Výskum v oblasti ---psychosociálnych rizík a duševného zdravia

© fizkes - stock.adobe.com

EU-OSHA realizuje výskumný projekt (2022 - 2025) s cieľom poskytnúť spoľahlivé hĺbkové informácie o psychosociálnych rizikách súvisiacich s prácou a duševnom zdraví pri práci pre potreby politiky, prevencie, zvyšovania povedomia a praxe, pričom vychádza zo svojej činnosti v oblasti psychosociálnych rizík, z príslušných projektov v oblasti digitalizácie a poškodení podporno-pohybovej sústavy. Tento projekt súvisí aj s paralelnou činnosťou v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

Výskum je súčasťou kampane EU-OSHA Zdravé pracoviská 2026 – 2028, ktorá je venovaná duševnému zdraviu a psychosociálnym rizikám pri práci v tzv. nových a prehliadaných povolaniach, odvetviach a oblastiach.

Podporuje aj činnosť Európskej komisie v oblasti komplexného prístupu k duševnému zdraviu.

 

Projekt je zameraný na tieto ciele:

  • využívať údaje z existujúceho výskumu a nové údaje na lepšie pochopenie základných príčin psychosociálnych rizík a účinných prevenčných opatrení v rôznych odvetviach, povolaniach a skupinách,
  • identifikovať úspešné iniciatívy na prevenciu a riadenie psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou a podporu duševného zdravia pri práci medzi širokým publikom,
  • zlepšiť znalosti a podnecovať diskusiu o politike a preventívnych opatreniach na vnútroštátnej úrovni medzi politickými stratégmi a odborníkmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Výskum je zameraný na štúdium literatúry, zber a analýzu údajov, identifikovanie najlepších postupov, prípadové štúdie, praktické nástroje a materiály na zvyšovanie povedomia.

 

Projekt zahŕňa tieto oblasti výskumu:

 

Fakty a čísla o psychosociálnych rizikách súvisiacich s prácou

Potrebujeme informácie o výskyte psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou a nákladoch, ktoré spôsobujú v celej Európe, aby sme pomohli politickým stratégom na európskej i vnútroštátnej úrovni lepšie zacieliť ich nástroje a opatrenia. Táto oblasť zahŕňa výsledky prieskumov EU Flash Eurobarometer – OSH Pulse 2022 a ESENER. Osobitný výskum spája a analyzuje údaje z relevantných a spoľahlivých oficiálnych zdrojov s cieľom zlepšiť naše chápanie výskytu a základných príčin psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou. 

 

Politika a prax riadenia psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou

Predmetom výskumu v tejto oblasti je spôsob, akým jednotlivé členské štáty pristupujú k prevencii psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou, pričom sa opisujú opatrenia prijaté vybranými členskými štátmi a identifikujú sa faktory úspešnosti a existujúce výzvy. 

 

Odvetvia a diverzita / zraniteľné skupiny 

Psychosociálne riziká súvisiace s prácou sú v niektorých povolaniach mimoriadne znepokojujúce. Niektorým skupinám pracovníkov, v ktorých sa môžu vyskytovať osobitné problémy, nie je venovaná dostatočná pozornosť.  Výskum v tejto oblasti sa zaoberá tým, ako psychosociálne riziká ovplyvňujú určité odvetvia a povolania a súvisiace preventívne postupy. Patria sem pracovníci s nízkym sociálno-ekonomickým postavením a odvetvie stavebníctva a poľnohospodárstva. 

 

Psychosociálne riziká a zdravie

Psychosociálne riziká vyplývajú zo zlého návrhu, organizácie a riadenia práce, ako aj z nedostatočného sociálneho kontextu práce a môžu viesť k negatívnym psychologickým, fyzickým a sociálnym výsledkom. Výskum v tejto oblasti zahŕňa zlepšovanie poznatkov o psychosociálnych rizikách a zdraví.

 

Násilie a obťažovanie

Výskum v tejto oblasti zahŕňa násilie tretích strán, ako sú pacienti, klienti a iná verejnosť, šikanovanie a obťažovanie na pracovisku a prepojenia medzi bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a domácim násilím. 

 

Návrat do práce a podpora zamestnanca s duševným ochorením 

Výskum v tejto oblasti poskytuje osvedčené postupy na podporu jednotlivcov s duševným ochorením súvisiacim alebo nesúvisiacim s prácou, aby zotrvali v pracovnom procese alebo sa úspešne vrátili do práce po neprítomnosti pre chorobu.

 

Usmernenia a nástroje

Tu sa nachádzajú zdroje o riadení psychosociálnych rizík.