OSH Pulse – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracoviskách po pandémii

Prieskum „Flash Eurobarometer – OSH Pulse“, ktorý zadala agentúra EU-OSHA, ponúka cenné informácie o vplyve pandémie COVID-19 na zdravie a pohodu zamestnancov a súvisiace opatrenia na pracoviskách, aj v kombinácii so stúpajúcou mierou využívania digitálnych technológií na pracovisku.

Na jar 2022 sa uskutočnil telefonický prieskum na reprezentatívnej vzorke viac ako 27 000 zamestnancov vo všetkých členských štátov EÚ a na Islande a v Nórsku.

Prieskum sa zameriaval predovšetkým na stresové faktory duševného a fyzického zdravia, ktorým zamestnanci musia čeliť, ako aj na opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci (BOZP) uplatňované na ich pracoviskách. Prieskum sa konkrétnejšie venuje týmto oblastiam:

  • Psychosociálne rizikové faktory, stres a duševné zdravie
  • Výsledky v oblasti zdravia
  • Preventívne opatrenia v rámci BOZP so zameraním na duševné zdravie
  • Stanoviská a skúsenosti s BOZP na pracovisku
  • Digitalizácia a používanie digitálnych technológií

Zistenia sú prezentované v prehľadnej správe a zhrnutí, pričom v 29 informačných prehľadoch o jednotlivých krajinách sú uvedené stručné informácie o národných výsledkoch a infografika ponúka rýchly prehľad o hlavných zisteniach.

Výsledky prieskumu podporujú činnosti agentúry EU-OSHA v oblasti digitalizácie práce, psychosociálnych rizík a stresu pri prácizlepšovania dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP. Podrobná analýza konkrétnych tém prinesie ďalšie zaujímavé zistenia.