Lepšie školy vďaka podpore ochrany zdravia podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Zapojenie škôl do otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže pomôcť pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy. Začlenenie bezpečnosti a ochrany zdravia do vzdelávania má zásadný význam pri vytváraní kultúry prevencie pre študentov.

V tejto správe sa pozornosť venuje tomu, ako môžu školy prispieť k včasnej dlhodobej prevencii a ponúknuť rôzne perspektívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Uvádzajú sa v nej príklady úspešnej integrácie v Európe a opisujú odporúčania na navrhovanie a vykonávanie opatrení. Na záver sa v nej predstavuje strategický prístup k systematickej podpore cvičenia a prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy v školách.

Prevziať in: en