Glossary

Chemické pojmy
Chemikália

Bežne používaný názov chemických prvkov, zlúčenín a zmesí zlúčenín a prvkov.

Chemický faktor

Tento pojem sa používa v základných právnych predpisoch BOZP:

 "chemický faktor" znamená akýkoľvek chemický prvok alebo zlúčeninu samostatne alebo ako súčasť zmesi, ako sa vyskytuje v prírodnom stave alebo je vyrobená, použitá alebo uvoľnená, vrátane uvoľnenia vo forme odpadu, pri akejkoľvek pracovnej činnosti, bez ohľadu na to, či je alebo nie je vyrobená zámerne a či je alebo nie je umiestnená na trhu;

Chemický výrobok

Predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie.

Typickým príkladom sú pneumatiky, plastový nábytok, elektronické zariadenia, textílie z chemických vlákien, káble

Chemický produkt

Produkt zložený z jednej alebo viacerých chemických látok alebo zlúčenín. Jeho funkcia je do veľkej miery určená jeho chemickým zložením.
Typickým príkladom sú lepidlá, farby, atramenty, dezinfekčné prostriedky, biocídy, zmäkčovadlá, silikón, zábavná pyrotechnika, mazacie oleje atď.

Zlúčenina

Chemická zlúčenina zložená z dvoch alebo viacerých chemických prvkov.

Nebezpečná látka (angl. dangerous substance) (pozri aj „hazardous substance“)

Klasifikácia nebezpečných látok vychádza z kategórií vymedzených v smernici o klasifikácii, označovaní a balení. Tieto kategórie zahŕňajú fyzikálnu nebezpečnosť (výbušné, horľavé, nestabilné látky atď.), nebezpečnosť pre zdravie (všetky aspekty krátkodobého a dlhodobého poškodenia zdravia) a nebezpečnosť pre životné prostredie (vodné prostredie atď.).

Prach

Tuhé častice látky alebo zmesi suspendované v plyne  (zvyčajne vo vzduchu).

Dym

Pojem dym sa vzťahuje najmä na jemné tuhé častice vo forme suspenzie vo vzduchu, ktorý sa často vytvára prchaním z roztavených látok (napr. zvárací dym alebo dym z gumy).

Plyn

Plyn je látka, ktorá:  
i) má pri 50 °C tlak pár vyšší než 300 kPa (absolútny) alebo  
ii) je úplne plynná pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

Vytvárajúce sa znečisťujúce látky vo vzduchu – pozri: Vytvárajúce sa látky
Vytvárajúce sa látky – vytvárajúce sa znečisťujúce látky vo vzduchu

Látky a znečisťujúce látky vo vzduchu sa môžu vytvárať v rámci procesov na pracoviskách, napr. procesov spaľovania, pri ktorých sa uvoľňujú dymy, výfukové plyny a výpary, a procesov drvenia a rezania, pri ktorých sa uvoľňuje prach. Tieto vytvárajúce sa látky a znečisťujúce látky vo vzduchu môžu byť nebezpečné.

Hazardous substance – pozri „Dangerous substance“

Látka, ktorá spĺňa kritériá týkajúce sa fyzikálnych nebezpečností, nebezpečností pre zdravie alebo nebezpečností pre životné prostredie ustanovené v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu CLP, a klasifikovaná vo vzťahu k príslušným triedam nebezpečnosti uvedeným v tejto prílohe.

Klasifikácia nebezpečných látok vychádza  z kategórií vymedzených v nariadení CLP. Tieto kategórie zahŕňajú fyzikálne nebezpečnosti (výbušná, horľavá, nestabilná atď.), nebezpečnosti pre zdravie (všetky aspekty krátkodobého a dlhodobého poškodenia zdravia) a nebezpečnosti pre životné prostredie (vodné
prostredie atď.) 
Pojmy „hazardous substances“ (nebezpečné látky) a „dangerous substances“(nebezpečné látky) sa často  používajú ako synonymá. Jasný rozdiel medzi nimi neexistuje, úlohu zohrávajú jazykové preferencie.

Kvapalina

Kvapalina je látka alebo zmes, ktorej: 
i) tlak pár pri 50 °C neprevyšuje 300 kPa (3 bary);
ii) nie je úplne plynná pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa; a 
iii) jej teplota topenia alebo počiatočná teplota topenia pri štandardnom tlaku 101,3 kPa je 20 °C alebo nižšia  
;

Zmes

Zmes je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok.

Látky vznikajúce počas procesov

Kontaminanty vznikajúce počas procesov môžu byť vytvorené ako emisie z akéhokoľvek druhu procesov, ktoré vedú k expozícii na pracoviskách, t. j. procesy spaľovania, procesy, ktoré fyzicky alebo chemicky rozkladajú alebo inak upravujú pôvodný materiál.

Tuhá látka

Tuhá látka je látka alebo zmes, ktorá nespĺňa podmienky vymedzujúce kvapalinu alebo plyn (CLP)

Tuhá látka je stav hmoty. Je charakterizovaný štrukturálnou tvrdosťou a odolnosťou voči zmenám tvaru alebo objemu.

Látka

Látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorý však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia; chemický prvok alebo zlúčenina dvoch alebo viacerých chemických prvkov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia
Karcinogén

Karcinogén je látka alebo zmes látok, ktorá vyvoláva rakovinu alebo zvyšuje jej výskyt.

Výbušnina

Výbušná látka alebo zmes je tuhá alebo kvapalná látka alebo zmes látok, ktorá je samovoľne schopná chemickou reakciou uvoľňovať plyn pri takej teplote a tlaku a takou rýchlosťou, že spôsobí poškodenie okolitého prostredia.

Expozícia

Expozícia opisuje, že látka je prítomná v prostredí pracovníka a môže byť buď vdýchnutá, alebo absorbovaná kontaktom s kožou (aj očami, ušami) alebo požitím. 

Kontakt organizmu s chemickou, rádiologickou alebo fyziologickou látkou. Expozícia sa vyčísľuje ako množstvo látky dostupnej v častiach organizmu, kde prebieha výmena (napr. v koži, pľúcach, čreve), ktorá je k dispozícii na absorpciu.

Horľavá

V nariadení CLP sa rozlišuje medzi horľavými plynmi, aerosólovými kvapalinami a tuhými látkami a uplatňujú sa rôzne kritériá. Zjednodušeným vymedzením je, že všetky látky, ktoré sa môžu vznietiť a horieť alebo podporovať vznietenie a horenie iných materiálov, sú klasifikované ako horľavé.

Nebezpečnosť

Nebezpečnosť je všetko, čo môže spôsobiť ujmu. Nebezpečnosti môžu ovplyvniť ľudí, majetok, procesy; môžu byť príčinou úrazov a zlého zdravia, straty produkcie, poškodenia strojového zariadenia atď. 

Požitie

Príjem potraviny, liekov, kvapalín alebo iných látok do tela cez ústa. 

Inhalácia

Vdýchnutie vzduchu do dýchacích ciest a pľúc

Dráždivá pre kožu

Dráždivý pre kožu znamená vznik reverzibilného poškodenia kože po aplikácii testovanej látky v trvaní do 4 hodín.

Mutagén

Mutácia je trvalá zmena množstva a štruktúry genetického materiálu v bunke. Pojem „mutácia“ sa vzťahuje tak na dedičné genetické zmeny, ktoré sa môžu prejavovať na úrovni fenotypu, ako aj na príslušné modifikácie DNA, ak sú známe (vrátane napríklad špecifických zmien bázových párov a chromozómových translokácií).

Reprodukčná toxicita

Reprodukčná toxicita zahŕňa nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien, ako aj vývojovú toxicitu u potomstva.

Riziko

Pracovné riziko sa vzťahuje na pravdepodobnosť a závažnosť úrazu alebo choroby v dôsledku expozície nebezpečnosti. 

Senzibilizátory

Respiračný senzibilizátor je látka, ktorá vyvoláva precitlivenosť dýchacích ciest po inhalácii látky.

Kožný senzibilizátor je látka, ktorá vyvoláva alergickú odozvu po kontakte s pokožkou.

Senzibilizujúca

Respiračný senzibilizátor je látka, ktorá vyvoláva precitlivenosť dýchacích ciest po vdychovaní látky.

Kožný senzibilizátor je látka, ktorá vyvoláva alergickú odozvu po kontakte s pokožkou.

Toxická (akútne)

Z právneho hľadiska chemikália (látka, zmes) je akútne toxická, ak spĺňa tieto kritériá nariadenia CLP:
Akútna toxicita sú nepriaznivé účinky, ktoré sa vyskytnú po orálnom alebo dermálnom podaní jednej dávky látky alebo zmesi alebo viacerých dávok podaných v priebehu 24 hodín alebo pri inhalačnej expozícii počas 4 hodín.

V nariadení CLP sa rozlišuje medzi orálnou, dermálnou a inhalačnou toxicitou.

Toxická (iné)

Expozícia nebezpečným látkam môže viesť k špecifickému poškodeniu orgánov. V nariadení CLP sa rozlišuje medzi špecifickými poškodeniami orgánov z dôvodu jednorazovej expozície alebo opakovanej expozície.

Právne predpisy
(CAD)

pozri: Smernica o chemických faktoroch

Smernica o karcinogénoch a mutagénoch

Smernica 2004/37/ES (smernica o karcinogénoch a mutagénoch, CMD) 
z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením karcinogénom alebo mutagénom pri práci

Smernica o chemických faktoroch

Smernica 98/24/ES (smernica o chemických faktoroch, CAD)
zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

Klasifikácia, označovanie a balenie plus skratka CLP

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP)
zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Nariadenie CLP

pozri: Klasifikácia, označovanie a balenie

CMD

pozri smernicu o karcinogénoch a mutagénoch

GHS

pozri: Globálny harmonizovaný systém 

Globálny harmonizovaný systém

O GHS

Expozičný limit v pracovnom prostredí

Smernica 2009/161/EÚ – smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia

OEL

pozri: Expozičný limit v pracovnom prostredí 

Nariadenie REACH

pozri:  Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok

Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH)
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry

Karta bezpečnostných údajov

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 – nariadenie REACH

KBÚ

pozri: Karta bezpečnostných údajov

Opatrenia a postupy
Kontrolné opatrenia – pozri: Opatrenia

Všetky opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie vytvárania nebezpečných látok a rizika expozície pri expozícii.

Výstražné piktogramy

Výstražný piktogram je grafická kompozícia, ktorá obsahuje určitý symbol a iné grafické prvky, ako napríklad ohraničenie, vzor pozadia alebo farbu, ktoré majú vyjadrovať osobitné informácie o príslušnej nebezpečnosti;

Výstražné upozornenie

Výstražné upozornenie je veta priradená určitej triede a kategórii nebezpečnosti, ktorá opisuje povahu nebezpečnosti nebezpečnej látky alebo zmesi a v ktorej sa prípadne uvádza aj stupeň nebezpečnosti.

Meranie znečisťujúcich látok vo vzduchu

Meranie koncentrácie znečisťujúcich látok vo vzduchu na pracovisku. Merania sa môžu použiť na meranie expozície pracovníkov alebo na skúmanie koncentrácie znečisťujúcich látok vo vzduchu na pracovisku, napr. priepustnosť, identifikácia zdrojov uvoľňujúcich znečisťujúce látky vo vzduchu a hodnotenie účinnosti lokálnych odsávacích systémov sa môže použiť ako východisko pre rozhodnutia o tom, aké opatrenia by sa mali prijať. K dispozícii sú rôzne druhy meracích prístrojov v závislosti od toho, ktorá látka sa má merať. 

Meranie expozície

Technické meranie expozície pracovníkov nebezpečným látkam použitím meracích metód a nástrojov špecifických pre látku alebo skupinu látok. Najviac sa používa meranie koncentrácií vo vzduchu na pracoviskách – permanentné alebo príležitostné – a nebezpečných látok alebo ich metabolitov v biologických látkach (napr. v krvi alebo moči) vystaveného(-ých) pracovníka(-ov).

Opatrenia – kontrolné opatrenia

Všetky opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia. Vďaka opatreniam sa môže buď znížiť vytváranie nebezpečných látok, alebo sa môže obmedziť riziko expozície. 

Organizačné opatrenia

Všetky opatrenia zamerané na obmedzenie expozícií nebezpečnými látkami organizačnými opatreniami (napr. zníženie počtu pracovníkov v oblastiach expozície)

Osobný ochranný prostriedok plus skratka OOP

OOP znamená:

a) prostriedky navrhnuté a vyrobené na nosenie alebo držanie osobou na ochranu pred jedným alebo viacerými rizikami ohrozujúcimi zdravie alebo bezpečnosť uvedenej osoby;

b) vymeniteľné súčasti prostriedkov uvedených v písmene a), ktoré majú zásadný význam pre ich ochrannú funkciu;

c) spojovacie systémy pre zariadenia uvedené v písmene a), ktoré nie sú držané ani nosené osobou a ktoré sú navrhnuté tak, aby sa toto zariadenie spojilo s externým zariadením alebo spoľahlivým ukotvovacím bodom, ktoré nie sú určené na to, aby boli trvalo upevnené a ktoré si nevyžadujú pripevnenie pred použitím;

Hodnotenie rizík

Cieľom hodnotenia pracovných rizík je ochrana zdravia pracovníkov a ich bezpečnosť. Hodnotenie rizík zahŕňa identifikáciu rizík, hodnotenie závažnosti rizika a rozhodnutie, či je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie rizika.
Podľa právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia musia všetci zamestnávatelia vykonávať pravidelné hodnotenie rizík.

Karty bezpečnostných údajov

KBÚ poskytuje informácie o vlastnostiach chemického výrobku, jeho nebezpečnostiach a pokynoch týkajúcich sa manipulácie, likvidácie a prepravy, opatrení prvej pomoci, protipožiarnych opatrení a bezpečnostných opatrení na obmedzenie expozície. Informácie v KBÚ sú potrebné na pochopenie rizík a know-how v súvislosti s bezpečným zaobchádzaním s chemickým výrobkom.

Nahradenie

Nahradenie nebezpečnej látky alebo chemického produktu alebo procesu, pri ktorom sa vytvárajú nebezpečné látky, menej nebezpečnými.

Technické opatrenia

Všetky opatrenia zamerané na obmedzenie expozícií nebezpečným látkam použitím technického vybavenia