Nebezpečné látky

Image

Nebezpečné látky – všetky tekuté, plynné alebo pevné látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov – možno nájsť takmer na každom pracovisku. V celej Európe prichádzajú milióny zamestnancov do kontaktu s chemickými a biologickými látkami, ktoré im môžu spôsobiť ujmu.

V roku 2015 skutočne 17 % zamestnancov v EÚ uviedlo, že boli vystavení chemickým produktom alebo látkam minimálne štvrtinu svojho pracovného času, čo je podiel, ktorý zostal od roku 2000 prakticky nezmenený, a 15 % uviedlo, že na pracovisku sa nadýchali dymu, výparov alebo prachu.

Niektoré vysoko nebezpečné látky – napríklad azbest alebo polychlórované bifenyly (PCB) – sú už zakázané alebo prísne kontrolované. Ešte sa však vo veľkej miere používajú iné potenciálne škodlivé látky, pričom sú zavedené právne predpisy, ktorými sa zabezpečuje náležité riadenie rizík súvisiacich s týmito látkami.

Zdravotné riziká

Zdravotné problémy, ktoré môžu byť spôsobené prácou s nebezpečnými látkami, siahajú od slzenia očí a podráždenia kože až po závažné následky, ako sú vrodené chyby a rakovina. Tieto následky môžu byť akútne alebo dlhodobé a niektoré látky môžu mať kumulatívny účinok. Medzi niektoré z najbežnejších nebezpečenstiev patria:

Z niektorých nebezpečných látok vyplývajú bezpečnostné riziká, napr. riziko požiaru, výbuchu alebo udusenia. Okrem toho nebezpečné látky bežne mávajú niekoľko z týchto vlastností.

Biologické činitele

Baktérie, vírusy, plesne a parazity možno nájsť v mnohých odvetviach. Zvyčajne nie sú viditeľné, čo znamená, že riziká, ktoré predstavujú, nemusia byť zohľadnené.

Riziko vystavenia škodlivým biologickým látkam hrozí osobitne zamestnancom v niektorých odvetviach: zdravotná starostlivosť, poľnohospodárstvo, veterinárne služby, čistenie a údržba, odpadové vody a nakladanie s odpadom, záhradníctvo a práca v laboratóriu.

Viac informácií:

Vznikajúce riziká

Nové technológie, expandujúce odvetvia a zmeny spôsobu organizácie práce môžu viesť k väčšiemu riziku ujmy spôsobenej biologickými alebo chemickými látkami. Napríklad v odvetví životného prostredia môžu inovačné technológie viesť k nedostatočnému pochopeniu rizík. Ďalším príkladom je, že nebezpečným látkam je vystavených čoraz viac zamestnancov v oblastiach služieb, ako sú domáca starostlivosť a odpadové hospodárstvo, v ktorých je vystavenie odlišné, ale informovanosť o súvisiacich nebezpečenstvách je nízka. Viac než kedykoľvek predtým je dôležité, aby zamestnávatelia a zamestnanci chápali potenciálne riziká a prijali preventívne opatrenia.

Viac informácií o vznikajúcich rizikách, ekologických pracovných miestachnanomateriáloch.

Viac informácií týkajúcich sa vznikajúcich rizík:

Preventívne opatrenia a kontrola nebezpečných látok

Prvým krokom pri ochrane zamestnancov pred nebezpečnými látkami je vykonať hodnotenie rizík. Následne by podľa možností mali byť prijaté opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizík. Situácia by sa nakoniec mala pravidelne monitorovať a mala by sa preskúmať účinnosť prijatých opatrení.

Členské štáty, ako aj agentúra EU-OSHA vypracovali niekoľko modelov, ktoré majú malým a stredným podnikom pomôcť vypracovať hodnotenie rizík. Elektronický nástroj pre nebezpečné látky poskytuje zamestnávateľom podporu a poradenstvo, ktoré potrebujú na efektívne kontrolovanie nebezpečných látok na pracovisku. Databáza praktických nástrojov a usmernení  obsahuje praktické opatrenia pre pracoviská, ako je usmernenie o hodnotení rizík, a o tom, ako nahradiť alebo odstrániť používanie nebezpečných látok, prípadové štúdie a rôzne nástroje.

Na stránke portálu OSHwiki si prečítajte viac o nástrojoch na riadenie rizika pre nebezpečné látky

Zamestnávatelia by tiež mali zohľadniť všetky zraniteľné skupiny, ako sú mladí zamestnanci, tehotné alebo dojčiace ženy, pre ktorých sa zo zákona vyžaduje osobitná ochrana. Treba zohľadniť aj iné skupiny zamestnancov, ako sú migrujúci pracovníci, neškolený alebo neskúsený personál, a dodávateľov, ako sú zamestnanci upratovacích služieb, a treba prijať preventívne opatrenia prispôsobené ich potrebám.

Hierarchia prevencie

V európskych právnych predpisoch o ochrane zamestnancov je stanovená hierarchia opatrení, ktoré majú zamestnávatelia prijať na kontrolu ohrozenia zamestnancov nebezpečnými látkami.

 • Na vrchole hierarchie kontrolných opatrení sa nachádzajú odstránenie a nahradenie. Ak je to možné, odstráňte používanie nebezpečných látok zmenou procesu alebo produktu, v ktorom sa látka používa.
 • Ak odstránenie nie je možné, nahraďte nebezpečnú látku bezpečnou alebo menej nebezpečnou látkou.
 • Ak látku alebo proces nie je možné odstrániť alebo nahradiť, vystaveniu možno zabrániť alebo ho znížiť pomocou technických alebo organizačných riešení. Patrí sem napríklad kontrola emisií pri zdroji (uzavretý systém alebo miestne podtlakové vetranie) alebo zníženie počtu zamestnancov vystavených nebezpečnej látke a trvania a intenzity expozície.
 • Podľa zákona je používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) poslednou možnosťou, ak expozíciu nemožno primerane kontrolovať inými prostriedkami.

Ďalšie informácie:

Dobrá komunikácia

Na zaistenie bezpečnosti zamestnancov je potrebné, aby boli priebežne informovaní:

 • o zisteniach hodnotenia rizík ich zamestnávateľa,
 • o nebezpečenstvách, ktorým sú vystavení, a o tom, aký to na nich môže mať vplyv,
 • o tom, čo treba robiť, aby zaistili svoju bezpečnosť a bezpečnosť iných zamestnancov,
 • o tom, ako kontrolovať a zistiť, keď niečo nefunguje,
 • o tom, komu nahlasovať problémy,
 • o výsledkoch monitorovania expozície alebo sledovania zdravotného stavu,
 • o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní údržby,
 • o prvej pomoci a núdzových opatreniach.

Prečítajte si elektronický bulletin agentúry EU-OSHA o nebezpečných látkach a úspešnej komunikácii na pracovisku.

Limity expozície v pracovnom prostredí

EÚ a členské štáty stanovili v prípade niekoľkých nebezpečných látok najvyššie prípustné hodnoty vystavenia v pracovnom prostredí (OEL), ktoré treba dodržiavať.
Záväzné (to znamená, že musia byť dodržané) a indikatívne (ako údaj, ktorý by sa mal dosiahnuť) najvyššie prípustné hodnoty vystavenia v pracovnom prostredí pre nebezpečné látky sú tiež stanovené v európskych smerniciach v oblasti BOZP. OEL pre nebezpečné látky predstavujú dôležitú informáciu pre hodnotenie a riadenie rizík. Väčšina členských štátov EÚ si stanovila vlastné vnútroštátne OEL a spravidla zahŕňajú viac látok než smernice EÚ. OEL však boli stanovené len pre obmedzený počet látok, ktoré sa v súčasnosti používajú na pracovisku.

Karcinogény

Existuje množstvo nebezpečných látok klasifikovaných ako karcinogény, ktorým môžu byť zamestnanci vystavení. Niektoré vznikajú pri samotnom pracovnom procese.

V EÚ existujú osobitné ustanovenia na ochranu zamestnancov. Podľa smernice o karcinogénnych látkach musia zamestnávatelia vyhodnotiť expozíciu karcinogénom alebo mutagénom a zabrániť jej alebo ju minimalizovať. Okrem uplatňovania hierarchie preventívnych opatrení:

 • musia karcinogén alebo mutagén, pokiaľ je to technicky možné, nahradiť látkou, zmesou alebo procesom, ktoré nie sú nebezpečné alebo ktoré sú menej nebezpečné.
 • Ak to nie je možné, musia zabezpečiť, aby, pokiaľ je to technicky možné, boli vyrábané a používané v uzavretom systéme.
 • Tam, kde uzavretý systém nie je technicky možný, musia zamestnávatelia znížiť expozíciu na čo najnižšiu technicky možnú mieru, obmedziť jej množstvo a zachovať čo najnižší počet zamestnancov vystavených expozícii.

Musia tiež:

 • vyznačiť rizikové oblasti a používať vhodné upozornenia a bezpečnostné štítky,
 • navrhnúť pracovné procesy tak, aby sa minimalizovalo uvoľnenie látky,
 • odčerpať karcinogény alebo mutagény pri zdroji, ale rešpektovať životné prostredie,
 • používať vhodné meracie postupy (najmä v záujme včasného odhalenia abnormálnych expozícií z nepredvídateľnej udalosti alebo nehody),
 • používať individuálne ochranné opatrenia, ak nepostačujú kolektívne ochranné opatrenia,
 • zabezpečiť hygienické opatrenia (pravidelné čistenie),
 • vypracovať núdzové plány,
 • používať zapečatené a jasne a viditeľne označené nádoby na skladovanie, manipuláciu, prepravu a likvidáciu odpadu,

Majú tiež osobitné informačné požiadavky na zamestnancov   orgány a je potrebné, aby viedli záznamy o zamestnancoch vystavených expozícii, opatreniach a výsledkoch zdravotného dohľadu.

Články na portáli OSHwiki: Azbest, Dýchateľný kryštalický kremík.

Navštívte našu webovú sekciu o rakovine súvisiacej s prácou

Prečítajte si viac informácií o Pláne opatrení proti karcinogénom

Právne záruky

Každý, kto sa podieľa na kontrolovaní nebezpečných látok na pracoviskách, musí ovládať legislatívny rámec vzťahujúci sa na nebezpečné látky v EÚ.

Právne predpisy o BOZP sú zamerané na ochranu zamestnancov pred bezpečnostnými a zdravotnými rizikami vo všeobecnosti a pred nebezpečnými látkami na pracovisku (napr. smernica o chemických látkach, smernica o karcinogénnych látkach a smernice o hraničných hodnotách). Vyžaduje si to, aby zamestnávatelia vykonali hodnotenie rizík na pracovisku pre všetky bezpečnostné a zdravotné riziká vrátane rizík vyplývajúcich z nebezpečných látok, a aby stanovili primerané ochranné a preventívne opatrenia. Súhrny o relevantných právnych predpisoch EÚ.

Cieľom je zaistiť, aby sa riziká riešili pri zdroji a aby sa prijali kolektívne opatrenia, t. j. opatrenia, ktoré systémovo chránia skupinu zamestnancov, čo je najvyššia priorita.

Podľa právnych predpisov REACH a nariadenia o CLP sa od výrobcov a dodávateľov chemikálií vyžaduje, aby zabezpečili poskytovanie štandardizovaných bezpečnostných etikiet, výstražných piktogramov a kariet bezpečnostných údajov, ktoré poskytujú informácie o vlastnostiach látok a nebezpečenstvách, ktoré sa s nimi spájajú, ako aj pokyny na skladovanie, manipuláciu a prevenciu rizík. Iné nariadenia a usmernenia sa vzťahujú na konkrétne aspekty, ako napr. výroba, dodávanie, preprava a označovanie nebezpečných látok a často sa vzťahujú aj na pracovisko.

Právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú začlenené do vnútroštátnych predpisov, ale členské štáty sú oprávnené zaviesť ďalšie alebo prísnejšie ustanovenia na ochranu zamestnancov. Preto je dôležité, aby podniky kontrolovať konkrétne právne predpisy v každej príslušnej krajine.

Ďalšie informácie: