Podpora európskeho piliera sociálnych práv:

Image

EU-OSHA v plnej miere podporuje európsky pilier sociálnych práv a usiluje sa o zabezpečenie bezpečných, zdravých a dostatočne prispôsobených pracovísk v Európe.

Pilier EÚ, ktorý spoločne oznámili Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017, podporuje vysokú úroveň ochrany pred rizikami pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na vek v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci (BOZP).

Zohrávajú dôležitú úlohu najmä v kontexte piliera EÚ, keďže jeho cieľom je poskytovať základné sociálne práva vrátane spravodlivých pracovných podmienok, rovnosti príležitostí a prístupu na trh práce. Ako sa stanovuje v jednej z jeho 20 zásad, „pracovníci majú právo na pracovné prostredie, ktoré je prispôsobené ich profesionálnym potrebám a ktoré im umožňuje predĺžiť ich účasť na trhu práce“.

Dlhší a zdravší pracovný život môže znížiť neistotu a zároveň zvýšiť produktivitu. Dobrá úroveň bezpečnosti a zdravia v práci je naozaj prínosná. Znamená menej neprítomnosti pre chorobu, zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť, udržanie zamestnanosti starších pracovníkov, podporovanie efektívnejších pracovných metód a technológií a prispievanie k zlepšeniu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Smerom k európskemu pilieru sociálnych práv

Stiahnuť propagačné materiály o európskom pilieri sociálnych práv