Prieskumy a štatistiky o BOZP

Oboznámite sa s faktami a údajmi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) založenými na výsledkoch kľúčových európskych projektov a Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER) organizovaného agentúrou EU-OSHA.

Tieto zistenia sú prezentované v našich ľahko použiteľných nástrojoch na vizualizáciu údajov, ktoré poskytujú prehľad o spôsobe riadenia rizík na pracovisku, pracovných podmienkach, demografických údajoch a politikách a stratégiách v oblasti BOZP.

Vykonávame aj prieskumy verejnej mienky, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako ľudia vnímajú svoje pracovné prostredie. Výsledky môžete nájsť nižšie.

Zhromažďovanie týchto faktov a údajov je základom našej práce a výsledky pomáhajú tvorcom politík a výskumným pracovníkom identifikovať vznikajúce trendy.