Biologické látky a choroby súvisiace s prácou: výsledky vyhľadávania informácií v literatúre, prieskumu odborníkov a analýzy monitorovacích systémov

Keywords:

Táto správa je súčasťou hlavného projektu zameraného na riešenie rizík, ktoré predstavujú biologické látky na pracovisku. Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť o expozíciách týmto nebezpečenstvám pri práci, poskytnúť viac informácií o súvisiacich zdravotných problémoch a podporiť snahy o ich prevenciu.

V správe sa uvádzajú výsledky vyhľadávania informácií vo vedeckej literatúre, prieskumu odborníkov a analýzy vybraných systémov, ktoré členské štáty Európskej únie používajú na monitorovanie chorôb a expozícií. Hodnotia sa v nej súčasné znalosti v tejto oblasti vrátane znalostí o nových a vznikajúcich rizikách, identifikujú sa chýbajúce údaje a predkladajú sa odporúčania na zlepšenie monitorovania a prevencie týchto rozšírených avšak nedostatočne pochopených rizík.

Prevziať in: en