Plán opatrení proti karcinogénom

Prijatie opatrení na boj proti rakovine súvisiacej s prácou

Podľa odhadov je rakovina jednou z hlavných príčin úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Je zrejmé, že na zníženie počtu prípadov rakoviny z povolania je možné vykonať viac, a preto 25. mája 2016 šesť európskych organizácií podpísalo pakt, ktorým sa zaviazali k mechanizmu dobrovoľných opatrení na zvýšenie informovanosti o rizikách vystavenia karcinogénom na pracovisku a na výmenu osvedčených postupov.

Partnermi sú:

Dohovor sa obnovil 28. novembra 2019 a podpísalo ho fínske ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctvanemecké spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré ocenili záväzok Rakúska a Holandska, ako aj štyroch ďalších európskych partnerov (Európskej komisie, agentúry EU-OSHA, konfederácií ETUC a Business Europe).

Signatári tohto paktu vypracovali plán pre tento mechanizmus. Vyzývajú členské štáty, sociálnych partnerov, spoločnosti, výskumné a iné organizácie v celej Európe (i mimo nej), aby sa na ňom zúčastnili.

Prečítajte si nový dohovor a zistite, k čomu presne sa uvedení partneri zaviazali.

Posilnenie prevencie v spoločnostiach

Niektoré činnosti, ktoré treba vyvinúť a uskutočniť v rámci mechanizmu, sú:

  • poskytovanie informácií zamestnávateľom o medzných hodnotách a zvyšovanie informovanosti zamestnávateľov a zamestnancov o rizikách vystavenia karcinogénom najmä v malých a stredných podnikoch (MSP),
  • poskytovanie informácií zamestnávateľom o metódach hodnotenia rizík a možných opatreniach na zníženie rizík,
  • ovplyvňovanie správania a kultúry v pracovných priestoroch,
  • zhromažďovanie, opísanie a sprístupňovanie viacerých konkrétnych, osvedčených a nákladovo efektívnych postupov uplatniteľných v MSP, ktoré sa týkajú konkrétnych karcinogénnych látok.
  • Členské štáty a organizácie budú vyzvané, aby ponúkali prijatie mentorskej alebo partnerskej úlohy pri vedení konkrétnej časti mechanizmu opatrení, napríklad týkajúcich sa konkrétnej skupiny karcinogénov alebo určitého sektora.

Mechanizmus bude pravdepodobne prínosom pre menšie podniky najmä s obmedzenými skúsenosťami v oblasti osvedčených postupov. Očakáva sa, že lepšia informovanosť povedie k inováciám vo výrobných procesoch, ktorých výsledkom bude nahradenie karcinogénnych látok bezpečnejšími alternatívami.

Účasť na pláne

Šesť organizácií vyzýva všetkých, aby prijímali opatrenia, zavádzali osvedčené postupy a zvyšovali informovanosť s cieľom predchádzať vystaveniu karcinogénom.

Koncepcia osvedčených postupov sa musí interpretovať všeobecne: všetky iniciatívy, ktoré podporujú zamestnancov a zamestnávateľov v ochrane proti karcinogénnym látkam pri práci. Príkladmi sú: technické opatrenia, činnosti zvyšujúce informovanosť, nástroje na hodnotenie rizík, sektorové prístupy odvetvia, opatrenia kultúry prevencie, spolupráca medzi spoločnosťami, spolupráca medzi členskými štátmi, výskumnými ústavmi alebo hospodárskymi odvetviami atď.

Organizácie sa vyzývajú, aby oznámili svoje (plánované) iniciatívy a/alebo ochotu v rámci plánu spolupracovať s inými.

Na predloženie svojej iniciatívy navštívte http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Cesta vpred

Agentúra EU-OSHA pomáha propagovať mechanizmus a chce podporovať partnerov pri organizovaní každoročného podujatia na zvýšenie informovanosti a posúdenie pokroku. Okrem toho témou kampane EU-OSHA na obdobie rokov 2018 – 2019 za zdravé pracoviská budú nebezpečné látky, ktoré súvisia s plánom a jeho cieľmi.

V rámci mechanizmu je navrhnutý program opatrení, do ktorého budú zapojené rôzne predsedníctva Rady EÚ, počnúc holandským predsedníctvom v roku 2016.

Ďalšie informácie

Všetky podrobnosti plánovaného spoločného úsilia na obmedzenie rakoviny z povolania pozrite v pláne.

Na portáli OSHwiki sú uverejnené tieto súvisiace články:

Každoročné podujatie agentúry EU-OSHA venované plánu opatrení – A+A 18. októbra 2017 – zhrnutie seminára on-line

Zborník prednášok z konferencie počas fínskeho predsedníctva EÚ, 27 – 28. novembra 2019

Zborník prednášok z amsterdamskej konferencie o rakovine súvisiacej s prácou, 23. – 25. mája 2016