Identifikácia zlého zdravotného stavu prostredníctvom zdravotného dohľadu

Špecifické nepriaznivé expozície na pracovisku a ich príslušné vplyvy na zdravie možno identifikovať a monitorovať prostredníctvom dohľadu nad zdravím pri práci a skríningu v oblasti zdravia pri práci prostredníctvom:

  • lekárskych zdravotných kontrol prispôsobených expozíciám a podmienkam na pracovisku,
  • biologických testov (vrátane biomonitoringu) pre špecifické ukazovatele rizika.

Programy zdravotného dohľadu by sa mali ustanoviť len v prípade, ak prispievajú k zvýšeniu ochrany a prevencie rizík a spĺňajú tieto štyri kritériá: potreba, relevantnosť, vedecká platnosť a účinnosť. Spravidla ich organizujú pracovné zdravotné služby. Medzinárodná komisia pre etický kódex v oblasti ochrany zdravia pri práci stanovuje etické kritériá pre zdravotný dohľad.

Niektoré európske smernice a vnútroštátne právne predpisy špecifikujú obsah a metodiku zdravotného dohľadu pre konkrétne faktory. Potrebné je uchovávať záznamy a informovať zamestnancov o výsledkoch. Avšak, keďže tieto informácie sú dôverné, zamestnávateľ je informovaný len o spôsobilosti zamestnancov pre prácu a o všetkých opatreniach, ktoré sa majú vykonať na pracovisku.

Požiadavky na sprístupnenie údajov z monitorovania a zdravotného dohľadu a špecifické pravidlá pre uchovávanie záznamov sú tiež stanovené v smerniciach. Napríklad v smernici o karcinogénoch a mutagénoch sa uvádza, že záznamy sa musia uchovávať 40 rokov.