Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu

Image

COVID-19: Zdroje pre pracovisko

Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Prekonanie tejto výzvy bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre telepracujúcich z domu, ako aj pre tých, ktorí sa vracajú na svoje obvyklé pracoviská. Táto časť obsahuje súbor usmerňovacích dokumentov, materiálu na zvyšovanie informovanosti a ďalších odkazov na túto tému.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Postkovidový syndróm a jeho vplyv na pracujúcich a pracoviská a význam BOZP

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Na pracoviskách, kde môžu byť pracovníci vystavení vírusu, ktorý patrí do kategórie biologických faktorov, musia zamestnávatelia vykonávať posúdenie rizík pracoviska a stanoviť primerané opatrenia. Usmernenie uvedené na tejto stránke je zamerané na podporu zamestnávateľov pri plnení týchto povinností. Minimálne právne požiadavky sú stanovené v smernici o biologických faktoroch. Ďalšie informácie na túto tému sa nachádzajú v našej časti webového sídla venovanej nebezpečným látkam (podčasť biologické faktory).

Usmernenia EÚ

Čo môžu pracoviská urobiť v praxi, aby prispeli k zvládnutiu pandémie a ochrane zamestnancov? Kľúčové sú vedomosti a informovanosť – každý musí byť dobre informovaný o tom, ako sa vírus šíri, o symptómoch infekcie a tom, ako minimalizovať expozíciu. Naše usmernenie pomáha organizáciám poskytovať pracovníkom informácie, ktoré potrebujú, a zaviesť opatrenia na predchádzanie infekcii.

COVID-19: Späť na pracovisko – prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov (verzia vo formáte PDF)

Video na zvýšenie informovanosti Napo vo filme ... Zastavme pandémiu

Telepráca

Epidemics and the Workplace

V súvislosti s aktuálnym zákazom vychádzania na zabránenie pandémii ochorenia COVID-19 musia milióny Európanov pracovať z domu na plný úväzok, aby obmedzili riziko nákazy koronavírusom. Ide o novú skutočnosť, ktorá sa môže vypomstiť na fyzickom i duševnom zdraví. V týchto usmerneniach sa dozviete, ako sa účinne chrániť počas telepráce z domu.

Praktické tipy na čo najlepšie zachovanie zdravia, bezpečnosti a efektívnosti počas telepráce z domu

Databáza praktických nástrojov a usmernení venovaná poruchám podporno-pohybovej sústavy: telepráca

Video na zvýšenie informovanosti Napo vo filme ... Telepráca s cieľom zastaviť pandémiu

Zdroje z EÚ a medzinárodných organizácií

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming