Možnosti používania rýchlych antigénových testov (vrátane samotestov) na odhalenie vírusu SARS-CoV-2 v pracovnom prostredí

Keywords:

Spoločná technická správa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a agentúry EU-OSHA poskytuje prehľad o využití rýchlych diagnostických antigénových testov na pracoviskách, ktoré pomôžu odhaliť vírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19. Vychádza z prieskumu koordinačných stredísk EU-OSHA o používaní rýchlych antigénových testov na pracoviskách.

V správe sa zohľadnili faktory súvisiace so zavedením rýchlych antigénových testov na pracovisku a dospelo sa k záveru, že testovanie môže zohrávať úlohu pri spomaľovaní šírenia vírusu vo vysokorizikovom interiérovom prostredí. Zdôrazňuje sa v nej však, že testovanie sa má používať len ako doplnok, a nie ako náhrada existujúcich opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia na zabránenie šíreniu vírusu. Takisto sa v nej poukazuje na to, že do vypracovania testovacej stratégie na pracovisku je dôležité zapojiť verejné orgány, zamestnancov, zamestnávateľov a pracovné zdravotné služby. Dobrá spolupráca medzi aktérmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a verejného zdravia je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany všetkých jednotlivcov.

Prevziať in: en