Výstražné a kontrolné systémy v BOZP

Systém uznaných chorôb, v prípade ktorých sa poskytne odškodnenie, neodráža skutočnú situáciu na pracoviskách. Na seminári agentúry EU-OSHA o zaťažení chorobami súvisiacimi s prácou bolo uvedené, že napriek povinnostiam týkajúcim sa podávania správ a zriadenia zoznamov chorôb z povolania, často nie je zavedený žiadny systém na aktívnu identifikáciu správ o potenciálnych prípadoch chorôb súvisiacich s prácou a na zameranie sa na takéto správy a reagovanie na ne. Kontrolné systémy môžu pomôcť vyriešiť tento problém zhromažďovaním správ od veľkého počtu informovaných a vyškolených tzv. sentinelových lekárov alebo iných vyškolených odborníkov (napr. sestier zaoberajúcich sa chorobami z povolania).

Monitorovacie správy o chorobách súvisiacich s prácou, ktoré sa považujú za prvé varovné signály, môžu pomôcť identifikovať situácie alebo pracoviská, kde je potrebné zlepšiť riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Agentúra EU-OSHA uverejnila výskum o výstražných a kontrolných systémoch zameraný na zachytenie včasných príznakov chorôb súvisiacich s prácou.

Výstražné a kontrolné systémy – prehľad literatúry

Výstražné a kontrolné systémy – odborný seminár – postupy

Výstražné a kontrolné prístupy k identifikácii chorôb súvisiacich s prácou v EÚ: Správazhrnutie

Výstražné a kontrolné systémy – politický seminár – postupy 

Výstražné a kontrolné prístupy k identifikácii chorôb súvisiacich s prácou v EÚ: prezentácia pre odborné publikum

Preskúmajte všetky odborné dokumenty na diskusiu o výstražných a kontrolných systémoch