Praktické nástroje a usmernenia k nebezpečným látkam

Členské štáty, európske inštitúcie, podnikateľské združenia, sociálni partneri a iné subjekty vypracovali mnohé nástroje a usmerňujúce dokumenty s cieľom pomôcť podnikom pri vykonávaní komplexných a efektívnych hodnotení rizík. Tieto nástroje predstavujú širokú škálu prístupov k efektívnemu kontrolovaniu nebezpečných látok. Často sa vzťahujú na špecifické pracovné operácie, ako napr. plnenie a čerpanie kvapalín alebo zváranie. Ďalšie zdroje poskytujú komplexný prehľad určitej skupiny látok, ako napr. senzibilizátory, alebo poukazujú na typické riziká v určitých sektoroch.

Väčšina týchto nástrojov okrem podpory vysoko kvalitného hodnotenia rizík zahŕňa aj dobré praktické riešenia a objasňuje, ako znížiť riziká v bežných pracovných situáciách, pri ktorých dochádza k expozícii nebezpečným látkam. K dispozícii sú tiež nástroje na podporu konkrétnych subjektom, ako napr. inšpektori práce, malé a stredné podniky a zástupcovia zamestnancov a mnohí ďalší. Oplatí sa teda preskúmať túto stránku, aby ste sa dozvedeli, akú pomoc vám môžu ponúknuť.