You are here

Spojte sa s nami

Agentúra pripravuje, zhromažďuje, analyzuje a rozširuje informácie o problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) s cieľom zlepšovať stav BOZP na pracoviskách v celej EÚ.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Pripomíname, že agentúra:

 • nemôže poskytovať individuálne poradenstvo jednotlivcom o ich zdravotnej a bezpečnostnej situácii, ani sa zaoberať konkrétnymi sťažnosťami týkajúcimi sa pracovných podmienok;
 • nemôže poskytovať špecifické informácie týkajúce sa jednotlivých členských štátov, ako napr. právnych predpisov, noriem alebo štatistík;
 • nemôže vyhľadávať špecifické informácie na požiadanie z dôvodu obmedzených zdrojov. Nemáme k dispozícii viac informácií alebo publikácií ako tie, ktoré sa nachádzajú na sieti našich webových lokalít;
 • nemôže vyjadrovať názor, ani pomáhať presadzovať na trhu priemyselné výrobky alebo služby;
 • neposkytuje ani neosvedčuje vzdelávacie kurzy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
 • nie je zodpovedná za vypracúvanie právnych predpisov EÚ.

Pokiaľ ide o ostatné otázky, odporúčame vám alternatívne zdroje informácii, ktoré uvádzame ďalej.

Ak vaša otázka nebola v tejto štandardnej odpovedi zodpovedaná, odporúčame vám nahliadnuť do sekcie často kladených otázok alebo nám prostredníctvom kontaktného formulára pošlite správu. Môžete nám napísať aj v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ, odpoveď však nemusí prísť obratom,, pretože vašu správu a našu odpoveď musíme najprv preložiť. Na správy v angličtine vám pravdepodobne odpovieme rýchlejšie, pretože týmto jazykom hovoria všetci zamestnanci agentúry. Na otázky sa snažíme odpovedať čo najrýchlejšie.

Ostatné zdroje užitočných informácií

Ak rozsah činnosti agentúry nezahŕňa vašu otázku, možno nájdete odpoveď v jednej z nasledujúcich organizácií alebo internetových stránok:

Členské štáty

Pre otázky týkajúce sa konkrétneho členského štátu: kliknite na internetovú stránku príslušného kontaktného miesta.

Právne predpisy

Informácie o právnych predpisoch: navštívte webovú lokalitu Komisie, Eur-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právnym predpisom (vrátane zmlúv, judikatúry, legislatívnych návrhov atď.) v 20 úradných jazykoch EÚ.

Štatistiky

V prvom rade navštívte naše stránky venované štatistikám na európskej úrovni. Európska komisia má vlastnú službu pre štatistické informácie, Eurostat: relevantné štatistiky nájdete v jej sekcii „Obyvateľstvo a sociálne podmienky“, podsekcii Zdravie.

Otázky verejného zdravia

GR pre zdravie a bezpečnosť potravín

Technické normy

CEN

Európska komisia

Webová lokalita Európskej komisie. Na ďalšie poradenstvo o tom, na koho sa obrátiť, môžete využiť aj službu Europe Direct: môžete zatelefonovať na číslo 00 800 6 7 8 9 10 11, ktoré je bezplatné v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ a na ktorom zastihnete operátora, ktorý hovorí vaším jazykom.

Služba Europe Direct

Služba Europe Direct

Európsky ombudsman

Európsky ombudsman

Európsky parlament

Európsky parlament

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie