Spolupráca s inými agentúrami

Agentúry EÚ

Agentúra EU-OSHA aktívne spolupracuje s týmito agentúrami EÚ:

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Európska chemická agentúra (ECHA)
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Agentúra pre základné práva (FRA)
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Čo pre vás robia agentúry EÚ

Pozrite si video o tom, ako agentúry EÚ prispievajú k európskej spoločnosti.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum o porozumení medzi Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú väčšinu podnikov v Európskej únii; približne 99 % všetkých podnikov v rámci Európskej únie sú MSP, ktoré zamestnávajú viac ako 66 % obyvateľstva (Eurostat, 2008). Na MSP takisto pripadá 82 % všetkých pracovných úrazov a približne 90 % smrteľných úrazov (Eurofound, 2010). Hlavným cieľom rozvoja projektu partnerstva v oblasti komunikácie na  vnútroštátnej úrovni je preto zlepšiť náš prístup k MSP a vysoko rizikovým sektorom s cieľom sprostredkovať význam BOZP.

Nové vyhlásenie o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel (teraz Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW)) a agentúrou EU-OSHA z roku 2015 zjednodušilo oficiálne partnerstvo so sieťou Enterprise Europe Network (EEN).

Cieľom projektu partnerstva v oblasti komunikácie je zvýšiť informovanosť MSP o význame BOZP a poskytnúť im jednoduchý prístup k praktickým informáciám a užitočným kontaktom na vnútroštátnej a regionálnej úrovni vrátane národných stretnutí partnerov, balíkov na zvýšenie informovanosti a iných činností, ako sú ocenenia BOZP siete EEN.

Hlavnými partnermi agentúry EU-OSHA pri dosahovaní jej cieľov sú Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW), Výkonná agentúra pre MSP (EASME), národné kontaktné miesta agentúry EU-OSHA a členovia siete EEN.

Vyhlásenie o zámere spolupracovať medzi GR GROWTH, agentúrou EU-OSHA a agentúrou EASME

Sieť Enterprise Europe Network

Účelom tohto memoranda o porozumení je zintenzívniť spoluprácu medzi agentúrami ECHA a EU-OSHA s cieľom rozvíjať synergie a vymieňať si poznatky o záležitostiach spoločného záujmu prostredníctvom užšej spolupráce, a najmä prostredníctvom aktívnej výmeny informácií.
Memorandum o porozumení nadobudlo účinnosť 5. mája 2010.

Memorandum o porozumení medzi agentúrou ECHA a agentúrou EU-OSHA

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.