You are here

Nebezpečné látky


Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Nebezpečné látky – akákoľvek kvapalina, plyn alebo tuhá látka, ktorá predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov – možno nájsť takmer na všetkých pracoviskách. V celej Európe prichádzajú milióny zamestnancov do styku s chemickými a biologickými činiteľmi, ktoré im môžu škodiť.

V súčasnosti musí 15 % zamestnancov EÚ manipulovať s nebezpečnými látkami pri svojej práci a ďalších15 % uvádza, že pri práci vdychuje dym, výpary, prášky alebo prach.

Niektoré veľmi nebezpečné látky – ako je azbest, ktorý spôsobuje rakovinu pľúc a iné smrteľné ochorenia dýchacích ciest – sú v súčasnosti zakázané alebo sú pod prísnou kontrolou. Stále sa však vo veľkom rozsahu používajú iné škodlivé látky, ale existujú právne predpisy, aby sa zabezpečilo náležité riadenie s nimi súvisiacich rizík.

Riziká pre zdravie

Zdravotné problémy, ktoré môžu byť spôsobené prácou s nebezpečnými látkami, siahajú od mierneho podráždenia očí a kože po závažné účinky, napr. vrodené chyby a rakovina. Účinky môžu byť akútne alebo dlhodobé a niektoré látky môžu mať kumulatívny účinok. Niektoré z najčastejších nebezpečenstiev:

Biologické činitele

Baktérie, vírusy, huby a parazity sa nachádzajú v mnohých odvetviach. Obvykle sú neviditeľné, čo znamená, že sa nemusí prihliadať na riziká, ktoré predstavujú.

Obzvlášť ohrození vystavením škodlivým biologickým činiteľom sú zamestnanci v niektorých odvetviach:

 • zdravotná starostlivosť,
 • poľnohospodárstvo,
 • veterinárne služby,
 • upratovanie a údržba,
 • kanalizácie a odpadové hospodárstvo,
 • záhradníctvo,
 • práca v laboratóriu.

Viac informácií:

Ďalšie publikácie týkajúce sa biologických činiteľov:

Vznikajúce riziká

Nové technológie, rozširujúce sa odvetvia a zmeny spôsobu organizácie práce môžu viesť k väčšiemu riziku ohrozenia biologickými alebo chemickými činiteľmi. Napríklad v odvetví životného prostredia môžu mať inovačné technológie za následok zle pochopené riziká. Ďalším príkladom je, že čoraz viac zamestnancov je vystavených nebezpečným látkam v povolaniach v oblasti služieb, ako je poskytovanie domácej starostlivosti a odpadové hospodárstvo, v ktorých sú rozličné expozície, ale informovanosť o príslušných nebezpečenstvách je nízka. Dnes je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby zamestnanci pochopili možné riziká a prijali preventívne opatrenia.

Zistite viac o vznikajúcich rizikách, ekologických pracovných miestach a nanomateriáloch.

Viac informácií súvisiacich so vznikajúcimi rizikami:

Rady pre zamestnávateľov

Prvým krokom na ochranu zamestnancov pred nebezpečnými látkami je vykonať hodnotenie rizík. Potom by mali byť prijaté opatrenia s cieľom odstrániť alebo čo najviac znížiť riziká. A napokon by mala byť pravidelne monitorovaná situácia a posudzovaná účinnosť prijatých opatrení.

Členské štáty vypracovali niekoľko modelov s cieľom pomôcť malým a stredným podnikom vykonať hodnotenie rizík. Prečítajte si viac na stránke OSHwiki o riadení rizík pre nebezpečné látky.

Zamestnávatelia musia zohľadniť akékoľvek zraniteľné skupiny, napr. zamestnancov, ktorými sú mladí ľudia, tehotné alebo dojčiace ženy, pre ktorých sa podľa zákona vyžaduje osobitná ochrana.

Preventívne opatrenia

Európske právne predpisy stanovujú hierarchiu opatrení, ktoré musia zamestnávatelia prijať na kontrolu rizík vyplývajúcich z nebezpečných látok pre zamestnancov. Na vrchole hierarchie kontrolných opatrení je odstránenie a nahradenie.

 • Pokiaľ je to možné, odstráňte používanie nebezpečných látok zmenou procesu alebo produktu, v ktorých sa daná látka používa.
 • Ak nie je možné odstránenie, nahraďte nebezpečnú látku látkou, ktorá nie je nebezpečná, alebo menej nebezpečnou látkou.
 • Keď sa rizikám pre zamestnancov nedá zabrániť, uplatnite kolektívne kontrolné opatrenia na ich odstránenie alebo zníženie. Zo zákona je používanie osobných ochranných prostriedkov poslednou možnosťou, keď expozíciu nemožno adekvátne kontrolovať inými prostriedkami.  
 • Pre viaceré nebezpečné látky existujú expozičné limity v pracovnom prostredí (OEL), ktoré sa musia dodržiavať.
 • Riadenie rizík nebezpečných látok
 • Nebezpečné látky a hodnotenie rizík, ppt (v 22 jazykoch)
 • Prečítajte si Informačný leták EU-OSHA o odstránení a nahradení nebezpečných látok.

Dobrá komunikácia

Na zaistenie bezpečnosti by zamestnanci mali byť informovaní:

 • o zisteniach hodnotenia rizík, ktoré uskutočnili ich zamestnávatelia
 • o nebezpečenstvách, ktorým sú vystavení, a aký to môže mať na nich účinok
 • o tom, čo majú robiť, aby ochránili seba a ostatných
 • o tom, ako skontrolovať a rozpoznať, že niečo nie je v poriadku
 • o tom, ako nahlasovať prípadné problémy
 • o výsledkoch monitorovania expozície alebo sledovania zdravotného stavu
 • o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní údržby
 • o prvej pomoci a postupoch v naliehavých situáciách

Prečítajte si informačný leták agentúry EU-OSHA o nebezpečných látkach a úspešnej komunikácii na pracovisku.

Právne záruky

Zamestnávatelia v EÚ sú zo zákona povinní chrániť svojich zamestnancov pred poškodením nebezpečnými látkami na pracovisku. Zamestnávatelia musia vykonávať hodnotenia rizík a konať podľa nich. Rovnako sú povinní poskytovať zamestnancom informácie a školenia o nebezpečných látkach a nebezpečných vedľajších produktoch. Zhrnutia príslušných právnych predpisov EÚ.

Právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú začlenené do vnútroštátnych predpisov, ale členské štáty sú oprávnené zaviesť ďalšie alebo prísnejšie ustanovenia na ochranu zamestnancov. Preto je dôležité, aby si podniky overili osobitné právne predpisy v každej príslušnej krajine.

Ďalšie informácie: