You are here

Stratégia agentúry a pracovné programy

Ročné pracovné programy sú založené na stratégii agentúry EU-OSHA.

Stanovenie dlhodobej stratégie

Súčasná stratégia organizácie sa vzťahuje na roky 2014 až 2020 a je v nej vymedzených šesť prioritných oblastí:

  1. Predvídanie zmeny — prostredníctvom našich prognostických projektov
  2. Fakty a čísla — zhromažďovanie a šírenie informácií pre výskumníkov a politických činiteľov prostredníctvom prieskumu ESENER, prehľadov BOZP a prieskumov verejnej mienky
  3. Nástroje na riadenie BOZP — najmä prostredníctvom nástrojov OiRA
  4. Zvyšovanie informovanosti o BOZP — prostredníctvom kampaní Zdravé pracoviská a inými činnosťami zameranými na zvýšenie informovanosti
  5. Znalosti z vytvárania sietí — najmä rozvojom OSHwiki
  6. Vytváranie sietí a komunikácia organizácie

Ak potrebujete ďalšie informácie, prevezmite si stratégiu agentúry EU-OSHA na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorá je v súlade so Strategickým rámcom Európskej komisie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020

Plánovanie na ďalší rok

Riaditeľ agentúry EU-OSHA každoročne pripravuje a riadiaca rada prijíma ročný plán riadenia, v ktorom sú stanovené plány agentúry na daný rok. Obsahuje podrobný opis činností, ktoré sa majú vykonať, a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť.

V ročnom pláne riadenia sú jasne stanovené priority a jeho cieľom je, aby agentúra čo najlepšie využila svoje zdroje a sieť. K dôležitým oblastiam činnosti patrí: predvídanie zmeny, zvyšovanie informovanosti a fakty a čísla v témach BOZP.

Ročné plány riadenia na predchádzajúce roky sa nachádzajú na našej stránke s publikáciami, na ktorej si môžete pozrieť aj naše výročné správy alebo výročné správy o činnosti a uvidíte, ako sa nám darilo.