Odvetvie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a BOZP

© Rido - stock.adobe.com

Odvetvie zdravotnej a sociálnej starostlivosti je v celej Európe jedným z najrozsiahlejších odvetví. Vo výraznej miere prispieva k fungovaniu európskej spoločnosti, a to tak z hľadiska celkového zdravia a blahobytu občanov, ako aj z hľadiska hospodárstva. Pandémia ochorenia COVID-19 navyše ukázala, akú zásadnú a dôležitú úlohu toto odvetvie zohráva.

Výskumný projekt agentúry EU-OSHA s názvom Odvetvie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) prebieha od roku 2022 a bude trvať do roku 2026. Zameriava sa na poskytovanie poznatkov založených na dôkazoch o rôznych výzvach, ktorým toto odvetvie čelí, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia jeho pracovníkov, aby sa zvýšila informovanosť a usmernil sa proces tvorby politík.

Toto odvetvie je jedným z najdôležitejších aj z hľadiska zamestnanosti a poskytuje prácu tým, ktorí vykonávajú činnosť v zariadeniach formálnej starostlivosti, ako sú nemocnice, lekárske ordinácie a zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, ale aj opatrovateľom, ktorí sa starajú o osoby v ich vlastných domovoch. Všetci títo pracovníci sú vystavení rôznorodým rizikám v oblasti BOZP, pričom medzi hlavné z nich patria (uvedený zoznam nie je úplný):

  • Psychosociálne riziká, pri ktorých sú pracovníci vystavení násiliu a obťažovaniu, traumatickým udalostiam, vysokému pracovnému zaťaženiu, práci s ľuďmi na sklonku života, potrebe vykonávať súbežne viacero úloh, práci na zmeny, práci osamote, vyhoreniu, mobbingu alebo šikanovaniu a nedostatočnej kontrole nad prácou, čo sú všetko známe stresové faktory.
  • Ergononické riziká, ktoré sú spojené so zdvíhaním bremien, dlhým státím, vysokým pracovným zaťažením a prácou vykonávanou pri nevhodných polohách tela.
  • Biologické riziká, ktoré sú spojené s akoukoľvek formou vystavenia biologickým látkam, ako sú patogény prenášané krvou a infekčné mikroorganizmy. Medzi ne patrí vystavenie ochoreniu COVID-19.
  • Chemické riziká, ktoré sú spojené s každodenným používaním liekov alebo nebezpečných chemikálií, ktoré predstavujú riziko pre tých, ktorí sú im vystavení.
  • Fyzické riziká, ako sú pošmyknutia, zakopnutia a pády, ionizujúce žiarenie, hluk atď.

Okrem toho existuje celý rad súvisiacich okolností, ktoré ovplyvňujú pracovníkov v tomto odvetví a ktoré nemožno ignorovať: starnutie obyvateľstva a starnúca pracovná sila; systémy zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré je potrebné reformovať a ktoré potrebujú investície; právo občanov EÚ na kvalitnú, cenovo dostupnú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť; digitalizácia odvetvia a pracovné podmienky, ktoré sú často horšie ako podmienky pracovníkov v iných odvetviach. Treba poukázať aj na skutočnosť, že medzi pracovníkmi v tomto odvetví dominujú najmä ženy.

Tento projekt je v súlade s viacerými stratégiami EÚ, ako je strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027 a európska stratégia v oblasti starostlivosti. Bol vyvinutý v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv a vykonáva sa v spolupráci so sociálnymi partnermi v tomto odvetví a medzinárodnými organizáciami.

Zameriava sa na ďalej uvedené oblasti výskumu:

Odvetvie v číslach

V súčasnosti prebieha aktualizácia informácií o stave BOZP v odvetví zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Európskej únii. Tento hĺbkový porovnávací výskum sa spracúva tak, že sa berú do úvahy rôzne prieskumy a publikácie.

Zdravotná starostlivosť

Vzhľadom na rozsiahlosť odvetvia zdravotnej starostlivosti sa určitá špecifická oblasť výskumu zameriava na jednu alebo niekoľko kategórií pracovníkov a jej cieľom je objasniť ich konkrétne pracovné podmienky a riziká v oblasti BOZP.

Domácastarostlivosť

Táto oblasť výskumu sa zameriava na medzery v poznatkoch o BOZP v odvetví domácej starostlivosti. V rámci nej sa analyzujú špecifické riziká spojené s týmto typom práce, ktorá sa vykonáva v nekontrolovaných podmienkach s malým alebo žiadnym priamym dohľadom, či opatrení na ich prevenciu. Kladie sa v nej dôraz na rozvoj osvedčených postupov a podporu zapojenia pracovníkov.

Dlhodobá starostlivosť

Podobne ako je tomu v odvetví domácej starostlivosti, výskumná oblasť venovaná dlhodobej starostlivosti prispieva k odstráneniu informačných medzier o tejto problematike, k identifikácii odvetvových rizík, ako aj k skúmaniu preventívnych opatrení. Presadzujú sa praktické nástroje a zdôrazňuje sa význam zapojenia pracovníkov, sociálneho dialógu a osvedčených postupov.

Zdravie podporno-pohybovej sústavy

V uvedenej oblasti sa skúmajú nové a najrozšírenejšie rizikové faktory pri práci, ktoré u týchto odborníkov prispievajú k vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy, ako aj spôsoby ich prevencie a riešenia. Okrem toho sa vymieňajú informácie o iniciatívach, osvedčených postupoch a nástrojoch zameraných na zlepšenie zdravia podporno-pohybovej sústavy týchto pracovníkov. Objasňuje sa i vzťah medzi poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a psychosociálnou pohodou.

Duševné zdravie

Problematika duševného zdravia pracovníkov v tomto odvetví sa rieši tak, že sa skúmajú hlavné psychosociálne rizikové faktory pri práci, ako aj to, ako ich organizácie v danom odvetví riadia a akým spôsobom sa prelínajú s inými zdravotnými problémami, ako sú kardiovaskulárne ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Uvedený projekt ponúka aj prípady dobrej praxe a informácie o tom, ako si udržať pracovníkov, ktorí majú problém s duševným zdravím, alebo uľahčiť ich opätovné začlenenie.

Digitalizácia

V priebehu niekoľkých rokov sa zaznamenal významný vývoj nových technológií a ich uplatňovanie v odvetví zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Na druhej strane, nové možnosti automatizácie úloh, vznik digitálnych platforiem ponúkajúcich služby starostlivosti alebo nové digitálne zručnosti odborníkov viedli k vzniku nových rizík v oblasti BOZP, najmä psychosociálnych rizík, na ktoré sa tento výskum zameriava.