Ochrana údajov

Image

Nové právne predpisy EÚ o ochrane údajov poskytujú jednotlivcom väčšiu ochranu. Máte právo na informácie o tom, kedy a ako Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) spracúva (získava, používa, uchováva) vaše osobné údaje.

Všetky osobné údaje, ktoré získava agentúra EU-OSHA, sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami nového nariadenia (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Agentúra EU-OSHA vo všeobecnosti spracúva osobné údaje iba na účely plnenia úloh vykonávaných vo verejnom záujme na základe zmlúv o založení Európskych spoločenstiev a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/126 zo 16. januára 2019, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94.

Dotknuté osoby majú právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, opravu a vymazanie údajov, obmedzenie spracúvania alebo proti spracúvaniu namietať.

Každá žiadosť o uplatnenie jedného z týchto práv by sa mala zaslať e-mailom organizačnej časti agentúry, ktorá je spracovaním poverená, ako sa uvádza v príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov danej spracovateľskej operácie.

Medzinárodné predpisy o obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, schválené v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725, sú k dispozícii tu.

Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu agentúry EU-OSHA (dpo osha [bodka] europa [bodka] eu) alebo na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Konkrétnejšie informácie o spracovateľských operáciách zahŕňajúcich osobné údaje, ktoré vykonáva EU-OSHA, sú k dispozícii v našom registri záznamov.

O našej internetovej politike vrátane používania súborov cookie a možnosti neposkytnutia súhlasu si prečítajte v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Na prezentáciu našej práce prostredníctvom kanálov sociálnych médií využívame sociálne médiá. Každý kanál sociálnych médií má svoje vlastné pravidlá, ktoré sa týkajú spôsobu spracovania vašich osobných údajov pri vstupe na jeho webové sídla. Pred využívaním sociálnych médií by ste si preto mali pozorne prečítať príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Agentúra EU-OSHA nezodpovedá za spracúvanie vašich osobných údajov v aplikáciách sociálnych médií.