CLP – Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí

Nariadením CLP (ES) č. 1272/2008 sa prepájajú predchádzajúce právne predpisy EÚ s GHS (Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok), systémom Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemických látok a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách. Takisto obsahuje prepojenia na právne predpisy nariadenia REACH. Nariadenie CLP nadobudlo účinnosť 20. januára 2009 bude sa ním postupne nahrádzať klasifikácia a označovanie podľa smernice o nebezpečných látkach (67/548/EHS) a smernice o nebezpečných prípravkoch (1999/45/ES). Obe smernice boli zrušené 1.  júna 2015.

Systém GHS prijalo mnoho krajín po celom svete a v súčasnosti sa používa ako základ pre medzinárodné a vnútroštátne dopravné predpisy týkajúce nebezpečného tovaru.

Nebezpečnosti chemických látok sa oznamujú pomocou výstražných slov a piktogramov na etiketách a kartách bezpečnostných údajov.

Nové piktogramy s červeným okrajom nahrádzajú známe oranžové symboly nebezpečenstva.

Nové pojmy nahradili staré:

 • zmesi namiesto prípravkov,
 • nebezpečný (hazardous namiesto dangerous),
 • piktogramy namiesto symbolov,
 • výstražné upozornenia namiesto rizikových viet,
 • bezpečnostné upozornenia namiesto bezpečnostných viet,
 • výstražné slová (napr. nebezpečenstvo, pozor) nahrádzajú označenia nebezpečenstva.

 

Stiahnite si náš plagáta leták s vysvetlením výstražných piktogramov

Pozrite si film Napo v ... Pozor: chemické látky!

© Konzorcium Napo

Klasifikácia

Vo väčšine prípadov musia o klasifikácii látky alebo zmesi rozhodnúť dodávatelia . Volá sa to samoklasifikácia.

V niektorých prípadoch sa rozhodnutie o klasifikácii látok prijme na úrovni spoločenstva, aby sa zabezpečilo primerané riadenie rizík. Členské štáty, výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia môžu navrhnúť, aby boli klasifikácia a označovanie látky harmonizované v Európskej únii. Informácie budú sprístupnené aj v zozname klasifikácie a označovania.

Ide zvyčajne o najnebezpečnejšie látky: karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu alebo respiračné senzibilizátory, biocídne výrobky, alebo prípravky na ochranu rastlín. Všetky predtým harmonizované klasifikácie látok podľa predchádzajúcich právnych predpisov (smernice o nebezpečných látkach) sa zmenili na klasifikácie harmonizované podľa nariadenia CLP. Dodávatelia sú povinní používať túto harmonizovanú klasifikáciu a označovanie.

Hlavné body

 • Dávajte pozor na nové označenia nebezpečnosti a karty bezpečnostných údajov (KBÚ).
 • Vyškoľte zamestnancov, aby chápali a rozoznávali informácie o označovaní látok a zmesí.
 • Skontrolujte, či sa na vaše používanie látky alebo zmesi vzťahuje KBÚ a či nie je neodporúčané.
 • Dodržiavajte odporúčania uvedené na nových etiketách a v kartách bezpečnostných údajov.
 • Skontrolujte, či sa zmenila klasifikácia.
 • Vyhodnoťte riziká pre zamestnancov a v prípade potreby aktualizujte vaše hodnotenia rizík na pracovisku.
 • Ak ste zamestnávateľ, informujte o týchto zmenách svojich zamestnancov.
 • Ak máte otázky týkajúce sa novej etikety alebo karty bezpečnostných údajov, opýtajte sa dodávateľa.

Zdroj: GR pre zamestnanosť

Webové stránky agentúry ECHA o klasifikácii látok a zmesí (v 23 jazykoch EÚ)

Označovanie

Dodávatelia musia označiť látku alebo zmes obsiahnutú v obale podľa CLP pred jej uvedením na trh v prípade, že:

 • je látka klasifikovaná ako nebezpečná,
 • zmes obsahuje jednu alebo viac látok, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné, nad určitou prahovou hodnotou.

Článok na portáli OSHwiki o označovaní chemikálií

Webové stránky agentúry ECHA o označovaní a balení (v 23 jazykoch EÚ)

Zoznam klasifikácie a označovania

Zoznam klasifikácie a označovania je databáza so základnými informáciami, ktoré predložili výrobcovia a dovozcovia o klasifikácii a označovaní oznámených a zaregistrovaných látok. Obsahuje aj zoznam právne záväzných harmonizovaných klasifikácií (príloha VI k nariadeniu CLP). Tento zoznam vytvorila a spravuje agentúra ECHA.

Ďalšie informácie