Choroby súvisiace s prácou

Work-related diseases

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

V súlade so strategickým rámcom EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 jednou z priorít agentúry EU-OSHA je podporovať prevenciu chorôb súvisiacich s prácou. Cieľom nie je len zlepšenie života jednotlivých zamestnancov, ale aj minimalizovanie nákladov na choroby a úmrtia súvisiace s prácou.

Počet pracovných úrazov za posledných 10 rokov klesol o 25 %. Choroby súvisiace s prácou stále však každoročne zodpovedajú približne za 2,4 milióna úmrtí na celom svete, z nich je 200 000 v Európe. 

Cieľom práce agentúry EU-OSHA týkajúcej sa chorôb súvisiacich s prácou je poskytovať dôkazy pre prevenciu, politiky a postupy. Ďalším dôležitým cieľom je poskytnúť lepší prehľad o rozsahu zaťaženia chorobou pri práci.

K chorobám súvisiacim s prácou patria:

Aktuálne projekty

Agentúra EU-OSHA v roku 2015 začala vykonávať súhrnný projekt, ktorý sa vzťahuje na tri oblasti výskumu, politiky a postupov týkajúcich sa chorôb súvisiacich s prácou:

Vymedzenia a nariadenia

„Choroba súvisiaca s prácou“ je každá choroba zapríčinená alebo zhoršená faktormi na pracoviskách. Patria k tomu mnohé choroby, ktoré majú komplexnejšie príčiny zahŕňajúce kombináciu faktorov súvisiacich s prácou a faktorov nesúvisiacich s prácou.

„Choroba z povolania“ je každá choroba zapríčinená hlavne expozíciou pri práci fyzikálnemu, organizačnému, chemickému alebo biologickému rizikovému faktoru alebo kombinácii týchto faktorov. Choroby z povolania sú väčšinou tie choroby uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré vznikajú v dôsledku expozície rizikovým faktorom pri práci. Uznanie choroby z povolania môže byť spojené s odškodnením, ak je jasné, že existuje príčinný vzťah medzi expozíciou pri práci a chorobou.

Európsky zoznam chorôb z povolania poskytuje odporúčania, na základe ktorých by sa choroby z povolania mali zahrnúť do vnútroštátnych zoznamov. Obsahuje tiež odporúčania na zavedenie pravidiel na odškodnenie, prevenciu a zber štatistických údajov.

usmerňovacích dokumentoch na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni sú stanovené diagnostické a expozičné kritériá pre uznanie choroby súvisiacej s prácou ako choroby z povolania uvedenej v zozname. Ďalšie kritériá sa vzťahujú na odškodnenie súvisiace väčšinou s minimálnymi stupňami ujmy alebo pracovnej neschopnosti. Mnohé členské štáty uverejňujú údaje o uznaných chorobách z povolania vo výročných správach, napríklad o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Čo je príčinou chorôb pri práci?

V pozadí mnohých druhov chorôb vrátane rakoviny, respiračných porúch, kardiovaskulárnych chorôb, kožných chorôb a muskuloskeletálnych porúch a duševných zdravotných problémov môže byť práca alebo práca môže spôsobiť ich zhoršenie. Aj keď hlavné príčiny týchto chorôb môžu byť komplexné, o určitých expozíciách na pracovisku je známe, že prispievajú k rozvoju alebo progresii choroby vrátane expozície:

Riziká spojené s týmito expozíciami a ich vzájomnými kombináciami a meniacimi sa spôsobmi práce je potrebné dôsledne monitorovať.

Zvyšovanie informovanosti a podporovanie prevencie

K osvedčeným postupom na podnikovej úrovni patrí podpora kultúry prevencie rizík a pohody na pracovisku. Potrebné je tiež, aby podniky riziká vyhodnocovali a riadili a dodržiavali hierarchiu preventívnych opatrení.

Ďalšie dobré spôsoby na zníženie výskytu chorôb súvisiacich s prácou spočívajú v aktívnom monitorovaní s cieľom zabrániť zlému zdravotnému stavu a v podporovaní zdravších pracovísk prostredníctvom aktivít zameraných na podporu zdravia na pracovisku.