Spolupráca s inými agentúrami

Agentúry EÚ

Agentúra EU-OSHA aktívne spolupracuje s týmito agentúrami EÚ:

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)        
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)        
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)        
Európska chemická agentúra (ECHA)        
Výkonnou agentúrou pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA)       
Agentúra pre základné práva (FRA)        
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Čo pre vás robia agentúry EÚ

Pozrite si video o tom, ako agentúry EÚ prispievajú k európskej spoločnosti.

 

Spoločné vyhlásenie riaditeľov agentúr EÚ a spoločných podnikov: Nulová tolerancia voči sexuálnemu obťažovaniu

Agentúra EU-OSHA sa zaväzuje k nulovej tolerancii voči sexuálnemu obťažovaniu, rodovo podmienenému násiliu a akejkoľvek forme obťažovania na pracovisku.

EU-OSHA podpísala 8. marca 2018 spoločné vyhlásenie agentúr EÚ na podporu ochrany zdravia, bezpečnosti a spokojnosti všetkých pracovníkov na základe rodovej rovnosti a rovnakého zaobchádzania pri práci.

Spoločné vyhlásenie riaditeľov agentúr EÚ a spoločných podnikov: Nulová tolerancia voči sexuálnemu obťažovaniu

Memorandum o porozumení medzi Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

V tomto memorande o porozumení medzi agentúrou EU-OSHA a nadáciou Eurofound sa vymedzujú oblasti ich úzkej spolupráce. Tie boli vybrané s cieľom maximalizovať prínosy pre obe agentúry a zabrániť akémukoľvek zdvojeniu činností v určených oblastiach spoločného záujmu.  
Súčasné memorandum o porozumení vstúpilo do platnosti vo februári 2007.

Memorandum o porozumení medzi nadáciou Eurofound a agentúrou EU-OSHA

Rámec pre spoluprácu medzi Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE)

Cieľom rámca pre spoluprácu medzi EU-OSHA a EIGE je zabezpečiť účinnú spoluprácu medzi oboma agentúrami a zabrániť duplicite činností.

Rámec pre spoluprácu medzi agentúrou EU-OSHA a inštitútom EIGE

Memorandum o porozumení medzi Európskou chemickou agentúrou (ECHA) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Účelom tohto memoranda o porozumení je posilniť spoluprácu medzi agentúrou ECHA a agentúrou EU-OSHA v záujme rozvoja synergií a výmeny poznatkov o otázkach spoločného záujmu prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce a najmä prostredníctvom aktívnej výmeny informácií.  
Memorandum o porozumení nadobudlo účinnosť 5. mája 2010.

Memorandum o porozumení medzi agentúrou ECHA a agentúrou EU-OSHA

Rámec pre spoluprácu medzi Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Vyhlásenie o zámere spolupráce medzi GR GROW, agentúrou EU-OSHA a EISMEA

Projekt komunikačného partnerstva

Malé a stredné podniky (MSP) sú základným pilierom európskeho hospodárstva. Predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ. Zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí, tvoria viac ako polovicu európskeho HDP a zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní pridanej hodnoty v každom odvetví hospodárstva. MSP prinášajú inovatívne riešenia problémov, napríklad zmeny klímy, efektívneho využívania zdrojov a sociálnej súdržnosti, a pomáhajú šíriť tieto inovácie v európskych regiónoch. Sú preto ústredným prvkom dvojakej transformácie EÚ smerom k udržateľnému a digitálnemu hospodárstvu. Sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť a prosperitu Európy, priemyselné ekosystémy, hospodársku a technologickú zvrchovanosť a odolnosť voči vonkajším šokom.

V roku 2015 nové vyhlásenie o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel [teraz Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW)],  Výkonnou agentúrou pre MSP (teraz Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA)) a agentúrou EU-OSHA umožnila oficiálne partnerstvo so sieťou Enterprise Europe Network (EEN).

sieť Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Sieť Enterprise Europe Network pomáha podnikom pri inováciách a v raste v medzinárodnom meradle. Je najväčšou svetovou sieťou na podporu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sa chcú presadiť na medzinárodnej scéne.

Sieť pôsobí na celom svete. Umožňuje spoluprácu odborníkov z členských organizácií, ktorí sú povestní vynikajúcimi výsledkami v oblasti podpory podnikov.

Cieľom projektu komunikačného partnerstva je zvýšenie informovanosti MSP o BOZP a umožniť im ľahký prístup k praktickým informáciám a užitočným kontaktom na vnútroštátnej a regionálnej úrovni vrátane vnútroštátnych stretnutí partnerov, balíkov na zvýšenie informovanosti a iných aktivít, napríklad cien siete Enterprise Europe Network v oblasti BOZP.

Členovia siete Enterprise Europe Network sú jednými z hlavných partnerov, ktorí pomáhajú agentúre EU-OSHA pri dosahovaní cieľov, spoločne s Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW), Výkonnou agentúrou pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA) a národnými koordinačnými strediskami agentúry EU-OSHA.