Starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu

Keywords:

Tento prehľad predstavuje kontext, v ktorom sa prehľad vykonal: starnúca pracovná sila v Európe. Predmetom jeho skúmania je výskum týkajúci sa troch hlavných otázok: 1. „K akým zmenám dochádza u starnúcich jednotlivcov?“, 2. „Aké sú dôsledky týchto zmien počas celého pracovného života?“ a 3. „Akými opatreniami v oblasti BOZP by sa mohla podporiť udržateľná práca počas celého pracovného života?“. Identifikujú sa medzery v súčasných poznatkoch a predstavujú sa celkové závery a možné politické dosahy, pričom sa zdôrazňuje význam lepšej prevencie pre všetkých zamestnancov, zohľadňuje pracovná schopnosť jednotlivcov a osobitné opatrenia v stratégiách prevencie rizík a účinné systémy BOZP.

Prevziaťin: en