Plán opatrení proti karcinogénom

Prijatie opatrení na boj proti rakovine súvisiacej s prácou

Podľa odhadov je rakovina jednou z hlavných príčin úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Je zrejmé, že na zníženie počtu prípadov rakoviny z povolania je možné vykonať viac, a preto 25. mája 2016 šesť európskych organizácií podpísalo pakt, ktorým sa zaviazalo k mechanizmu dobrovoľných opatrení na zvýšenie informovanosti o rizikách vystavenia karcinogénom na pracovisku a na výmenu osvedčených postupov.

Partnermi boli:

Dohovor sa obnovil 28. novembra 2019 a podpísalo ho fínske ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctvanemecké spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré ocenili angažovanosť Rakúska a Holandska, ako aj štyroch ďalších európskych partnerov (Európskej komisie, agentúry EU-OSHA, konfederácie ETUC a Business Europe).

Na konferencii nemeckého predsedníctva s názvom „STOP rakovine na pracovisku“, ktorá sa konala v dňoch 9. a 10. novembra 2020 a ktorú usporiadalo nemecké spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí (BMAS)spolkový inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BAuA), signatári plánu opatrení predstavili novú stratégiu na obdobie rokov 2020 až 2024.

Stratégia na obdobie rokov 2020 až 2024

Na obdobie rokov 2020 až 2024 sú stanovené tieto štyri ciele:

  • zvyšovanie informovanosti podnikov a pracovníkov o rizikách vystavenia karcinogénnym látkam a potrebe preventívnych opatrení v rámci celej Európy,
  • poskytovanie podpory podnikom a pracovníkom pri prevencii vystaveniu karcinogénnym látkam na pracovisku a minimalizácia ich účinkov na zamestnancov,
  • mobilizácia zainteresovaných strán a posilňovanie angažovanosti zúčastnených strán v rámci zvyšovania úsilia v celej Európe,
  • zameranie na inovácie na preklenutie rozdielov medzi výsledkami výskumov a potrebami podnikov.

Účasť na pláne opatrení

Od roku 2021 sa signatári plánu opatrení budú podieľať na viacerých činnostiach s cieľom dosiahnuť väčší vplyv, pričom cieľom všetkého úsilia bude pomoc pri prevencii vystavenia pracovníkom karcinogénom. Všetky tieto tzv. výzvy prispejú k dosiahnutiu štyroch hlavných cieľov. Výzvy povedú a zrealizujú malé tímy signatárov plánu opatrení. Na to, aby boli úspešní, však potrebujú vstupy od iných. Okrem ôsmich uvedených partnerov sa k týmto činnostiam pripoja aj viaceré krajiny. Vyzývame tiež organizácie z celej Európy, aby sa zapojili do jednej či viacerých z týchto výziev a pomohli ich zvládnuť.

Svoju iniciatívu môžete predložiť na tejto stránke https://www.riadmaponcarcinogens.eu 

Cesta vpred

Agentúra EU-OSHA pomáha propagovať tento mechanizmus a chce podporovať partnerov pri organizovaní podujatí na zvýšenie informovanosti a posúdenie pokroku. V rámci mechanizmu je navrhnutý program opatrení, do ktorého budú zapojené rôzne predsedníctva Rady EÚ. Agentúra EU-OSHA pomôže pri organizácii a propagácii týchto podujatí a činností plánu opatrení.

Ďalšie informácie

Všetky podrobnosti plánovaného spoločného úsilia na obmedzenie rakoviny z povolania nájdete v pláne opatrení.

Na portáli OSHwiki sú uverejnené tieto súvisiace články:

Navštívte našu webstránku venovanú projektu Workers’ exposure survey on cancer risk factors in Europe (Prieskum expozície zamestnancov rizikovým faktorom rakoviny) agentúry EU-OSHA

Zborník prednášok z konferencie nemeckého predsedníctva, 9. až 10. novembra 2020zhrnutie konferencie

Zborník prednášok z konferencie počas fínskeho predsedníctva EÚ, 27 – 28. novembra 2019

Podujatie agentúry EU-OSHA venované plánu opatrení – A+A 18. októbra 2017 – zhrnutie seminára on-line

Zborník prednášok z amsterdamskej konferencie o rakovine z povolania, 23. – 25. mája 2016.

Európsky plán na boj proti rakovine