Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Súťaž je súčasťou kampane Zdravé pracoviská a udeľuje sa podnikom, ktoré aktívne riadia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Účasť na súťaži je vynikajúci spôsob, ako propagovať dôležité témy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii. Súťaž môže slúžiť aj ako vynikajúci zdroj motivácie, ak sa usilujete zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

Organizuje ju EU-OSHA v spolupráci s členskými štátmi EÚ od roku 2000 a oceňujú sa v nej mimoriadne a inovačné príspevky k BOZP. Cena je zameraná na zviditeľnenie prínosu, ktorý predstavuje dobrá úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, a slúži ako platforma na výmenu a propagovanie osvedčených postupov v celej Európe.

Všetky príspevky najskôr posúdia jednotlivé kontaktné miesta agentúry EU-OSHA v národnom súťažnom kole. Víťazné príspevky národných kôl budú predstavené v európskom kole, kde sa vyberú ocenené a víťazné príspevky.

Tieto príklady dobrej praxe potom budú predstavené a ocenené v rámci slávnostného odovzdávania cien počas každoročnej kampane.