Choroby súvisiace s prácou zapríčinené biologickými agensmi

biologických agensoch je známe, že zapríčiňujú zdravotné problémy. Podľa európskeho prieskumu pracovných podmienok z roku 2015 infekčným agensom pri práci je vystavený čoraz väčší percentuálny podiel európskych zamestnancov (13 %, čo je 1,5-krát viac ako pred 10 rokmi). K biologickým agensom patria vírusy, baktérie, huby a parazity a môžu zapríčiňovať zdravotné problémy buď priamo, alebo prostredníctvom expozície príslušným alergénom alebo toxínom.

Expozícia biologickým agensom pri práci sa môže spájať s viacerými zdravotnými problémami vrátane infekčných chorôb, rakoviny a alergií. Niektoré biologické agensy môžu tiež poškodiť nenarodené deti.

Zamestnanci v niektorých odvetviach, ako napríklad zdravotné a veterinárne služby, poľnohospodárstvo, hospodárstvo odpadových vôd a laboratóriá, sú obzvlášť vystavení riziku. Títo zamestnanci môžu pracovať priamo s mikroorganizmami alebo im môžu byť vystaví v dôsledku kontaktu s nimi, napríklad s telesnými tekutinami alebo pôdou. Ak je známy zdroj expozície biologickému agensu, pomerne ľahko sa dá zabrániť nepriaznivým účinkom na zdravie. Riadenie rizík z neznámych zdrojov expozície je oveľa ťažšie.

Agentúra EU-OSHA ponúka publikácie na túto tému:

Biologické látky a choroby súvisiace s prácou: výsledky vyhľadávania informácií v literatúre, prieskumu odborníkov a analýzy monitorovacích systémov Správazhrnutie

Dokumenty na rokovanie, v ktorých sa určujú odvetvia s vysokým rizikom vystavenia biologickým agensom: zdravotná starostlivosť, povolania, ktoré zahŕňajú cestovanie a kontakt s cestujúcimi, povolania súvisiace so zvieratami, odpadové hospodárstvo a úprava odpadových vôdrastlinná výroba.