Zlepšenie dodržiavania predpisov v oblasti BOZP

© EU-OSHA/Jim Holmes

Pri neustále sa meniacej štruktúre, organizácii a kontrole práce zabezpečenie toho, aby podniky plnili svoje povinnosti vyplývajúce z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), nadobúda väčší význam než kedykoľvek predtým. Činnosť agentúry EU-OSHA v rámci podpory dodržiavania predpisov v oblasti BOZP (2021 – 2024) sa zameriava na faktory, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie noriem v oblasti BOZP, s cieľom upevniť organizačný kontext podporujúci podniky v úsilí, ktoré vyvíjajú v záujme dosiahnutia ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

Zlepšovanie dodržiavania predpisov v oblasti BOZP v podnikoch

Dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP môže byť náročné, najmä pre mikropodniky a malé podniky. Z predchádzajúceho výskumu agentúry EU-OSHA však vyplýva, že na dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP majú výrazný vplyv určité externé faktory:

  • právne presadzovanie predpisov
  • vplyvy dodávateľského reťazca
  • externé služby v oblasti BOZP
  • spoločenské normy a normy v rámci sektora
  • finančná podpora.

Cieľom tejto činnosti je nadviazať na uvedené zistenia prostredníctvom preskúmania dostupných druhov podpory a inovačných stratégií na podporu dodržiavania predpisov. Hoci sa pozornosť zameriava najmä na mikropodniky a malé podniky, pri vytváraní prostredia, ktoré napomáha dodržiavaniu predpisov, sa zohľadňuje aj významná úloha väčších podnikov.

Fázy výskumného programu

Po počiatočnom komplexnom prehľade dodržiavania predpisov v BOZP sa stanovili dve hlavné línie výskumu na vypracovanie hĺbkových štúdií:

  • prvá sa týka prístupov na podporu BOZP vychádzajúcich zo situácie na trhu a venuje sa opatreniam a stratégiám, ktoré ovplyvňujú vzťahy v rámci dodávateľských reťazcov, na účely zlepšenia dodržiavania predpisov v BOZP, pričom dôraz sa v nej kladie najmä na agropotravinársky sektor a sektor stavebníctva.
  • druhá sa zameriava na vplyvy štátu, to znamená prístupy v rámci predpisov a ich presadzovania v praxi na zabezpečenie dodržiavania predpisov v oblasti BOZP, aby bolo možné určiť inovačné postupy, ktoré na podporu BOZP prijmú inšpektoráty a subjekty poskytujúce služby v oblasti prevencie.

Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na dodržiavanie prepisov v oblasti BOZP

V rámci komplexného prehľadu sa tiež rozpoznala potreba preskúmať, ako výzvy vyplývajúce z pandémie ochorenia COVID-19 ovplyvňujú dodržiavanie predpisov v BOZP. Toto je najviac citeľné v agropotravinárskom sektore a sektore stavebníctva, keďže pracovníci v týchto sektoroch patria medzi tých, ktorí sú najviac postihnutí výpadkami v rámci dodávateľských reťazcov. Cieľom výskumu je informovať o vývoji politických opatrení, ktoré zlepšujú pracovné podmienky tým, že pomáhajú podnikom dodržiavať predpisy v oblasti BOZP.