Spolupráca s inými agentúrami

Agentúry EÚ

Agentúra EU-OSHA aktívne spolupracuje s týmito agentúrami EÚ:

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Európska chemická agentúra (ECHA)
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Agentúra pre základné práva (FRA)
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Čo pre vás robia agentúry EÚ

Pozrite si video o tom, ako agentúry EÚ prispievajú k európskej spoločnosti.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum o porozumení medzi Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú väčšinu podnikov v Európskej únii; približne 99 % všetkých podnikov v rámci Európskej únie sú MSP, ktoré zamestnávajú viac ako 66 % obyvateľstva (Eurostat, 2008). Na MSP takisto pripadá 82 % všetkých pracovných úrazov a približne 90 % smrteľných úrazov (Eurofound, 2010). Hlavným cieľom rozvoja projektu partnerstva v oblasti komunikácie na  vnútroštátnej úrovni je preto zlepšiť náš prístup k MSP a vysoko rizikovým sektorom s cieľom sprostredkovať význam BOZP.

Nové vyhlásenie o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel (teraz Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW)) a agentúrou EU-OSHA z roku 2015 zjednodušilo oficiálne partnerstvo so sieťou Enterprise Europe Network (EEN).

Cieľom projektu partnerstva v oblasti komunikácie je zvýšiť informovanosť MSP o význame BOZP a poskytnúť im jednoduchý prístup k praktickým informáciám a užitočným kontaktom na vnútroštátnej a regionálnej úrovni vrátane národných stretnutí partnerov, balíkov na zvýšenie informovanosti a iných činností, ako sú ocenenia BOZP siete EEN.

Hlavnými partnermi agentúry EU-OSHA pri dosahovaní jej cieľov sú Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW), Výkonná agentúra pre MSP (EASME), národné kontaktné miesta agentúry EU-OSHA a členovia siete EEN.

Vyhlásenie o zámere spolupracovať medzi GR GROWTH, agentúrou EU-OSHA a agentúrou EASME

Sieť Enterprise Europe Network

Účelom tohto memoranda o porozumení je zintenzívniť spoluprácu medzi agentúrami ECHA a EU-OSHA s cieľom rozvíjať synergie a vymieňať si poznatky o záležitostiach spoločného záujmu prostredníctvom užšej spolupráce, a najmä prostredníctvom aktívnej výmeny informácií.
Memorandum o porozumení nadobudlo účinnosť 5. mája 2010.

Memorandum o porozumení medzi agentúrou ECHA a agentúrou EU-OSHA

Vyhlásenie o zámere spolupracovať medzi GR GROWTH, agentúrou EU-OSHA a agentúrou EASME

Projekt partnerstva v oblasti komunikácie

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú väčšinu podnikov v Európskej únii; približne 99 % všetkých podnikov v rámci Európskej únie sú MSP, ktoré zamestnávajú viac ako 66 % obyvateľstva (Eurostat, 2008). Na MSP takisto pripadá 82 % všetkých pracovných úrazov a približne 90 % smrteľných úrazov (Eurofound, 2010). Hlavným cieľom rozvoja projektu partnerstva v oblasti komunikácie na  vnútroštátnej úrovni je preto zlepšiť náš prístup k MSP a vysoko rizikovým sektorom s cieľom sprostredkovať význam BOZP.

Nové vyhlásenie o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel (teraz Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW)) a agentúrou EU-OSHA z roku 2015 zjednodušilo oficiálne partnerstvo so sieťou Enterprise Europe Network (EEN).

Sieť Enterprise Europe Network

Sieť Ocenenie siete Enterprise Europe Network pre oblasť BOZPEnterprise Europe Network (EEN) je vlajkovou loďou európskej iniciatívy zameranej na poskytovanie inovácie a podporu podnikania pre MSP v celej Európskej únii. Táto sieť, ktorá je súčasťou rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu, je kontaktné miesto pre poskytovanie informácií o politikách a právnych predpisoch EÚ, možnostiach financovania, pomoci pri hľadaní obchodných partnerov a pomoci pri rozvoji výskumných a inovačných kapacít. Zahŕňa približne 600 partnerských organizácií v 53 krajinách, ktoré MSP ponúkajú širokú škálu služieb.

Cieľom projektu partnerstva v oblasti komunikácie je zvýšiť informovanosť MSP o význame BOZP a poskytnúť im jednoduchý prístup k praktickým informáciám a užitočným kontaktom na vnútroštátnej a regionálnej úrovni vrátane národných stretnutí partnerov, balíkov na zvýšenie informovanosti a iných činností, ako sú ocenenia BOZP siete EEN.

Hlavnými partnermi agentúry EU-OSHA pri dosahovaní jej cieľov sú Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW), Výkonná agentúra pre MSP (EASME), národné kontaktné miesta agentúry EU-OSHA a členovia siete EEN.