Národné kontaktné miesta

Image

Agentúra EU-OSHA má v každom členskom štáte národné kontaktné miesto , ktorého údaje sú voľnej dostupné.

Kontaktné miesta, ktoré menuje každá vláda za oficiálneho zástupcu agentúry EÚ-OSHA v danej krajine, sú zvyčajne príslušné vnútroštátne úrady pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a pôsobia ako základní prispievatelia k realizácii pracovných programov agentúry EÚ-OSHA.

Aký je právny základ pre národné kontaktné miesta?

V nariadení Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sa vyžaduje zriadenie národného kontaktného miesta, ktoré bude príslušným vnútroštátnym úradom alebo navrhnutou vnútroštátnou inštitúciou.

Národné kontaktné miesto je povinné zohľadniť stanovisko sociálnych partnerov na vnútroštátnej úrovni v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

Ako fungujú národné kontaktné miesta?

Každé kontaktné miesto riadi svoju vlastnú tripartitnú sieť pozostávajúcu z vládnych orgánov a zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov. Táto vnútroštátna sieť odráža situáciu v členskom štáte a nezriaďuje ju agentúra EU-OSHA.

Táto sieť prispieva k činnostiam agentúry EÚ-OSHA a predstavuje mechanizmus na šírenie produktov a informácií zainteresovaným stranám na vnútroštátnej úrovni. Okrem toho sa kontaktné miesta aktívne podieľajú na plánovaní a realizácii kampaní agentúry EÚ-OSHA, ako aj na nominovaní národných expertov do skupín a na semináre agentúry.

Ako je to v prípade nečlenských štátov?

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko majú ako krajiny EHP takisto národné kontaktné miesta, ktoré sa v plnej miere zapájajú do činnosti siete kontaktných miest agentúry EU-OSHA a pristupuje sa k nim rovnako ako k členským štátom. Na činnosti siete kontaktných miest agentúry EU-OSHA sa ako krajina EZVO podieľa aj Švajčiarsko.

Prostredníctvom programu financovaného nástrojom predvstupovej pomoci (IPA) má agentúra EU-OSHA národné koordinačné strediská aj v regióne západného Balkánu a v Turecku. V súčasnosti sú zapojené tieto krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Kosovo (podľa rezolúcie BR OSN č. 1244/99), Čierna Hora, Srbsko a Turecko.

Účelom spolupráce je pripraviť tieto krajiny tak, aby sa v budúcnosti mohli v plnej miere zapojiť do siete EU-OSHA a prispieť k rozvoju kultúry prevencie rizík. Podporované činnosti sa väčšinou týkajú výmeny informácií a zvyšovania povedomia o BOZP v súlade s kampaňami Zdravé pracoviská.