Čo robíme

Image

Pracujeme na tom, aby boli európske pracoviská bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie – v prospech podnikov, zamestnancov a vlád. Propagujeme kultúru prevencie rizika na zlepšenie pracovných podmienok v Európe.

Objavte agentúru EU-OSHA: pozrite si naše video organizácie!

Naše kľúčové činnosti

 • Kampane Zdravé pracoviská – našej dvojročné kampane zvyšujú informovanosť o témach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v celej Európe
 • Interaktívny projekt online na hodnotenie rizík (OiRA) – poskytujeme nástroje na hodnotenie rizík online pre malé a stredné podniky s cieľom vyhodnotiť a riadiť riziká na pracovisku
 • Prieskum ESENER – tento rozsiahly prieskum poskytuje stručné informácie o riadení rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách
 • OSHwiki – online encyklopédia založená na spolupráci, ktorá obsahuje presné a spoľahlivé informácie o BOZP
 • Prognostické projekty – prostredníctvom cielených prognostických projektov upozorňujeme na nové a vznikajúce riziká v oblasti BOZP a študujeme ich
 • Prehľady o BOZP – poskytujeme prehľady o konkrétnych témach týkajúcich sa BOZP a stanovujeme priority
 • Filmy o NAPOVI  – séria krátkych, odľahčených, nemých filmov o dôležitých témach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ako to robíme

 • Kampane – na zvýšenie informovanosti a poskytovanie informácií o dôležitosti BOZP pre zamestnancov, jednotlivé podniky a kľúčové európske ciele.
 • Prevencia rizika – navrhujeme a uľahčujeme rozvoj praktických nástrojov pre mikropodniky, malé a stredné podniky, aby sme im pomohli pri hodnotení pracovných rizík a pri výmene znalostí a osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
 • Partnerstvá – s vládami, organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov, so sieťami a orgánmi EÚ a súkromnými podnikmi. Naša sieť kontaktných miest je kľúčom k úspechu našej práce.
 • Výskum – na identifikáciu a hodnotenie nových a vznikajúcich rizík práci a začlenenie BOZP do oblastí politiky, ako sú vzdelávanie, verejné zdravie a výskum.