Kontaktujte nás

Agentúra EU-OSHA pripravuje, zhromažďuje, analyzuje a rozširuje informácie o problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) s cieľom zlepšovať BOZP na pracoviskách v celej EÚ.

Naše stránky na webovom sídle umožňujú úplné prehľadávanie a poskytujú komplexný prehľad o problematike BOZP. Odporúčame vám, aby ste skúsili vyhľadať informácie na webovom sídle našej agentúry a na OSHwiki.  

Ak by sa vám však nepodarilo nájsť konkrétne informácie, ktoré hľadáte, skontrolujte, či sa vaša otázka nenachádza ďalej medzi najčastejšie kladenými otázkami (ČKO) agentúre a ak nie, obráťte sa na nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Vynasnažíme sa vám v rámci našich obmedzených zdrojov odpovedať do dvoch týždňov. Napísať nám môžete v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ, pripomíname však, že môže dôjsť k určitému omeškaniu, pretože musíme preložiť vašu správu i našu odpoveď. Odpovede na správy v angličtine bývajú rýchlejšie, keďže všetci zamestnanci hovoria anglicky. Na otázky sa snažíme odpovedať čo najrýchlejšie.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN
Email: <span class=information [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

Ako nás nájdete

 

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 401 68 59
Fax: +32 2 401 68 68
Email: <span class=obrien [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

 ČASTÉ OTÁZKY

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa prístupu návštevníkov do agentúry

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • 1. Kde môžem získať informácie o probléme súvisiacom s bezpečnosťou a ochranou zdravia týkajúcom sa mojich pracovných podmienok?

  Agentúra EU-OSHA je informačný orgán a na našom webovom sídle môžete nájsť užitočné informácie a tipy týkajúce sa rôznych zdravotných problémov súvisiacich s prácou, ako napr. stres, obťažovanie, kožné choroby a pod.

  Agentúra EU-OSHA nemá, žiaľ, povolené poskytovať poradenstvo týkajúce sa konkrétnych situácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ani intervenovať v akýchkoľvek právnych prípadoch s miestnymi alebo vnútroštátnymi orgánmi. Odporúčame vám obrátiť sa na začiatku na vaše národné kontaktné miesto,

  ktoré vás spojí s orgánom/úradom na vnútroštátnej úrovni, ktorý Vám môže pomôcť s vaším prípadom.

 • 2. Ako môžem požiadať o odškodnenie za pracovný úraz alebo chorobu z povolania?

  Systémy odškodnenia sú v každom členskom štáte odlišné a závisia od vášho sektora zamestnanosti, pracovnej činnosti a pracovného postavenia. Informácie špecifické pre členské štáty je možné získať prostredníctvom národných kontaktných miest a všeobecné informácie pre občanov Európskej únie žijúcich a pracujúcich v zahraničí možno nájsť prostredníctvom Európskej komisie.

 • 3. Je agentúra EU-OSHA zodpovedná za politické iniciatívy EÚ v oblasti BOZP a za ich realizáciu?

  Agentúra EU-OSHA je informačná agentúra Európskej únie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Naša práca prispieva k strategickému rámcu Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2014 – 2020 a k iným relevantným stratégiám a programom EÚ, ako napríklad stratégia Európa 2020. Agentúra EU-OSHA sa však nepodieľa na tvorbe európskej legislatívy alebo politiky, pretože toto je úlohou Európskej komisie, ani nemá žiadnu zodpovednosť za kontrolu pracovísk alebo presadzovanie európskych alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

 • 4. Kde môžem nájsť štatistiky na úrovni EÚ o pracovných úrazoch a chorobách z povolania a súvisiacich nákladoch?

  Informácie o štatistikách, výsledkoch prieskumov a iné užitočné odkazy môžete nájsť v sekcii Prieskumy a štatistiky na tejto webovej stránke. Predmetom prieskumov ESENER agentúry EU-OSHA je to, ako sa na európskych pracoviskách riadia v praxi riziká v oblasti bezpečnosti a zdravia.

  Európska komisia má svoj vlastný štatistický informačný servis, Eurostat; odkazy, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé:

 • 5. Kde môžem nájsť štatistiky, normy a právne predpisy na vnútroštátnej úrovni? A budú informácie k dispozícii v rôznych jazykoch EÚ?

  Niektoré informácie týkajúce sa vnútroštátnych právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci možno nájsť na našom webovom sídle. Okrem toho aj vaše národné kontaktné miesto vám bude vedieť poradiť, kde môžete nájsť ďalšie zdroje. Mnohé informácie uvedené na webovom sídle kontaktného miesta sú dostupné v jazyku príslušnej krajiny. Navyše väčšina členských štátov poskytuje určité informácie v anglickom jazyku.
 • 6. Kde môžem nájsť informácie o právnych predpisoch Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia?

  Informácie o smerniciach EÚ, usmerneniach a normách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zoskupené podľa témy sa uvádzajú v sekcii Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na tejto webovej stránke. Úplné znenie smerníc EÚ vo všetkých jazykoch EÚ a ďalšie informácie sa uvádzajú na webovej stránke Európskej komisie Eur-Lex.

  Treba mať na pamäti, že v európskych smerniciach sú stanovené minimálne požiadavky a členské štáty môžu pri zavádzaní smerníc v oblasti BOZP do vnútroštátneho práva prijať prísnejšie pravidlá, takže v jednotlivých členských štátoch môžu byť odlišné požiadavky.

 • 7. Ako môžem získať kópie dokumentov európskych noriem?

  Národní členovia európskych organizácií pre normalizáciu predávajú európske normy ako národné normy a návrhy noriem. Ďalšie informácie sa uvádzajú na webovom sídle Európskeho výboru pre normalizáciu.

 • 8. Ako môžem získať kópie správ vyhotovených agentúrou EU-OSHA?

  Všetky naše publikácie sú k dispozícii v sekcii Publikácie na tomto webovom sídle. Možno ich čítať online a bezplatne stiahnuť. Tlačené kópie možno objednať prostredníctvom EU Bookshop.

 • 9. Môžem kopírovať materiály vyhotovené agentúrou EU-OSHA?

  Áno, pokiaľ uvediete agentúru EU-OSHA takýmto spôsobom:

  © Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), [dátum]. Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

  Upozorňujeme, že bez výslovného súhlasu agentúry EU-OSHA by ste nemali robiť žiadne zmeny podstaty textu alebo ilustrácií.

 • 10. Kde môžem nájsť zdroje na účely vzdelávania?

  Aj keď agentúra EU-OSHA neposkytuje zdroje konkrétne na účely vzdelávania, informácie o príslušných témach nájdete v našej sekcii Témy a niektoré naše publikácie obsahujú prípadové štúdie týkajúce sa vzdelávania. Okrem toho krátke prezentácie v programe PowerPoint, ktoré by dali upraviť na účely vzdelávania, sa uvádzajú na https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Veľký súbor vzdelávacích zdrojov predstavuje séria krátkych nemých animovaných filmov s postavičkou Napo. Tieto filmy dajú sa stiahnuť z webového sídla Napo a poskytujú vtipné uvedenie k témam týkajúcim sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bezplatne je tiež k dispozícii online vzdelávací modul „Napo pre učiteľov“ o základoch v oblasti bezpečnosti a ochrany pre základné školy. 

  Okrem toho informácie o výučbe v školách a ďalšom vzdelávaní sa uvádzajú v sekcii Začleňovanie BOZP do vzdelávania na tejto webovej stránke.

  Ďalším dobrým zdrojom informácií sú národné kontaktné miesta, Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Cedefop (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania) a ENETOSH (Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

 • 11. Môže agentúra EU-OSHA podporovať alebo propagovať komerčný produkt alebo službu?

  Agentúra EU-OSHA, žiaľ, nemôže podporovať ani propagovať žiadne komerčné produkty alebo služby.

 • 12. Mala by agentúra EU-OSHA záujem o financovanie môjho projektu?

  V zásade neposkytujeme finančnú podporu na externé projekty.

  Cieľom dokumentu „Možnosti financovania pre zainteresované strany agentúry EU-OSHA“ je poskytnúť informácie o financovaní v EÚ v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Okrem toho všeobecný prehľad o grantoch a pôžičkách, ktoré poskytuje Európska únia, sa uvádza na stránke Generálneho sekretariátu Európskej komisie a všeobecný prehľad verejných zákaziek a financovania sa uvádza na webovom sídle Európskej komisie.

  Ak sa váš projekt týka bezpečnosti a ochrany zdravia na vnútroštátnej úrovni, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na príslušné národné kontaktné miesto.