská a význam BOZP

COVID-19: Späť na pracovisko – prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov (verzia vo formáte PDF)

Infekcia COVID-19 a dlhodobý covid – návrat do práce: príručka pre zamestnancov v rekonvalescencii

Infekcia COVID-19 a dlhodobý covid – návrat do práce: príručka pre manažérov

Možnosti používania rýchlych antigénových testov (vrátane samotestov) na odhalenie vírusu SARS-CoV-2 v pracovnom prostredí

COVID-19: guidance for the workplace

Vyskúšajte nástroj OiRA na hodnotenie rizík v súvislosti s COVID-19

Video na zvýšenie informovanosti Napo vo filme ... Zastavme pandémiu

Telepráca

V súvislosti s aktuálnym zákazom vychádzania na zabránenie pandémii ochorenia COVID-19 musia milióny Európanov pracovať z domu na plný úväzok, aby obmedzili riziko nákazy koronavírusom. Ide o novú skutočnosť, ktorá sa môže vypomstiť na fyzickom i duševnom zdraví. V týchto usmerneniach sa dozviete, ako sa účinne chrániť počas telepráce z domu.

Praktické tipy na čo najlepšie zachovanie zdravia, bezpečnosti a efektívnosti počas telepráce z domu

Databáza praktických nástrojov a usmernení venovaná poruchám podporno-pohybovej sústavy: telepráca

Video na zvýšenie informovanosti Napo vo filme ... Telepráca s cieľom zastaviť pandémiu

Zdroje z EÚ a medzinárodných organizácií

Európska komisia: Usmernenia pre ochranu sezónnych pracovníkov

Európska komisia: Informačný leták o ochrane sezónnych pracovníkov 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biologické faktory

Naším cieľom je zvýšiť informovanosť o vystavení týmto rizikám pri práci a poskytnúť ďalšie informácie o súvisiacich zdravotných problémoch, medzi ktoré patria nielen nákazlivé choroby, ale aj rakovina alergie.

Biologické faktory a choroby súvisiace s prácou: výsledky vyhľadávania informácií v literatúre, prieskumu odborníkov a analýzy monitorovacích systémov

Biologické látky a prevencia ochorení súvisiacich s prácou: preskúmanie 

Epidémie a pracovisko

Biologické faktory

Vystavenie biologickým faktorom a súvisiace zdravotné problémy pracovníkov v zdravotníctve

Vystavenie biologickým faktorom a súvisiace zdravotné problémy v povolaniach súvisiacich so zvieratami

Biologické faktory a súvisiace choroby z povolania, ktoré zahŕňajú cestovanie a kontakt s cestujúcimi

Vystavenie biologickým faktorom a súvisiace účinky na zdravie v odvetviach odpadového hospodárstva a úpravy odpadových vôd

Vystavenie biologickým faktorom a súvisiace zdravotné problémy v rastlinnej výrobe