Projekt OSHVET: BOZP v odbornom vzdelávaní a príprave

Image by OKNord from Pixabay

Projekt OSHVET agentúry EU-OSHA sa zameriava na šírenie informovanosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP, po angl. OSH) medzi učiteľmi a študentmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP, po angl. VET) a na poskytovanie praktických informácií a zdrojov na regionálnej a vnútroštátnej úrovni v celej EÚ, EZVO a pristupujúcich krajinách.

Odovzdávanie posolstva: celoeurópski partneri a národní zástupcovia

Cieľom projektu je vybudovať rozsiahlu sieť s využitím existujúcich sietí národných koordinačných stredísk agentúry EU-OSHA a európskych partnerských organizácií — Európskeho združenia inštitútov odbornej prípravy (EVBB) a Európskeho fóra technického a odborného vzdelávania a prípravy (EfVET).

Pre každú krajinu združenie EVBB a fórum EfVET vymenovali zástupcu projektu OSHVET, ktorý zodpovedá za koordináciu a propagáciu činností projektu v rámci svojich sietí kontaktov a vnútroštátnych stredísk odborného vzdelávania a ktorého podporuje príslušné národné koordinačné stredisko. Zástupcovia projektu OSHVET sa za vykonávanie týchto činností zodpovedajú aj agentúre EU-OSHA.

Po úspechu pilotnej fázy projektu v šiestich krajinách (Belgicku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku a Španielsku) sa projekt rozšíril aj o ďalšie krajiny.

Vnútroštátne iniciatívy v rámci projektu OSHVET

Podporu pre činnosti v rámci projektu OSHVET možno získať prostredníctvom nástroja agentúry EU-OSHA pre pomoc koordinačným strediskám (FAST). Nasledujúce príklady ilustrujú celú škálu iniciatív uskutočnených v rámci projektu za koordinácie zástupcov projektu OSHVET a vnútroštátnych koordinačných stredísk:

  • V Portugalsku sa konalo podujatie a videosúťaž na podporu pohybu a strečingu ako spôsobu prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy.
  • V Holandsku uskutočňujú odborníci na odborných školách po celej krajine prednášky s názvom Bezpečná práca vďaka zdravému rozumu.
  • V Belgicku sa prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy propagujú nástroje, ako napríklad OiRANapo pre učiteľov a pripravuje sa projekt, ktorého cieľom bude zvýšiť informovanosť o pláne týkajúcom sa karcinogénov.