Riadenie agentúry EU-OSHA

Riadenie je proces stanovovania strategických cieľov a smerovania, ako aj zabezpečenia zodpovednosti.

Agentúra EU-OSHA je tripartitná organizácia, ktorá sa zaviazala k dobrej správe vecí verejných. Dobrá správa vecí verejných zahŕňa množstvo prvkov, napríklad otvorenosť a schopnosť reakcie, transparentnosť, dodržiavanie predpisov, efektívnosť, účinnosť a zodpovednosť.

Keďže je agentúrou EÚ, pri uplatňovaní zásad dobrej správy zásadnú úlohu zohrávajú správna rada a jej výkonná rada spoločne s výkonným riaditeľom.

Prečo je dobrá správa vecí verejných dôležitá

Dobrou správou sa zabezpečuje, aby činnosti agentúry odrážali širšie záujmy, spĺňali očakávania zainteresovaných strán a boli relevantné pre dotknuté strany. Zabezpečuje sa efektívne a účinné prideľovanie ľudských a finančných zdrojov určených na dosiahnutie cieľov. Dobrá správa vecí verejných zlepšovaním transparentnosti prispieva k posilneniu zodpovednosti voči zainteresovaným stranám a občanom EÚ.

V nasledujúcich sekciách sa opisuje, akým spôsobom agentúra EU-OSHA dospeje k dobrej správe vecí verejných.

Kľúčoví riadiaci pracovníci

Výkonný riaditeľ: Rada vymenuje výkonného riaditeľa agentúry v súlade so zakladajúcim nariadením. Funkčné obdobie je päť rokov a môže sa predĺžiť iba raz.

Správna rada: Správna rada stanovuje stratégie a  ciele agentúry a výkonný riaditeľ sa jej musí zodpovedať. Jej členmi sú zástupcovia členských štátov EÚ z:

  • vlád
  • zamestnávateľov
  • zamestnancov
  • ako aj zástupcov z Európskej komisie

Európsky parlament vymenuje nezávislého odborníka bez práva hlasovať.

V správnej rade zasadajú aj zástupcovia štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, a zástupcovia z niektorých ďalších agentúr EÚ, a to v úlohe pozorovateľov.

Úloha predsedu správnej rady rotuje medzi zástupcami troch záujmových skupín – vlád, zamestnávateľov a zamestnancov.

Výkonná rada: Je to menšia riadiaca skupina, ktorá pozostáva z 11 členov správnej rady. Dohliada na prípravu a vykonávanie rozhodnutí správnej rady.

Poradné skupiny poskytujú agentúre strategické usmernenie a spätnú väzbu k našej práci. Ich členov vymenúva správna rada zo skupín zamestnancov, zamestnávateľov a vlády.

Zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti

Transparentnosť je nevyhnutnou podmienkou zodpovednosti.

V záujme zabezpečenia transparentnosti agentúra sprístupňuje kľúčové dokumenty verejnosti. K nim patrí stratégia agentúry, programové dokumenty a správy o činnosti, ročné rozpočty, účtovné závierky a správy Dvora audítorov.

Výkonný riaditeľ, vedúci pracovníci a členovia správnej rady musia deklarovať svoje záujmy (t. j. politika agentúry EU-OSHA týkajúca sa konfliktu záujmov). Zápisnice zo zasadnutí správnej rady sú verejne dostupné.

V súvislosti so zodpovednosťou boli zavedené viaceré opatrenia.

Výkonnému riaditeľovi ako povoľujúcemu úradníkovi musí byť udelené absolutórium, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu z Európskeho parlamentu na základe odporúčania Rady.

Správna rada zohráva tiež významnú úlohu pri schvaľovaní konsolidovanej výročnej správy o činnosti a poskytovaní stanoviska k ročnej účtovnej závierke. Okrem toho správna rada rozhoduje vymenovaní výkonného riaditeľa a predĺžení jeho mandátu. Správna rada schvaľuje tiež stratégiu agentúry, programové dokumenty a ročné rozpočty.

Agentúra sa opiera o rámec vnútornej kontroly, ktorý sa zameriava na zaistenie dosiahnutia cieľov kontrol. Na základe toho vytvorila organizačnú štruktúru a systémy vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú tomuto rámcu a rizikovému prostrediu, v ktorom pôsobí.

Agentúra v rámci systémov vnútornej kontroly zavedených na zabezpečenie zákonnosti a správnosti vykonáva osobitné opatrenia na predchádzanie a odhaľovanie podvodného správania vrátane stratégie boja proti podvodom.

Agentúra EU-OSHA podlieha internému a externému auditu, na základe ktorého sa poskytne nezávislé poradenstvo, stanoviská a odporúčania ku kvalite a fungovaniu systémov vnútornej kontroly a k súladu agentúry s rozpočtovými a inými nariadeniami EÚ.

Správna rada prijala Európsky kódex dobrej správnej praxe.

Pozrite, kto sú členovia správnej radyvýkonnej rady a získajte viac informácií o ich úlohe.