Pilotný projekt Európskeho parlamentu o bezpečnosti a ochrane zdravia starších zamestnancov

Projekt „Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily“ bol iniciovaný a financovaný Európskym parlamentom (pozrite si Úradný vestník Európskych spoločenstiev 29.02.2012, II/230 – II/231) a vykonala ho agentúra EÚ-OSHA na základe poverenia Európskej komisie.

Cieľom Európskeho parlamentu bolo skúmať spôsoby zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na problematiku starnúcej pracovnej sily a pomôcť vypracovať politiku v tejto oblasti. Projekt, ktorý vykonáva agentúra, poskytuje komplexný prehľad o otázkach týkajúcich sa starnutia, práce a BOZP a analyzuje politiky a iniciatívy zaoberajúce sa starnutím pracovnej sily v celej Európe. V rámci tohto projektu sa takisto zohľadnil výskum nadácie Eurofound zameraný na udržateľnú prácu.

K dispozícii je interaktívna vizuálna prezentácia kľúčových výsledkov projektu, ktorá zahŕňa aj demografické údaje, údaje o zamestnaní, pracovných podmienkach a zdraví, ako aj príklady BOZP a súvisiace politiky v rámci Európy, ktoré sa zaoberajú problematikou starnúcej pracovnej sily. 

Správy vypracované v rámci projektu:

CELKOVÁ ANALÝZA

Bezpečnejšia a zdravšia práca v akomkoľvek veku – záverečná správa s celkovou analýzou – správa kombinuje zistenia projektu a zahŕňa ukazovatele politiky a odporúčania zamerané na rôzne úrovne a druhy publika.

 

STARNÚCA PRACOVNÁ SILA A DÔSLEDKY PRE BOZP

Starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu. Na základe teoretického výskumu, v rámci ktorého sa skúmali existujúce informácie týkajúce sa daných tém.

Ženy a starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu. Na základe teoretického výskumu

 

POLITIKY, STRATÉGIE A PROGRAMY

Analytická správa o politikách, stratégiách a programoch EÚ a členských štátov týkajúcich sa starnutia populácie a pracovnej sily – správa sa zaoberá výzvami starnúcej pracovnej sily v oblasti BOZP a oblastiach politiky, ktoré ju ovplyvňujú, ako sú zamestnanosť, sociálne záležitosti, verejné zdravie a vzdelávanie.

 

REHABILITÁCIA A NÁVRAT DO PRÁCE 

Rehabilitácia a návrat do práce: Analytická správa o politikách, stratégiách a programoch EÚ a členských štátov.

Rehabilitácia a návrat do práce – vykonávané prostredníctvom teoretického výskumu na poskytnutie súhrnného prehľadu o poznatkoch a odporúčaniach v tejto oblasti.

Podrobnejší opis 9 prípadových štúdií týkajúcich sa programov rehabilitácie a návratu do práce – súčasťou opisov sú stanoviská odborníkov alebo osôb, ktoré sa ich zúčastňujú.

 

SITUÁCIA NA VNÚTROŠTÁTNEJ ÚROVNI

Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – stav v jednotlivých krajinách – informácie boli zhromaždené prostredníctvom teoretického výskumu vnútroštátnych odborníkov v jednotlivých krajinách a doplnené diskusnými skupinami organizovanými so sprostredkovateľmi a odborníkmi v oblasti BOZP v desiatich členských štátoch.

Jazykové verzie stavov v jednotlivých krajinách

 

OSVEDČENÉ POSTUPY A ZDROJE

Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku: analýza osvedčených postupov na pracoviskách a potreby podpory – správa zhŕňa zistenia prípadových štúdií a kvalitatívny výskum.

24 prípadových štúdií o osvedčených postupoch na pracovisku – súčasťou prípadových štúdií sú skúsenosti osôb zapojených do akcií a názory a potreby malých podnikov.

Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku: prehľad zdrojov pre pracoviská

 

Viacjazyčný elektronický sprievodca riadením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou

Konferencia zainteresovaných strán

Na konferencii zainteresovaných strán, ktorá sa konala 22. septembra 2015 v Bruseli, boli predstavené hlavné zistenia a závery projektu pre cieľovú skupinu tvorcov politiky na úrovni členských štátov a na európskej úrovni.

Podrobnejšie informácie o konferencii

Tento projekt podporuje kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2016 – 2017 „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ poskytnutím základných informácií pre kampaň.