Verejné obstarávanie

Image
Procurement. Workers in an office

Agentúra EU-OSHA neustále potrebuje pre svoju organizáciu a fungovanie tovary a služby. Verejné obstarávanie predstavuje štruktúrovaný spôsob, ako osloviť trh na účely nákupu týchto tovarov a služieb.

Účel výberového konania na obstarávanie je dvojaký:

  • zabezpečiť transparentnosť operácií
  • získať požadovanú kvalitu služieb, dodávok a práce za čo najlepšiu cenu

Platné právne predpisy, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU o verejnom obstarávaní a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ukladajú agentúre EU-OSHA povinnosť zaručiť v rámci postupov verejného obstarávania a zmlúv čo najširšiu účasť za rovnakých podmienok.

Informácie o tom, ako agentúra spracúva osobné údaje uchádzačov vo verejnom obstarávaní, sa nachádzajú tu.