You are here

Riadenie agentúry EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

Agentúra EU-OSHA je tripartitná organizácia, ktorá sa zaviazala k dobrej správe vecí verejných. Dobrá správa vecí verejných zahŕňa množstvo prvkov, napríklad otvorenosť a schopnosť reagovať, transparentnosť, súlad, efektívnosť, účinnosť a zodpovednosť.

Ako agentúra EÚ, riadiaca rada a jej predsedníctvo spoločne s riaditeľom zohrávajú zásadnú úlohu pri uplatňovaní zásad dobrej správy.

Prečo je dobrá správa vecí verejných dôležitá

Dobrou správou sa zabezpečuje, že činnosti agentúry odrážajú širšie záujmy, spĺňajú očakávania zainteresovaných strán a sú relevantné pre zainteresované strany. Zabezpečuje efektívne a účinné vyčlenenie ľudských a finančných zdrojov určených na dosiahnutie cieľov. Dobrou správou vecí verejných sa prostredníctvom zvýšenia transparentnosti posilňuje zodpovednosť voči zainteresovaným stranám a občanom EÚ.

V nasledujúcich sekciách je opísané, ako agentúra EU-OSHA dosahuje dobrú správu.

Kľúčoví riadiaci pracovníci

Riaditeľ: Rada vymenúva riaditeľa agentúry v súlade so zakladajúcim nariadením. Funkčné obdobie je päť rokov a môže sa predĺžiť iba raz.

V súčasnosti je riaditeľkou Christa Sedlatschek. Je zodpovedná za riadenie agentúry s pomocou vedúcich pracovníkov a zodpovedá sa rade.

Riadiaca rada: Rada stanovuje stratégie a ciele agentúry a riaditeľka sa jej musí zodpovedať. Je zložená zo zástupcov:

  • vlád
  • zamestnávateľov
  • zamestnancov
  • Európskej komisie

O úlohu predsedu riadiacej rady sa delia zástupcovia troch záujmových skupín vlád, zamestnávateľov a zamestnancov.

Predsedníctvo: Predsedníctvo je menšia riadiaca skupina, ktorá pozostáva z členov riadiacej rady. Dohliada na prípravu a vykonávanie rozhodnutí rady.

Poradné skupiny poskytujú agentúre strategické poradenstvo a spätnú väzbu k jej práci. Ich členov menuje agentúra EU-OSHA a jej rada a sú nimi jednotlivci zo skupín zamestnancov, zamestnávateľov a vlád.

Zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti

Transparentnosť je predpokladom pre zodpovednosť.

Agentúra v záujme zaistenia transparentnosti zverejňuje kľúčové dokumenty. Patrí k nim stratégia agentúry, programové dokumenty a správy o činnosti, ročné rozpočty, účtovné závierky a správy Dvora audítorov.

Riaditeľka, vedúci pracovníci a členovia riadiacej rady musia vyjadriť svoj záujem (Prečítajte si o politike agentúry EU-OSHA pre konflikty záujmov). Zápisnice zo zasadnutí rady sú verejne dostupné.

Zaviedlo sa niekoľko opatrení týkajúcich sa zodpovednosti.

Riaditeľka musí ako povoľujúca úradníčka udeliť absolutórium, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu z Európskeho parlamentu na základe odporúčania Rady.

Rada tiež zohráva dôležitú úlohu, poskytuje stanovisko k výročnej správe riaditeľa o činnosti a k ročnej účtovnej závierke a prijíma výročnú správu agentúry. Rada rozhoduje aj o prijatí riaditeľa a obnovení jeho funkcie. Rada prijíma tiež stratégiu agentúry, programové dokumenty a ročné rozpočty agentúry.

Agentúra sa opiera o normy vnútornej kontroly zamerané na zaistenie dosiahnutia jej cieľov. Agentúra v dôsledku toho stanovila organizačnú štruktúru a systémy vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú normám a rizikovému prostrediu, v ktorom pôsobí.

Agentúra v rámci systémov vnútornej kontroly zavedených na zabezpečenie zákonnosti a správnosti vykonáva osobitné opatrenia na predchádzanie a odhaľovanie podvodného správania vrátane stratégie boja proti podvodom.

Agentúra EU-OSHA podlieha internému a externému auditu, ktorý poskytuje nezávislé poradenstvo, stanoviská a odporúčania ku kvalite a fungovaniu systémov vnútornej kontroly a k súladu agentúry s rozpočtovými a inými nariadeniami EÚ.

Riadiaca rada prijala Európsky kódex dobrej správnej praxe.

Pozri členov rady a predsedníctva a získajte viac informácií o ich úlohe.