Vnútroštátne právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

National legislation on safety and health at work

Európske smernice stanovujú minimálne normy pre bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku. Smernice EÚ sa vykonávajú prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov.

Členské štáty môžu prijať prísnejšie predpisy na ochranu pracovníkov, ale ich právne predpisy musia spĺňať minimálne normy. Z tohto dôvodu sa vnútroštátne právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v rámci EÚ líšia.

Zoznam vnútroštátnych vykonávacích opatrení sa nachádza na konci výťahu z každej smernice v sekcii agentúry EU-OSHA o európskych smerniciach. Ak si, napríklad, vyberiete rámcovú smernicu o BOZP, na konci stránky nájdete odkaz na webovú lokalitu EUR-Lex, na ktorej sa nachádza zoznam vnútroštátnych vykonávacích predpisov pre túto smernicu.

Európska komisia uskutočnila hodnotenie praktického uplatňovania smerníc EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v členských štátoch EÚ v roku 2015, ktoré je zhrnuté aj v stručnej súhrnnej správe.

Viac informácií o vnútroštátnych predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia nájdete aj v článkoch OSHwiki o vnútroštátnych systémoch.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch, obráťte sa na príslušné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA toho členského štátu, o ktorý sa zaujímate.