Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019

Keywords:

V tejto publikácii sa prezentujú ocenené a uznané príklady osvedčených postupov vyplývajúce z inovačných prístupov organizácií z celej Európy k eliminácii alebo znižovaniu expozície pracovníkov nebezpečným látkam. Tieto príklady presahujú rámec požiadaviek stanovených v právnych predpisoch a sú jasnou ukážkou toho, aké prínosné je mať aktívny prístup k BOZP a vštepovať do povedomia kultúru prevencie so zahrnutím pracovníkov, vedenia a odborníkov.

Vo všetkých vybratých príkladoch sa dodržiava hierarchia preventívnych opatrení a uplatňuje sa zásada STOP, čo znamená, že sa pred opatreniami v podobe osobných ochranných prostriedkov uprednostňuje eliminácia a nahradenie nebezpečných látok a kolektívne opatrenia. Tieto riešenia sú časovo udržateľné a môžu sa preniesť do iných podnikov, odvetví alebo členských štátov, čím vytvárajú pridanú hodnotu k existujúcim postupom pri súčasnom zohľadnení potrieb väčšiny európskych podnikov, t. j. malých a stredných podnikov (MSP).

Prevziať in: en | fr |